Perhekumppani

Perhekumppani on palvelu, joka mahdollistaa uudenlaista apua sellaisten perheiden tarpeisiin, jotka eivät tunnu hyötyvän olemassa olevista palveluista. Perhekumppani-palvelun pilottiversiossa mukana olleet perheet kertoivat hyötyneensä palvelusta ja suosittelevansa sen käyttöön ottoa myös muualla. Perheet olivat myös tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tyytyväisyys on syntynyt kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.

Perhekumppani perheen näkökulmasta:

  • asettuu rinnallakulkijaksi ja luo luottamusta
  • selvittää syitä, jotka ovat johtaneet palveluiden toimimattomuuteen
  • etsii asioita, joita perheen ja palvelujärjestelmän yhteistyönä viedään eteenpäin
  • auttaa järjestämään ja organisoimaan perheen palvelut

Perhekumppani kunnan näkökulmasta:

  • auttaa järjestämään perheelle vaikuttavan palvelukokonaisuuden
  • tuottaa tietoa yhdessä perheen kanssa tuen tarpeesta
  • voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijälle yksi keino auttaa perhettä
  • tuottaa tietoa muutoksista perheen hyvinvoinnissa

Perhekumppanit Vantaalla

SOS-Lapsikylä on Vantaan Lapset SIB -ohjelman päätoteuttajakumppani perhekumppanipalvelun kautta. Lapset SIBissä sijoittajilta kerätään varoja SIB-pääomasijoitusrahastoon varhaista tukea, kuten lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä, varten.

Vantaalla perhekumppani-palvelu alkoi helmikuussa 2019. Perhekumppanit tarjoavat perheille varhaista tukea tilanteissa, jossa perhe ei ole saanut tarvitsemiaan palveluita tai palveluverkosto ei ole perheen tarpeiden mukainen. Työskentelyn tavoitteena on löytää perheen haasteiden juurisyyt ja perheen tarpeet riittävän ajoissa sekä vastata niihin ennen haasteiden kasautumista. Palvelulla ehkäistään tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluita. Vantaan perhekumppani-palvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Perheessä ei voi olla lastensuojelun asiakkuutta.
  
Vantaan perhekumppanien asiakkaaksi pääsevät vantaalaiset 3-6-vuotiaat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset perheineen. Lapsella voi olla haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lisäksi ainakin toisella vanhemmalla tulee olla haaste joko vanhemmuuteen liittyen tai avio- tai avoero, yksinhuoltajuus, toimeentulon ongelma, aikuisten välisiä ristiriitoja tai psyykkinen sairaus. Palvelun piiriin perheitä ohjaavat esimerkiksi varhaiskasvatus, neuvola ja moniarviotiimi MOT. Myös vanhemmat itse voivat ottaa puheeksi toiveen palveluun pääsystä.

Ei päihteitä, ei väkivaltaa, ei toimeentulo-ongelmia, mutta perhe ei voi hyvin. Mikä avuksi?

Perheellä on tarve palveluihin, mutta oikeaa palvelua ei löydy. Mikä avuksi?

Monella taholla huoli perheestä, mutta perhe torjuu kaiken avun. Mikä avuksi?

Kyvyttömyys miettiä vaihtoehtoja omaan tilanteeseen, hankaluus tuoda omaa ääntään kuuluviin. Mikä avuksi?

Perheellä paljon palveluita, mutta tilanne näyttää monimutkaistuvan. Mikä avuksi?

Perhekumppanipalvelusta järjestetään koulutusta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lisätietoja

kehitysjohtaja Kati Palsanen
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi
040 825 1620

kehittämispäällikkö Hannu Rusama
hannu.rusama(at)sos-lapsikyla.fi
044 761 4117

kehittämiskonsultti Miia Lahtela
miia.lahtela(at)sos-lapsikyla.fi
040 738 3753

Kehitetty yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.

Perhekumppanuudesta sanottua:

"Perhekumppani on ”kartoittaja yhdessä perheen kanssa, väylien etsijä”. (Perhekumppani)

”Kumppanuus ei tule viemään muilta (toimijoilta) mitään, kaikkia tarvitaan. Ei näitä (uusia palveluja) kehitettäisi ja mietittäisi, jos ei olisi olemassa ihmisiä, jotka näistä hyötyy. Pitää olla monenlaisia mahdollisuuksia. Tämä sopii esimerkiksi hankaliin tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijä saattaa miettiä, että voisikohan tässä olla paikka perhekumppanille ja voitaisiin viedä yhdessä asioista eteenpäin. Hedelmällinen yhteistyön muoto!” (Perhekumppani)

”Sosiaalityöntekijä sai perheen vakuuttuneeksi, että ottavat minut vastaan.” (Perhekumppani)

"Vuonna 2016 ei resursseja mihinkään, vuonna 2017 paluu työelämään." (Perheen kokemus)

”Kaikki on muuttunut, en usko, että oltaisiin tässä ilman. Luottamus niin suuri, ettei ole sellaista asiaa, jota ei olisi voinut pyytää viemään eteenpäin.” (Perheen kokemus)