Perhekumppani

Perhekumppanit tarjoavat perheille varhaista tukea tilanteissa, jossa perhe ei ole saanut tarvitsemiaan palveluita tai palveluverkosto ei ole perheen tarpeiden mukainen. Työskentelyn tavoitteena on löytää perheen haasteiden juurisyyt ja perheen tarpeet riittävän ajoissa sekä vastata niihin ennen haasteiden kasautumista. Palvelulla ehkäistään tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluita.

Perhekumppanipalvelun pilottiversiossa mukana olleet perheet kertoivat hyötyneensä palvelusta ja suosittelevansa sen käyttöönottoa myös muualla. Perheet olivat myös tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tyytyväisyys on syntynyt kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.

Perhekumppani perheen näkökulmasta:

  • asettuu rinnallakulkijaksi ja luo luottamusta
  • selvittää syitä, jotka ovat johtaneet palveluiden toimimattomuuteen
  • etsii asioita, joita perheen ja palvelujärjestelmän yhteistyönä viedään eteenpäin
  • auttaa järjestämään ja organisoimaan perheen palvelut

Perhekumppani kunnan näkökulmasta:

  • auttaa järjestämään perheelle vaikuttavan palvelukokonaisuuden
  • tuottaa tietoa yhdessä perheen kanssa tuen tarpeesta
  • voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijälle yksi keino auttaa perhettä
  • tuottaa tietoa muutoksista perheen hyvinvoinnissa

Perhekumppanit Varkaudessa

Palveluinnovaatio Perhekumppani sai alkunsa Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän kehittämisyhteistyön pilottina vuonna 2016. Tulokset olivat niin rohkaisevia ja palaute perheiltä erinomaista, minkä turvin toimintamallille haettiin rahoitusta.

Vuodesta 2018 alkaen Tradeka on mahdollistanut Varkaudessa kahden kokopäiväisen perhekumppanin työskentelyn. Ensimmäisenä toimintavuotena kumppaneilla oli yhteensä 23 perhettä, joissa lapsia oli yhteensä 70.

Varkauden perhekumppaneille perheet ohjautuvat pääasiassa kaupungin moniammatillisen resurssitiimin kautta. Lastensuojelun asiakkuus ei ole Varkaudessa este perhekumppanityöskentelylle, ja useilla perheillä onkin ollut käytössään useita eri palveluita ennen kumppanuuden aloittamista.

Perheet, joissa on aito halu ja valmius muutokseen, hyötyvät perhekumppanuudesta eniten. Työskentely vahvistaa perheen omaa osallisuutta ja vaatii samalla aktiivista toimijuutta myös perheeltä itseltään.

Perhekumppanit Vantaalla, Lohjalla, Helsingissä ja Kemiönsaarella osana Lapset SIB -ohjelmia

SOS-Lapsikylä tuottaa Vantaalla, Lohjalla, Helsingissä ja Kemiönsaarella Perhekumppani-palvelua osana Lapset SIB -ohjelmia (Social Impact Bond). Lapset SIBissä sijoittajilta kerätään varoja SIB-pääomasijoitusrahastoon varhaista tukea, kuten lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä, varten.

Vantaalla SOS-Lapsikylä on Vantaan Lapset SIB -ohjelman päätoteuttajakumppani Perhekumppani-palvelun kautta. Perhekumppani-palvelu alkoi helmikuussa 2019 ja on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Perheessä ei voi olla lastensuojelun asiakkuutta.

Vantaan perhekumppanien asiakkaaksi pääsee 3-4-vuotiaita lapsia, joilla on itsesäätelyn pulmia. Lapsella voi olla haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä.

Lisäksi ainakin toisella vanhemmalla tulee olla haaste joko vanhemmuuteen liittyen tai avio- tai avoero, yksinhuoltajuus, toimeentulon ongelma, aikuisten välisiä ristiriitoja tai psyykkinen sairaus.

Palvelun piiriin perheitä ohjaavat esimerkiksi varhaiskasvatus ja neuvola. Myös vanhemmat itse voivat ottaa puheeksi toiveen palveluun pääsystä.

Lohjalla Perhekumppani-palvelu toteutetaan osana Lapset SIB Lohja -ohjelmaa, jossa eri toimijat yhdistävät voimansa lasten ja perheiden vaikuttavaksi tukemiseksi.

Perhekumppani-palvelu on tarkoitettu lohjalaisille 5–8-vuotiaille lapsille perheineen, kun vanhemmuus haastaa ja lapsi tarvitsee tukea itsesäätelyyn. Lapsella voi olla on arkea haittaavia haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunnelämässä.

Vanhempi voi olla yksinhuoltaja, perheessä voi olla kuormittava erotilanne, toimeentulon ongelmia, haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, aikuisten välisiä ristiriitoja, päihde- tai  mielenterveysongelma.

Myös Lohjalla perhekumppanipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Perheessä ei voi olla lastensuojelun asiakkuutta.

Helsingissä SOS-Lapsikylän ja Diakonissalaitoksen tuottama Perheen mukana -palvelu on osa Lapset SIB Helsinki -hanketta. Palvelu on tarkoitettu perheille, joiden 3–6-vuotiaalla lapsella on arkea haittaavia haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lapsen huoltajalla puolestaan on koulutustarpeita tai hän on poissa työelämästä.

Apua kuormittavaan arkeen voivat palvelusta saada esimerkiksi yksinhuoltajaperheet tai perheet, joissa on toimeentulon ongelmia, haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, aikuisten välisiä ristiriitoja tai elämänhallinnan vaikeuksia.

