Turvallisuussuunnitelma vapaaehtoistyötä varten

SOS-Lapsikylän lapsen turvallisuutta lisäävät toimintatavat

SOS-Lapsikylä noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta sekä käyttää läpinäkyviä toimintatapoja. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassamme. Toimintatapojemme avulla ehkäisemme alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantavia tekoja ja tapahtumia.

SOS-Lapsikylä tekee korjauksia toimintatapoihinsa aina, kun siihen ilmenee tarvetta sekä selvittää välittömästi toiminnassa ilmenneet epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Ohjeet on hyväksytty SOS-lapsikyläsäätiön ja SOS-Lapsikylä ry:n hallituksissa, ne ja ne ovat vapaaehtoisten koulutuksissa läpikäytyjä. Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä SOS-Lapsikylän kotisivuilla ja ohjeet on läpikäyty vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ja vapaaehtoisen kanssa.

Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita lapsen turvallisuudelle ja koskemattomuudelle

SOS-Lapsikylän vapaaehtoistoiminta tarjoaa lapselle turvallisia aikuissuhteita, sekä päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

 • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
 • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
 • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 1. SOS-Lapsikylä on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on SOS-lapsikyläsäätiön ja SOS-Lapsikylä ry:n hallitusten hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa tai kahden vuoden välein.
   
 2.  SOS-Lapsikylän vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on toimipistejohtaja, vapaaehtoistyön koordinaattori tai muu nimetty vastuuhenkilö.
   
 3. SOS-Lapsikylässä noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla.
   
 4. Tiedotamme lasten ja nuorten vanhemmille/huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten vanhemmat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee. Seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä puhuminen ei saa olla tabu.
   
 5. Kaikki SOS-Lapsikylän vapaaehtoistoiminnasta vastaavat ja siihen osallistuvat työntekijät perehdytetään vapaaehtoistoiminnan ohjeisiin ja periaatteisiin.
   
 6. SOS-Lapsikylä arvioi erikseen, mitkä vapaaehtoistoiminnot ovat sellaisia, jotka vaativat rikosrekisteriotteen tarkistamista. Tällaiseen lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset haastatellaan, arvioidaan ja perehdytetään tehtäväänsä.
   
 7. SOS-Lapsikylä tilaa rikosrekisteriotteen vapaaehtoisen suostumuksella oikeusrekisterikeskuksesta.
   
 8. Keräämme lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan/huoltajiltaan palautetta vapaaehtoistoiminnastamme, myös lasten turvallisuuteen ja koskemattomuuteen liittyvistä asioista.

Toimintatavat, kun SOS-Lapsikylässä ilmenee epäilyä häirinnästä

 1. Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Puutumme valitukseen tai epäilyyn, vaikka kysymyksessä olisi pelkkä huoli lapsen tai vapaaehtoisen väärään suuntaan ajautuneesta käyttäytymisestä. Näissä tilanteissa olemme yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen huoltajiin.
   
 2. Kaltoinkohteluun ja rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin. SOS-Lapsikylä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa heidän antamien ohjeiden mukaan.
   
 3. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Epäily sekä vapaaehtoisen että lapsen/nuoren väärään suuntaan kehittyneestä käyttäytymisestä otetaan puheeksi heti. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
   
 4. Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee. SOS-Lapsikylän viestiessä ulospäin, huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

Tämä ohje on hyväksytty:
SOS-lapsikyläsäätiön hallituksessa 30.1.2017
SOS-Lapsikylä ry:n hallituksessa 2.2.2017