fbpx
puinen junarata
Tilattavat lastensuojelun lakikoulutukset

Koulutukset ovat räätälöitävissä tarpeisiisi sopiviksi

Lapsen edun arviointi lastensuojelussa (3 tuntia)

Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan konkreettisia ohjeita yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun ensisijaisuutta ratkaisukriteerinä, lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa sekä antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa (4 tuntia)

Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelulain 30 §. Koulutuksessa avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lastensuojelulain 30 §:n velvoittavuutta ja asiakassuunnitelman keskeistä merkitystä lastensuojelun sosiaalityön suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa (3 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain sosiaalihuollon vireille tuloa ja palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset. Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti palveluntarpeen arvioinnin tarkoitus ja arvioinnin kohteet sekä ”erityistä tukea tarvitsevan lapsen” ja ”lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen” käsitteitä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön välineitä lapsen edun mukaiseen palvelutarpeen arviointiin oikea-aikaisten ja riittävien tukitoimien turvaamiseksi lapselle. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluu lapsen palvelutarpeen arviointi.

Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa sekä lastensuojelun asiakassuunnitelma (6 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain sosiaalihuollon vireille tuloa ja palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset. Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti palveluntarpeen arvioinnin tarkoitus ja arvioinnin kohteet sekä ”erityistä tukea tarvitsevan lapsen” ja ”lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen” käsitteitä. Asiakassuunnitelmaa koskevan osuuden lähtökohtana on lastensuojelulain 30 §, jonka sisällöllisiä vaatimuksia käydään läpi THL:n asiakassuunnitelmalomakkeen rinnalla. Samalla koulutuksessa avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia sekä lapsen edun arviointi. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen palvelutarpeen arvioinnin keskeistä merkitystä oikea-aikaisten ja tuen tarpeeseen nähden riittävien palveluiden ja tukitoimenpiteiden kannalta. Lisäksi tavoitteena on korostaa lastensuojelulain 30 §:n velvoittavuutta ja asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Lapsen läheisverkoston kartoittaminen – huoltoratkaisu ja lapsen sijoittaminen lastensuojelun toimenpiteenä (4 tuntia)

Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lastensuojelulain 32 §:n lastensuojeluviranomaisen menettelyä ohjaavan säännöksen tarkoitus ja tavoitteet sekä sen soveltamiseen liittyvä lapsen edun vertaileva arviointi. Koulutuksessa käsitellään lapsen huoltoa ja lastensuojelulain mukaista sijoitusta koskevien ratkaisujen oikeusvaikutuksia ja eroavaisuuksia sekä lapsen sijais- tai oheishuoltajan ja lastensuojelun perhehoitajan asemaa sekä taloudelliseen tukeen liittyviä kysymyksiä. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää lastensuojelulain 32 §:n soveltamista, painottaa lapsen edun ensisijaisuutta ratkaisukriteerinä ja avata eri ratkaisuvaihtoehtojen eroavaisuuksia lapsen, lapsen tosiasiallisesta hoidosta vastaavan henkilön ja lastensuojeluviranomaisen näkökulmasta. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Lastensuojelun perhehoito ja perhehoitajan oikeudellinen asema (6 tuntia)

Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä, jota tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti, sijoitetun lapsen ja lastensuojelulain näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään lapsen sijaishuoltopaikan valintaan ja lastensuojelun perhehoitoa raamittaviin lastensuojelulain säännöksiin ja selkiytetään lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, huoltajan, vanhemman ja perhehoitajan asemaa ja tehtäviä lapsen sijaishuollon aikana. Koulutuksessa avataan muun muassa sitä, kuka päättää sijoitetun lapsen asioista ja mitä perhehoitajan tehtäviin kuuluu sekä lapsen yhteydenpito-oikeutta sijaishuollon aikana. Lisäksi koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti myös perhehoitajan tiedonsaantimahdollisuuksiin, salassapitovelvollisuuteen ja asiaan osallisuuteen. Koulutuksen tavoitteena on korostaa ammatillisuutta, ammatillista asennoitumista ja kasvatuskumppanuuden merkitystä myös perhehoidossa. Koulutus soveltuu lastensuojelun työntekijöille, perhehoitajia valmentaville tahoille, perhehoitajille tai sellaiseksi haluaville sekä sijaishuollossa olevien lasten asiassa mukana oleville muille yhteistyötahoille.

Lastensuojelun dokumentaatio ja tietosuoja (6 tuntia)

Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelulain 33 § ja lapsen edun arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot lastensuojelun dokumentoinnissa. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä ohjeita, joiden avulla toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset ja niiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot ovat helpommin tunnistettavissa käytännön työssä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kattavasti tietojen pyytämiseen ja luovuttamiseen liittyvä sääntely tarkastelemalla erikseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvää tietojen antamista ja yksityisten asianosaisten tietopyyntöjä. Koulutus antaa hyvän kokonaiskuvan lastensuojelun dokumentoinnin tarkoituksesta ja tavoitteista, salassapidosta ja muista tietosuojaan liittyvistä säännöksistä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa dokumentoinnin merkitystä lapsen edun arvioinnissa ja selkeyttää vaikeasti hallittavaa tietosuojaan liittyvän lainsäädännön käytännön soveltamista. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille.

Lastensuojeluasian valmistelu ja päätöksenteko sekä hallinto-oikeuskäsittely (6 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi hallintolain ja lastensuojelulain lastensuojeluasian selvittämiselle ja valmistelulle asettamat vaatimukset, valmisteluun liittyvät tieto- ja selvityspyynnöt yhteistyötahoille sekä ohjataan päätösesityksen laatimisessa. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä ohjeita viranomaisratkaisun perustelun laatimiseen sekä käydään läpi kuulemiseen, päätöksen tiedoksiantoon sekä hallinto-oikeuden hakemukseen liittyvä sääntely. Koulutuksessa kuvataan myös hallinto-oikeuden suullisen käsittelyn kulku sekä käsitellään sitä, miten lastensuojeluviranomaisen tulee käsittelyyn valmistautua. Koulutus on koko päivän mittainen ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille, erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja heidän työpareilleen sekä johtaville viranhaltijoille.

Yhteinen vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista – monialainen yhteistyö lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa (4 tuntia)

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin monialaiseen turvaamiseen velvoittava sääntely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon säännökset, jotka velvoittavat eri ammattiryhmien väliseen yhteistoimintaan lapsen sosiaalihuollon asiassa. Lisäksi koulutuksessa käydään monialaisen yhteistyön mahdollistava tietojen luovuttamista koskeva sääntely sekä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseen liittyvät yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuudet. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja opetuksen työntekijöiden lisäksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka tekevät töitä lasten ja perheen aikuisten kanssa, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyön tekijöille ja aikuispsykiatrian edustajille.

Lastensuojelun jälkihuolto

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi jälkihuoltoa koskeva sääntely ja raamitetaan subjektiivisen jälkihuolto-oikeuden tarkoitus ja tavoitteet sekä asiakassuunnitelman merkitys jälkihuollon sisällön määrittelijänä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään jälkihuoltoon liittyviä päätöksiä, jälkihuollon päättymistä sekä itsenäistymisvarojen kerryttämistä ja maksamista. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun jälkihuollon parissa työskenteleville.