Perheen mukana -palvelu on kohdistettu Vuosaaressa ja Mellunkylässä asuville helsinkiläisille. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan työntekijöitä on kevään 2020 aikana perehdytetty ohjaamaan sopivia perheitä palveluun, johon perhe voi hakeutua myös itse.

Mikä ihmeen Lapset SIB? SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Se on kunnalle mahdollisuus rahoittaa perheiden hyvinvointia edistävää työtä. Jos SIB -sopimuksessa määritetyt hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki voi säästää kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se palauttaa osan SIB-rahastoon. Julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu etenkin vaikuttavan edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen.

Perhekumppanin vaikuttavuus

SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelu on todistetusti vaikuttava toimintamalli. Varkaudessa perhekumppaneiden toimintaa tarkastelleen, Owal Groupin toteuttaman arvioinnin mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi merkittävästi perhekumppanin toiminnan ansiosta.

Tutustu Perhekumppani-palvelun vaikuttavuuteen oheisella videolla. Videolla esitetyt tiedot pohjautuvat Owal Groupin tekemään arviointiin Varkauden Perhekumppani-palvelusta vuosina 2018–2019.

Video on toteutettu osana Hyvän Mitta -hanketta ja tuotannosta sekä toteutuksesta ovat vastanneet AIknow Agency ja Kreatos Films.

Lue lisää Perhekumppani-palvelun arvioinnista täällä.

Tutustu Perhekumppani-palvelu vaikuttavuusketjuun täällä.

Kiinnostuitko Perhekumppani-palvelusta tai haluatko tietää lisää palvelumme vaikuttavuudesta? Kysy lisää: Elina Stenvall, elina.stenvall(at)sos-lapsikyla.fi

Ei päihteitä, ei väkivaltaa, ei toimeentulo-ongelmia, mutta perhe ei voi hyvin. Mikä avuksi?

Perheellä on tarve palveluihin, mutta oikeaa palvelua ei löydy. Mikä avuksi?

Monella taholla huoli perheestä, mutta perhe torjuu kaiken avun. Mikä avuksi?

Kyvyttömyys miettiä vaihtoehtoja omaan tilanteeseen, hankaluus tuoda omaa ääntään kuuluviin. Mikä avuksi?

Perheellä paljon palveluita, mutta tilanne näyttää monimutkaistuvan. Mikä avuksi?

Lisätietoja Perhekumppani- ja Nuorisokumppani-palveluista:

kehittämispäällikkö Elina Stenvall
p. 050 584 0279
elina.stenvall(at)sos-lapsikyla.fi

Kehitetty yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.

Perhekumppanuudesta sanottua:

"Perhekumppani on ”kartoittaja yhdessä perheen kanssa, väylien etsijä”. (Perhekumppani)

”Kumppanuus ei tule viemään muilta (toimijoilta) mitään, kaikkia tarvitaan. Ei näitä (uusia palveluja) kehitettäisi ja mietittäisi, jos ei olisi olemassa ihmisiä, jotka näistä hyötyy. Pitää olla monenlaisia mahdollisuuksia. Tämä sopii esimerkiksi hankaliin tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijä saattaa miettiä, että voisikohan tässä olla paikka perhekumppanille ja voitaisiin viedä yhdessä asioista eteenpäin. Hedelmällinen yhteistyön muoto!” (Perhekumppani)

”Sosiaalityöntekijä sai perheen vakuuttuneeksi, että ottavat minut vastaan.” (Perhekumppani)

"Vuonna 2016 ei resursseja mihinkään, vuonna 2017 paluu työelämään." (Perheen kokemus)

”Kaikki on muuttunut, en usko, että oltaisiin tässä ilman. Luottamus niin suuri, ettei ole sellaista asiaa, jota ei olisi voinut pyytää viemään eteenpäin.” (Perheen kokemus)

Nuorisokumppani

Perhekumppani-toimintamallin juurtuessa perheiden rinnalla kulkijaksi ympäri Suomea, SOS-Lapsikylä on valmistellut kokonaisuutta, jossa jälkihuoltonuori saisi rinnalleen vastaavanlaisen kumppanin. Jälkihuollolla tarkoitetaan 18-24-vuotiasta sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea nuorelle.

Suomalainen jälkihuolto kaipaa kipeästi uusia palveluinnovaatioita, jotta jälkihuollossa olevia nuoria voidaan auttaa ja mahdollistaa heille hyvät eväät elämään. Näin he voivat elää aktiivisina kansalaisina eivätkä syrjäydy koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Nuorisokumppani on muiden toimijoiden tukena nuoren rinnallakulkijana varmistamassa nuoren integroitumisen yhteiskuntaan, toisen asteen opintoihin ja työelämään sekä kasvun itsenäiseksi aikuiseksi.

Nuorisokumppanit työskentelevät tällä hetkellä Varkaudessa. Työskentelyä on mahdollista laajentaa myös muualle Pohjois-Savoon ja pian myös Päijät-Hämeeseen. Nuorisokumppanien työskentelyn mahdollistavat vuonna 2020 Osuuskauppa Tradeka ja Danske Bank.

Työmme laatu ja vaikuttavuus - lue lisää

Työmme laatu ja vaikuttavuus

SOS-Lapsikylä ja sen johto ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

Vapaat paikat palveluissamme -lue lisää

Vapaat paikat palveluissamme

Katso ajantasainen tilanne palveluissamme. 

Ota meihin yhteyttä - katso yhteystiedot

Paikka- ja palvelutiedustelut

Haluatko lisätietoa kaikista vapaista paikoistamme ja palveluista? Ota meihin yhteyttä.