fbpx
17-vuotias poika Syyriasta
TUKENA-hanke

Yksin maahan-
tulleiden nuorten tukena

TUKENA-hanke

TUKENA oli Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhdessä hankekumppani SOS-Lapsikylän kanssa toteuttama kotoutumisen tuen hanke koko Uudenmaan alueella 5/2018-2/2020.

Hankkeen rahoitti EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Ryhmä nuoria kaulakkain

Hankkeen tavoitteet ja hyödynsaajat

Hankkeen hyödynsaajina olivat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuivat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä. Myös hankekauden aikana täysi-ikäistyneet jälkihuoltoon siirtyneet nuoret olivat hankkeen kohderyhmässä mukana. Hankkeesta hyötyivät myös alaikäisten tai jälkihuollon parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan myös muita työssään yksintulleita kohtaavia työntekijöitä, esim. opetushenkilöstöä, terveydenhuollon toimijoita ja nuorisotyöntekijöitä.

Hankkeen yleistavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla saadaan lisätukea traumatisoituneiden lasten hoitamiseen asumisyksiköissä. Lisäksi kehitettiin osallistavia toimintoja kuntouttavan vertaisryhmätoiminnan avulla sekä kehitettiin asumisyksiköiden ja kuntien yhteistyötä.

Osatavoitteet:

tuottaa yhdessä kuntien ja perheryhmäkotien kanssa ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

suunnitella ja toteuttaa yksilöllisten ja terapeuttisten ryhmässä toteutettavien menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa perheryhmäkodeissa

pyrkiä kehittämään hoitopolkuja oikea-aikaisiksi yhteistyössä kunnan nuorten mielenterveyspalveluista vastaavien toimijoiden kanssa.

osallistaa perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksikössä asuvat nuoret toiminnan suunnitteluun mm. asiakasraatitoiminnan, palautteen keräämisen ja hyödyntämisen sekä työntekijöiden ja nuorten yhteiskehittämisen kautta

tuottaa tietoa käyttöön ja kouluttaa alueen alaikäistoimijoita (tässä tavoitteessa on alueellisen lisäksi myös kansallinen taso)

TUKENA-hanke etsi ja tunnisti, dokumentoi ja jakoi Uudenmaan alueen perheryhmäkotitoiminnan hyviä käytäntöjä yhteistyössä arjen ammattilaisten kanssa.

Ajankohtaista