fbpx

Lastensuojelu-
palveluiden
laatu

Lastensuojelupalveluiden laatu ja kehittäminen

Olemme on sitoutuneet vastaamaan toimintamme laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Työmme perusedellytyksiä ovat perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen ja työskentely Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Laatu on vuoden 2024–2026 strategiassa myös keskeinen tekijä. Pohjan kaikelle toiminnalle luovat SOS-Lapsikylän visio, missio ja arvot.

Tavoitteenamme on auttaa lasta ja nuorta kehittymään oman täyden potentiaalinsa mittoihin. Tämä edellyttää meiltä lapsen kuulemista ja osallisuuden vahvistamista.

Tehtänävämme on kaikissa palveluissa kunnioittaa lasta, nuorta ja tämän perhettä.

Huolehdimme siitä, että lapsi huomioidaan kaikessa toiminnassamme, ja hänen oikeudestaan saada hoivaa, turvaa ja huolenpitoa huolehditaan. Kunnioitamme lapsen ja nuoren vanhempia ja muita läheisiä sekä tuemme yhteydenpitoa heihin.

Työllämme haluamme saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.

"Yhteiskunta on antanut lupauksensa huolehtia lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Lastensuojelupalveluiden tulee olla laadukkaita, jotta niissä on mitään järkeä."

Työmme laatu ja sen arviointi

Tavoittaaksemme erinomaisen laatutason, kehitämme lastensuojelupalveluita SHQS-laatujärjestelmän mukaisesti.

Laatutyö rakentuu useasta toisiaan tukevasta eri seuranta- ja arviointiosasta. Laadun vuosikellon mukaisesti jokaisessa palveluyksikössämme ja palvelupisteessämme tehdään säännölliset riskiarvioinnit, itsearvioinnit ja sisäiset sekä ulkoiset auditoinnit. Sekä henkilökunta että asiakkaat voivat raportoida havaitsemistaan puutteista tai riskeistä laadunhallinnan toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi asiakaspalautetta sekä työn vaikuttavuustietoa kerätään ja analysoidaan kustakin palvelusta. Näiden eri osa-alueiden tuottama tieto ohjaa toimintamme suunnittelua ja kehittämistä. Laatutyötä toteutetaan kaikissa SOS-Lapsikylän toimipisteissä yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja toteutuvat yhteisten periaatteiden mukaan riippumatta siitä, missä päin Suomea palvelua tuotetaan. Tämän mahdollistavat hyvin johdetut yhtenäiset toimintatavat sekä nopea reagointi kaikissa tilanteissa.

Lue laatujohtajamme blogi lastensuojelupalveluidemme laatutyöstä: Laadukas lastensuojelu on luotettavaa ja vaikuttavaa.

Laadun kehittämisessä tärkeää on myös mahdollisten laatupoikkeamien seuranta ja analysointi:

Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus ja velvollisuus raportoida systemaattisesti havaitsemistaan poikkeamista tai niiden mahdollisuudesta, jotta niihin pystytään puuttumaan hyvissä ajoin.

SOS-Lapsikylässä on myös laadittuna toimintaperiaatteet lapsen suojelemiseksi kaikelta kaltoinkohtelulta.

 

lapsi naisen sylissä, katsoo rakastavasti naista silmiin

Henkilöstön rooli

Koko SOS-Lapsikylän henkilöstö on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat laadukasta palvelua. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen välittyy suoraan asiakkaiden saamaan palvelun laatuun.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö onkin keskeisin voimavara suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Vastuullisella esimiestyöllä varmistamme työntekijöiden tuen ja kehittymisen mahdollisuudet.

Työntekijöiden valinta, työhön perehdyttäminen ja täydennyskoulutuksen järjestäminen tehdään huolellisesti yhteisiä periaatteita noudattaen. SOS-Lapsikylä huolehtii työntekijöiden työpaikkakoulutuksen ja työnohjauksen järjestämisestä.

Jokainen työntekijämme on sitoutunut työssään edistämään lasten hyvinvointia ja lasten suojelua.

tyttö katsoo suurennuslasin läpi

Omavalvonta

SOS-Lapsikylän omavalvontaohjelma perustuu Järjestämislain (612/2021) edellyttämään omavalvontaohjelman velvoitteisiin. Omavalvontaohjelma tarkistetaan tarpeen mukaan ja vähintään vuosittain. Tutustu SOS-Lapsikylän omavalvontaohjelmaan.

Osana laadunvarmistusta kaikissa toimipisteissä on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelmat päivitetään säännöllisesti ja käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa osana perehdytystä. Omavalvontasuunnitelman rooli on olla aidosti tiimin työkalu toiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Sijaishuollon yksiköillä on laadittuna hyvän kohtelun suunnitelmat, jotka ohjaavat asiakkaan oikeuksien toteutumista. Vuoden 2022 aikana hyvän kohtelun suunnitelmat laaditaan koskemaan kaikkia SOS-Lapsikylän lastensuojelupalveluita.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on huomioida hyvä asiakaskokemus kaikissa kohtaamisissa. Keskeisenä laatumittarina toimii säännöllisesti kerättävä asiakaspalaute, jossa tavoitteena on varmistaa esimerkiksi lasten osallisuuden ja turvallisuuden tunteen kokemusta.

Lisäksi seuraamme asiakkaiden NPS-lukuja säännöllisesti. Asiakaspalautteita seurataan reaaliajassa jokaisen toimipisteen ja palvelun osalta.

Jokaisen asiakaslapsen ja nuoren kanssa käydään läpi palautteenannon mahdollisuudet sekä varmistetaan, että jokaisella heistä on tiedossa oman sosiaalityöntekijänsä yhteystiedot. Lisäksi huolehditaan, että heillä on tarvittaessa saumaton yhteydenottotapa toimipisteen työntekijöihin.

SOS-Lapsikylässä asiakasasiakirjojen laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Ne nähdään työvälineenä ja menetelmänä lasten, nuorten ja perheiden tilanteen hoitamiseksi, eikä dokumentointi ole muusta työstä irrallinen osa. Kaikki SOS-Lapsikylän työntekijät on koulutettu valtakunnallisella Kansa-koulun kirjaamisvalmennuksella vuosien 2017–2018 aikana, ja niiden lisäksi on järjestetty palvelukohtaista täydennyskoulutusta dokumentointiin.

Ota yhteyttä

Lapsen oikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa sekä palautteessa voit tehdä kirjallisen poikkeamailmoituksen alla olevan linkin kautta. Halutessasi voit myös olla puhelimitse yhteydessä kehittämispäällikkö Sonja Valovaara-Annolaan (p. 044 728 9507).

 

"Asiakkaan aseman ja oikeuden toteutuminen on keskeistä laadukkaassa lastensuojelutyössä. Kunnioitamme kaikkien asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja tuemme heidän oikeuksiensa toteutumista. Silloin, kun oikeuksia joudutaan perustellusta syystä rajoittamaan, huolehdimme siitä, että asia käsitellään asiakkaan kanssa ja hän tietää myös valitus- ja muutoksenhakumahdollisuuksistaan."

Ajankohtaista