fbpx
Kotiin tehtävät palvelut

Perhetyö on vaikuttavaa tukea koko perheelle

Kotiin tehtävät palvelut

Tarjoamme hyvinvointialueille erilaisia kotiin tehtäviä palveluita.

SOS-Lapsikylän kotiin tehtävät palvelut jakautuvat kolmeen eri palveluun: perhetyöhön, tehostettuun perhetyöhön ja kotiin tehtävään perhekuntoutukseen.

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

88%
Apua ja tukea

Vanhemmat kokevat saaneensa apua ja tukea työntekijöiltämme *2023 kysely

87%
Perhetyön vaikutuksia

Vanhemmat ovat hyötyneet perhetyöstä *2023 kysely

81%
Suosittelevuus

Vanhemmat suosittelisivat SOS-Lapsikylän perhetyötä muille apua tarvitseville perheille *2023 kysely

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, ohjata vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa, antaa tukea arjenhallintaan ja vuorovaikutustaitoihin sekä ehkäistä perheen syrjäytymistä. Meille on tärkeää luoda luottamuksellinen ja ammatillinen suhde niin, että perhetyössä vahvistetaan aktiivisesti perheen omia voimavaroja ja toimintakykyä. ​

Perhetyön sisältö, tapaamisten tiheys ja kesto räätälöidään aina perheen yksilöllisten tarpeiden ja asiakassuunnitelmassa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Taustatyöryhmäämme kuuluu ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen moniammatillinen tiimi, jolla on lapsen kasvun ja kehityksen tuntemusta. Perhetyön kautta vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta ja myönteisiä vuorovaikutussuhteita vanhemman ja lapsen sekä kaikkien perheenjäsenten välillä.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 18 §:n mukainen tukitoimi perheille kotiin.

Tehostettu perhetyö

Tehostettua perhetyötä tarvitaan, mikäli lapsella on erityistä suojelun tarvetta. Taustalla saattaa olla monia vakavia ja pitkäänkin jatkuneita ongelmia, kuten perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden muodostumisen vakavia häiriöitä, perheristiriitoja, sosiaalisia käytöshäiriöitä, psyykkisiä tai neuropsykiatrisia pulmia tai äkillisiä kriisitilanteita.

Tehostetussa perhetyössä työskennellään sekä kunkin perheenjäsenen kanssa erikseen että koko perheen kanssa. Työskentelyllä tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä tarvittaessa puututaan lapsen tai vanhemman toimintaan silloin, kun se on lapsen suojelun näkökulmasta perusteltua. Vanhempien voimavaroja arvioidaan yhdessä heidän kanssaan ja edistetään lapsen hyvinvointia ja turvallista arkea.

Tehostettu perhetyö on yleensä viikoittaista, jopa useita kertoja viikossa tapahtuvaa ja kuukausia kestävää intensiivistä työskentelyä koko perheen kanssa. Tehostetun perhetyön taustatyöryhmänä toimii ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen vahva moniammatillinen tiimi, joka on tarvittaessa käytettävissä työn reflektointiin ja konsultaatioon.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi.

Perhekuntoutus kotiin

Perhekuntoutusta voidaan tehdä joko ympärivuorokautisesti perhekuntoutusasunnoissa tai perheen omaan kotiin. Kun kuntouttava työskentely tapahtuu perheen omassa ympäristössään, muutokset juurtuvat perheen arkiympäristöön.​

Perhekuntoutus kotiin voi olla vaihtoehto, kun perheen kriisi on vakava ja perhekuntoutuksella pyritään estämään lapsen kodin ulkopuolinen sijoitus. Kotiin tehtävää perhekuntoutusta tarjotaan silloin, jos vanhemmilla on jo vakavia puutteita kyvyssä vastata lasten tarpeisiin. ​Taustalla voi olla myös vuorovaikutus- ja mielenterveysongelmia, päihteitä tai parisuhde- ja perhekriisejä.

Kotiin tehtävällä perhekuntoutuksella pyritään vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tukemaan vanhemmuutta ja perheen arjessa selviytymistä. Työskentelemme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheen tarpeiden mukaan. Kuntoutustiimiin kuuluvat aina omaohjaajat, perheterapeutti sekä palveluvastaava.

Perhekuntoutus kotiin on lastensuojelulain 36 §:n avohuollon tukitoimi.​

 

"Työntekijät olivat ihania <3 Työskentely oli luontevaa ja tulimme hyvin kuulluksi."
Vanhemman palaute perhetyöstä

Edelläkävijänä vaikuttavuuden mittaamisessa

Vahvistamalla perheen omaa arjenhallintaa ja vanhemmuutta, lapsen on turvallisempaa kasvaa perheensä. Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sekä oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellisempää kuin koskaan. Tämä palveluiden vaikuttavuustieto on SOS-Lapsikylän perhetyön palveluiden ytimessä.

Olemme alkaneet mitata vaikuttavuustietoa perhetyön palveluissamme. Perhetyössä ei ole juuri aikaisemmin vaikuttavuuden mittaamista ollut. Siksi haluamme olla edelläkävijänä tuottamassa vaikuttavuustietoa perhetyön palveluistamme. Lasten hyvinvointi ja turvallisempi arki on kaiken työmme vaikuttavuuden tärkein ja merkittävin mittari.

Ajankohtaista