fbpx

Lapsia
koskevat
kestävän
kehityksen
tavoitteet

YK:n syksyllä 2015 asettamat uudet kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Ne ovat jatkumo aiemmille vuosituhattavoitteille. Kehitysohjelma, jossa on 17 päätavoitetta, on voimassa 2016–2030, ja se koskettaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita, ei ainoastaan kehitysmaita.

SOS-lapsikyläjärjestön ohjelmat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Järjestö auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia – heitä, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Lapsikyläjärjestö työskentelee erityisesti seuraavien tavoitteiden hyväksi, jotka vaikuttavat suorimmin lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

SDG 1 ja 2

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Köyhyys on moniulotteista ja voi haitata lapsen kehitystä monin eri tavoin. Köyhyyden aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset ongelmat voivat vaikuttaa lapseen pitkään, mahdollisesti koko loppuelämän. Köyhyys aiheuttaa perheissä usein stressiä, mikä yhdistettynä riittämättömään perusturvaan voi johtaa pahimmillaan perheen hajoamiseen.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • auttaa köyhiä perheitä katkaisemaan köyhyyden kierteen
 • tarjoaa kapasiteetin vahvistamiseksi neuvontaa, koulutusta, terveydenhoitoa ja ammatillista valmennusta
 • voimaannuttaa haavoittuvassa asemassa olevia perheitä ja yhteisöjä
 • varmistaa, että lapsilla on hyvä ja kannustava kasvuympäristö

Tavoite 2: Ei nälkää

Puutteet ravinnossa ja ruokaturvassa haittaavat merkittävästi lapsen kehitystä sekä vanhempien kykyä huolehtia lapsista. Joka viides maailman lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Oikeanlainen ja riittävä ravinto ovat perusedellytyksiä lapsen kehitykselle ja terveydelle. 

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • työskentelee nälkää aiheuttavien taustatekijöiden, kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden, vähentämiseksi
 • lisää tietoisuutta riittävän ja ravitsevan ruoan merkityksestä lapsen kehitykselle
SDG 3 ja 4

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Terveys on lapsen oikeus. Silti joka vuosi 5,4 miljoonaa lasta kuolee ennen viisivuotis syntymäpäiväänsä – siitäkin huolimatta, että monet kuolemaan johtavista sairauksista, kuten ripuli, malaria ja keuhkokuume, olisivat ehkäistävissä. Hyvä terveys mahdollistaa lapsen koulussa käynnin, oppimisen ja kasvamisen aikuiseksi. Tämän lisäksi lapsikuolleisuuteen puuttuminen hillitsee merkittävästi väestönkasvua ja luo siten paremmat edellytykset yhteiskuntien kehittymiselle.

SOS-lapsikyläjärjestö

 • tukee ja vahvistaa paikallisia terveydenhoitojärjestelmiä
 • tekee vaikuttamistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • lisää vanhempien ja yhteisöjen tietoisuutta lasten terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Lapsen kyky oppia alkaa jo ensimmäisinä elinvuosina ja liittyy vahvasti siihen, millaisissa oloissa lapsi kasvaa. Pääsy laadukkaaseen lastenhoitoon ja koulutukseen edistää merkittävästi lapsen kykyyn oppia uutta. On tärkeää varmistaa, että jokaisella lapsella on pääsy yhtäläisen koulutuksen piiriin riippumatta siitä, millaisissa oloissa hän kasvaa. Kouluissa tarvitaan osaavaa henkilökuntaa, jota tuetaan vastaamaan kaikkien lasten erilaisiin tarpeisiin.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • auttaa lapsia ja nuoria pääsemään hyvätasoisen koulutuksen pariin kaikilla koulutusasteilla, jotta heillä olisi mahdollisuus hyödyntää koko potentiaalinsa
 • tarjoaa hoivaa ja varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille, jotka ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon tai elävät haavoittuvissa olosuhteissa
SDG 5 ja 8

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen epätasa-arvo vaikuttaa usein esimerkiksi tyttölapsien mahdollisuuteen kouluttautua. Useissa maissa poikalapset saavat mahdollisuuden koulunkäyntiin, kun taas tytöt joutuvat jäämään kotiin töiden pariin. Monet tytöt joutuvat myös alaikäisinä naimisiin vastoin tahtoaan. Niissäkin maissa, joissa tytöt pääsevät kouluun ja itsenäistyvät omilla ehdoillaan, niin he eivät pysty etenemään työuralla niin pitkälle kuin miehet.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • opettaa lapsille, että he ovat kaikki samanarvoisia
 • edistää tyttöjen mahdollisuuksia koulunkäyntiin
 • vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja diskriminaatiota
 • lisää naisten kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työolot voivat joko edistää tai ehkäistä aikuisten kykyä tasapainottaa työelämää ja lapsista huolehtimista. Vanhemman poissaolo vaikuttaa lapsen terveyteen, kehitykseen sekä turvallisuuteen. Monet lapset joutuvat jo lapsena työskentelemään auttaakseen vanhempiaan elannon saamisessa. Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma monissa kehittyvissä maissa.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • auttaa vaille vanhempiensa huolenpitoa jääneitä nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan sekä elämään hyvää itsenäistä elämää
 • auttaa vanhempia pääsemään kunnolliseen työhön, jotta he voivat paremmin huolehtia lapsistaan ja tarpeettomat perheiden hajoamiset voidaan estää
SDG 10 ja 16

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Lapset, jotka kasvavat ilman vanhempiensa hoivaa ja huolenpitoa, ovat usein alttiimpia syrjinnälle, mikä voi johtua esimerkiksi koulutuksen, asuinpaikan tai sosiaalisen pääoman puutteesta. Köyhistä tai muuten epävakaista oloista tulevat lapset eivät saa yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluttautua, päästä töihin tai esimerkiksi harrastaa.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • pyrkii vaikuttamaan lakeihin ja toimintatapoihin, jotta ne takaisivat yhtäläiset mahdollisuudet, sosiaalisen osallisuuden ja syrjimättömyyden lapsille ja nuorille, jotka ovat menettäneet vanhempansa tai elävät köyhissä ja haavoittuvissa olosuhteissa

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Hälyttävän moni lapsi ja nuori kokee fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa huoltajiensa toimesta. Erityisen alttiita väkivallalle ovat sellaiset lapset, jotka elävät ilman kunnollista huolenpitoa, esimerkiksi erilaisissa instituutioissa tai kadulla. Lapsilla, jotka elävät ilman huolenpitoa, on korkeampi todennäköisyys joutua esimerkiksi ihmiskaupan uhriksi tai lapsityövoimaksi.

SOS-lapsikyläjärjestö:

 • on jäsenenä globaalissa kumppanuusverkostossa, joka työskentelee lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi
 • tekee vaikuttamistyötä asianmukaisten lastensuojelujärjestelmien puolesta
 • tukee lasten ja nuorten, sosiaalityöntekijöiden sekä huoltajien mahdollisuuksia raportoida ja estää hyväksikäyttöä