SOS-Lapsikylän vuosi 2016

Uudistamme lapsiperheiden palvelujärjestelmää

Suomessa ainakin joka kymmenes lapsi kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. SOS-Lapsikylä taistelee sen puolesta, että yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva lapsi ja nuori kasvaa hyvinvoivaksi ja pärjääväksi aikuiseksi. Tavoitteenamme on, ettei yksikään lapsi joutuisi kasvamaan yksin.
 
Pyrimme siihen, että perheet saavat tarvitsemaansa apua ajoissa, lapset voivat elää omien vanhempiensa kanssa ja tuntea olevansa rakastettuja sekä turvassa. Silloin kun tämä ei tuesta huolimatta onnistu, SOS-Lapsikylä voi tarjota lapselle sijaiskodin. 

Haluamme vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon. SOS-Lapsikylä tarjoaa kunnille, maakunnille, yrityksille ja muille sidosryhmille kumppanuutta, jotta lasten ja perheiden hyvinvointi voitaisiin varmistaa. 

Visio: Jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

Missio: SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Mitä me teemme

SOS-Lapsikylän tavoitteena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. 

Lastensuojelun apua tarvitseville lapsille tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa ja perheille tarjoamme räätälöityä tukea ja kuntoutusta. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

SOS-Lapsikylä auttaa myös kansainvälisesti muun muassa kummilapsitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja hätäavun kautta. 

 • Tarjoamme Suomessa sijaiskodin yli 200 lapselle. Kaikkiaan lastensuojelupalvelujen piirissä oli 403 lasta ja nuorta vuonna 2016. 
   
 • Tuotamme jatkuvasti uusia keinoja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen ja vaikeiden ongelmien ehkäisyyn.  
   
 • Kehitämme uudenlaisia lastensuojelupalveluja, rakennamme kumppanuuksia sekä tiivistämme yhteistyötä tukijoidemme kanssa.

Lue lisää aiheista:

 • SOS-kumppanuus

  SOS-kumppanuus on SOS-Lapsikylän kehittämä uusi toimintamalli, joka uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Tavoitteenamme on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia. Hyvinvoinnin edistämisellä tavoitellaan perheiden välisten hyvinvointierojen kaventamista. SOS-Lapsikylä jatkaa Varkauden kaupungin kanssa ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittämistä. Uudenlainen tapa toimia mahdollistaa paljon tukea tarvitseville perheille kattavan ja perheen omista tarpeista lähtevän tuen sirpaleisen palvelujärjestelmän sijaan.

  Kehittämistyössä on syntynyt mm. uusi perhekumppanipalvelu. Siinä monenlaista tukea samanaikaisesti tarvitseva perhe saa rinnalleen kumppanin, joka auttaa ymmärtämään, mitkä asiat perheessä aiheuttavat tuen tarvetta ja minkälaisesta avusta perhe itse kokee hyötyvänsä. 

  ARVO-liitto palkitsi SOS-Lapsikylän uuden toimintamallin vuoden 2016 vaikuttavimpana ARVO-tekona.

 • Perhekuntoutus

  SOS-Lapsikylän tavoitteena on, että lapset saisivat asua kotonaan, omien vanhempiensa kanssa. Tähän tähtää myös perhekuntoutus, joka on inhimillisempi, lyhytaikaisempi ja kustannustehokkaampi tukimuoto kuin huostaanotto.

  Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa ja perheterapeuttisella työskentelyllä parannetaan perheen vuorovaikutuksen sekä kiintymyksen ongelmia. Perheitä autetaan myös arkeen ja kasvattamiseen liittyvissä vaikeuksissa ja haasteissa.

 • Nuorten itsenäistymisen tukeminen

  SOS-Lapsikylä on huolissaan käytännöistä, jotka eivät turvaa lastensuojelusta itsenäistyville nuorille edes yhtä aikuista, jonka puoleen kääntyä apua tarvitessaan. Siksi panostamme vahvasti sijoitettuina olleiden nuorten itsenäistymisen tukemiseen. Tällä on tärkeä merkitys myös ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäisemisessä. SOS-Lapsikylän tarjoama tuki edustaa sitä kodin ja vanhemmuuden tukea, jota aikuistuvat nuoret tavallisesti saavat omilta vanhemmiltaan.

 • Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ehkäiseminen

  Lastensuojeluasiakkuuden siirtyminen sukupolvien ketjussa eteenpäin on yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma. Ylitse-projekti (2016–2018) on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda toimintamalleja lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi. Kehitämme yhteisöllisiä malleja itsenäistymisen, parisuhteen ja vanhemmuuden tukemiseen, arjen taitojen hallintaan ja henkisen tuen tarjoamiseen.

 • Alaikäisten pakolaislasten auttaminen

  SOS-Lapsikylä auttaa alaikäisiä, ilman huoltajaa Suomeen tulleita pakolaislapsia.

  Meillä on kolme yksikköä, joissa asuu yhteensä noin 45 maahanmuuttajalasta. Pyrimme antamaan lapsille suomalaisessa koulu- ja työelämässä sekä kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Teemme myös vaikuttamistyötä lasten edun mukaisen kotouttamistyön toteutumiseksi.

Vuosi 2016 lukuina

Tuotot 2016

 • Hoitomaksut, 63%
 • Varainhankinta, 22%
 • Avustukset ja hanketuet, 1%
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminta, 10%
 • Muut tuotot, 4%

yht. 21 513 208 €

Kulut 2016

 • Henkilöstökulut (ei sisällä varainhankintaa), 51%
 • Käyttömaksut, 25%
 • Kotien hoitomenot, 9%
 • Varainhankinnan kulut, 5%
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut, 2%
 • Muut kulut, 8%

yht. 22 798 598 €

Varainhankinnan tuotot 2016

 • Yksityislahjoitukset, 89,2%
 • Yrityslahjoitukset, 10,8%

yht. 5 657 119 €, sisältää säätiön ja yhdistyksen varainhankinnan

Varainhankinnan tuottojen ja kulujen suhde 2016

 • Lasten ja perheiden auttaminen, 80,5%
 • