fbpx
Vastuullisuuskumppani

SOS-Lapsikylästä yrityksesi
vastuullisuus-
kumppani

Vastuullisuuskumppani

SOS-Lapsikylästä yrityksesi vastuullisuuskumppani?

Tee yrityksenne arvojen mukainen päätös edistämällä lapsen oikeuksia. Vastuullinen yritystoiminta luo vahvan perustan menestyksekkäälle liiketoiminnalle. SOS-Lapsikylän kautta yrityksesi voi olla osana positiivista yhteiskunnallista kehitystä. Tutustu SOS-Lapsikylän vastuullisuuskumppani-malliin.

Vastuullisuuskumppanina Suomessa ja ulkomailla

Vastuullisuuskumppanina SOS-Lapsikylä toteuttaa yrityksellesi räätälöityjä projekteja niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Laadukkaiden projektien kautta yrityksesi pääsee toteuttamaan arvojensa mukaista sosiaalista vastuullisuutta arvoketjuissaan.

Mitä vastuullisuuskumppanuus SOS-Lapsikylän kanssa tarkoittaa?

Valmiit mallit ja ketterä implementointi: Mahdollisuus toteuttaa sosiaalista vastuuta laadukkaiden projektien kautta Suomessa ja maailmalla.

Yrityksesi on lapsen oikeuksien edistäjä: Yrityksenne toimii konkreettisin teoin lapsen oikeuksien tukemisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Uudistavia ratkaisuja: Yrityksenne on mukana toteuttamassa sosiaalista yhteiskuntavastuuta yrityksen arvoketjuissa sekä luomassa uusia ratkaisuja.

Sosiaalista vastuuta Suomessa

Kotimaassa toiminta jakautuu ennalta ehkäisevään työhön ja palveluliiketoimintaan. Yritysten tuki ohjautuu ennalta ehkäisevään työhön. Kotimaan työssä yritysten on helppo lähteä mukaan valmiisiin ohjelmakokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi Apuu-chat-keskustelualusta ja Unelmista totta- harrastustuki.

Apuu-chat keskustelualusta on tarkoitettu 7–15-vuotiaille lapselle tilanteeseen, jossa hän kokee olonsa turvattomaksi tai uhatuksi ja tarvitsee apua.

  • Vuodesta 2020 alkaen on tullut 150 000 yhteydenottoa Apuu-chattiin.
  • Vuonna 2023 jouduimme soittamaan yli 18 kertaa viikossa hätänumeroon, poliisille tai lastensuojeluun.
  • Päivittäin yli 100 lasta pyytää apua Apuu-chatista ja yli 40 lasta jää ilman apua, koska emme pysty vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin.

Lue lisää Apuu-chatista

Unelmista totta -harrastustuki on lasten ja nuorten harrastamisen tukimuoto. Pienituloinen perhe voi hakea harrastustukea, mikäli lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista.

  • Vuonna 2022 autettiin 1890 lasta ja nuorta.
  • Harrastukea on jaettu yli 40 eri harrastusmuotoon, lasten toiveen mukaisiin harrastuksiin.
  • Lapsista 37% pystyi aloittamaan uuden harrastuksen tai harrastamisen ensimmäistä kertaa elämässään.

Lue lisää Unelmista totta -harrastustuesta

Toteutamme myös monia muita ohjelmakokonaisuuksia ja projekteja tarvelähtöisesti. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Tansania nuoret

Yritysvastuuta globaalisti arvoketjuissa

Kansainvälinen SOS-Lapsikyläjärjestö toimii 130 maassa. Organisaatio on matala ja ketterä, mikä tarjoaa yrityksille tilaisuuden toteuttaa kehitys- ja vastuullisuusprojekteja läpi yrityksen arvoketjujen luotettavien ja oman alueensa tuntevien paikallisten toimijoiden kanssa Suomen SOS-Lapsikylän tuella.

Suomen SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita tällä hetkellä neljässä maassa: Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa. Hankkeita toteutetaan yritysyhteistyön lisäksi ulkoministeriön tuella ja ne tähtäävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen.

Esimerkkejä tuloksista

Vuonna 2022 tuettiin heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria koulunkäynnin, kestävän toimeentulon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseksi. 

  • Etiopiassa 2400 lasta ja nuorta sai tukea koulunkäyntiin
  • Gambiassa 150 nuoren koulutusta ja työelämätaitoja tuettiin
  • Tansaniassa 17 800 koululaista sai seksuaali- ja lisääntymisterveysopetusta ja 590 koulun keskeyttänyttä nuorta äitiä sai apua toimeentulon kehittämiseksi.

