fbpx

Rahankeräysluvat

Yhteystiedot:

SOS-Lapsikylän keskustoimisto
Kumpulantie 3
00520 Helsinki

Puh. (09) 5404 880
info@sos-lapsikyla.fi

SOS-Lapsikylä ry

Luvan saaja: SOS-Lapsikylä ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2021/77

Keräyksen käyttötarkoitus: SOS-Lapsikylä ry:n tarkoituksena on huolehtia avun tarpeessa olevista lapsista ja nuorista sekä kasvattaa heitä vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi kestävien henkisten arvojen hengessä, pienissä perheyhteisöissä ja nuorisokodissa. SOS-Lapsikylä keskittyy ennalta ehkäisevään työhön ja varhaisen tuen merkitys korostuu.

Kerätyt varat käytetään SOS-Lapsikylän (SOS-lapsikyläsäätiön ja SOS-Lapsikylä ry:n) kotimaassa tapahtuvan yleishyödyllisen toiminnan ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä lasten ja nuorten arjen, terveyden, kuntoutuksen ja koulutuksen turvaamiseen.

Varoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • SOS-Lapsikylän tarjoamien avo- ja sijaishuollon palvelujen tueksi tarjottavan yleishyödyllisen leiritoiminnan kehittämiseen, sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävien digitaalisten palveluiden kehittämiseen, ja sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten yhteisöllisyyden tukemiseen.
 • nuorista koostuvan lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmän toiminnan tukemiseen
 • sijaisperheistä ja perheryhmäkodeista itsenäistyvien nuorten itsenäistymisen tukemiseen tarjoamalla taloudellista ja psykososiaalista tukea nuorten lakisääteisen jälkihuollon päättyessä sekä tilanteissa, joissa julkisin varoin katettavat tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi
 • lapsiperheiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen perhekahvila- ja kerhotoimintatyön avulla sekä lasten tietoisuuden kasvattamiseen kyselyjen ja monikanavaisen viestinnän keinoin
 • SOS-lapsikylissä asuvien lasten Theraplay-terapiaan ja harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen
 • lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen ja tukea tarvitsevien lasten tukipalvelujen (esimerkiksi chat-tukipalvelu) varmistamiseen ja kehittämiseen
 • lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävien hankkeiden ylläpitoon jakehittämiseen. Hankkeiden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, tukea lapsiperheiden hyvinvointia sekä parantaa lasten asemaa.
 • lasten oikeuksien vaikuttamistyöhön ja lastensuojeluasioiden tiedottamiseen.

SOS-lapsikyläsäätiö

Luvan saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2021/76

Luvan saaja: SOS-Lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Ahvenanmaan maakuntahallitus
Luvan numero: ÅLR 2023/4477
Voimassaoloaika ja -paikka: 1.7.2023-30.6.2024, Ahvenanmaan alueella

SOS-Iapsikyläsäätiön tarkoitus on huolehtia, tukea ja auttaa avun tarpeessa olevia lapsia, nuoria ja perheitä, sekä kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia kansalaisia. SOS-lapsikyläsäätiö tukee perheiden hyvinvointia, perhe- ja kotihoidon periaatteilla tapahtuvaa lasten ja nuorten sijais- ja jälkihuoltoa sekä kasvatusta.

Kerätyt varat käytetään kotimaassa

 • lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen matalankynnyksen toimintamuotojen kehittämiseen,
 • lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen matalankynnyksen toimintamuotojen digitalisoimiseen,
 • lasten oikeuksien vaikuttamistyöhön ja lastensuojeluasioiden tiedottamiseen,
 • lastensuojeluasiantuntijatyön kehittämiseen valtakunnallisesti yhteistyössä muiden tahojen, kuten esimerkiksi SOS-Lapsikylän kumppaneiden ja SOS-kehittäjänuorten kanssa sekä
 • muuhun kriisitilanteista johtuvaan katastrofiapuun.

Lisäksi varoja käytetään kansainvälisen työn tukemiseen:

 • eri puolilla maailmaa SOS-lapsikylissä asuvien lasten asumis-, ruoka- ja koulutusmenoihin sekä kylien ylläpitokustannuksiin
 • SOS-lapsikylätoiminnan kehittämishankkeisiin
 • kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseen kohdemaissa, kuten esimerkiksi Gambiassa, Tansaniassa ja Etiopiassa. Hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa vanhempien ja paikallisrakenteiden kykyä suojella lapsia ja edistää lapsen oikeuksia,
 • tukea nuorten koulutusta ja työllistymistä sekä vaikuttaa eriarvoisuuden juurisyihin, kuten köyhyyteen, koulutusmahdollisuuksiin ja tasa-arvoon.
 • katastrofiapuun kriisitilanteissa kansainvälisen SOS Children’s Villages International kattojärjestön tekemään kriisityön kautta