Lue lisää hankkeista

Miksi yritysten tulee panostaa lapsen oikeuksien toteutumiseen?

Yritysten tulisi sitoutua yritysvastuullisuuteen ja lapsen oikeuksien edistämiseen monista syistä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja lapsen oikeuksien toteuttaminen edellyttää myös yrityksiltä merkittäviä tekoja omassa liiketoiminnassaan. Olemme valmiita auttamaan yritystänne tunnistamaan mahdolliset epäkohdat ja kehittämään uusia ratkaisuja!

Yritys on aina itseään isompi

Yritys toimii arvoketjujensa kautta usealla eri tasolla linkittyen globaaleihin haasteisiin. Työntekijöiden kautta yritys toimii osana yhteisöjä ja yhteiskuntia sekä on kokoajan vaikutuksessa ympäristöön. Yritysten vaikutus lapsen elämään on merkittävä sekä suoraan että epäsuorasti. Yrityksillä on valtaa vaikuttaa myönteisesti kaikilla toimialoilla, olivatpa ne globaaleja, alueellisia tai paikallisia. Vastuullinen liiketoiminta luo perustan vahvoille ja kestäville yhteisöille. Lisäksi yritysten toimintaan liittyvät riskit, kuten pakkotyö ja korruptio, juontuvat syvemmistä rakenteellisista haasteista, joita vastuullinen liiketoiminta voi ennaltaehkäistä. Yritysten tulee omaksua aktiivinen rooli vastuullisuuden lisäämisessä, edistäen samalla ympäristö- ja yhteiskunnallisia arvoja.

Panostaminen lapsen oikeuksiin on erityisen tärkeää kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Lapsen oikeuksien suojeleminen on avainasemassa kestävien yhteisöjen rakentamisessa, mikä puolestaan on välttämätöntä tuottavien ja osallistavien yhteiskuntien kehittymisessä.

Tiukentuva lainsäädäntö asettaa myös kovia paineita yrityksille vastuullisuussitoumusten implementointiin. EU:n yritysvastuudirektiivi tulee asettamaan isoille yrityksille lakisääteisen velvollisuuden noudattaa ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa asianmukaista huolellisuutta. Uusi lainsäädäntö sisältää tuotantoketjuissa läpileikkaavasti ihmisoikeuksien kunnioittamisen, pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden kieltämisen sekä ympäristön suojelemisen. Direktiivin huolellisuusvelvoite edellyttää, että yritykset tunnistavat haitalliset ihmis- ja ympäristövaikutukset ja ehkäisevät sekä lieventävät niitä tai lopettavat ne. Näillä toimenpiteillä yritys edistää ihmisoikeuksien toteutumista, kasvattaa kuluttajien luottamusta ja lisää yritystoiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Vastuullisuuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne:

Vetovoimainen sijoituskohde: Sijoittaminen sosiaaliseen kestävyyteen vahvistaa yrityksen pitkäaikaista kestävyyttä ja mainetta, tehden siitä vetovoimaisen ja vastuullisen sijoituskohteen.

Vahvistatte kilpailuetuanne: Tekemällä vastuullisuustekoja yritys vahvistaa myös omaa brändiään ja avaa mahdollisuuksia uusille arvopohjaisille yrityskumppanuuksille.

Toteutatte yritystoimintaa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla: Yrityksen on olennaista harjoittaa liiketoimintaa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, sillä se vaikuttaa positiivisesti yrityksen maineeseen ja pitkän aikavälin menestykseen.

Profiloidutte positiivisen kehityksen edistäjänä: Yritykset voivat toimia aktiivisesti vastuullisuuden lisäämiseksi, esimerkiksi tukemalla koulutusmahdollisuuksia toimintayhteisöissään yritys parantaa yhteisön sosioekonomista kehitystä pitkäaikaisesti.

Positiivinen työnantajakuva: Yritys sitouttaa työntekijöitä olemalla vastuullinen työnantaja sekä kannustaa yhteiskuntavastuuseen esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta.

Ennaltaehkäisette riskejä: Syvempi ymmärrys rakenteellisista ongelmista auttaa ehkäisemään liiketoimintaan liittyviä riskejä, kuten pakkotyötä ja korruptiota.

Yritysyhteistyöuutisia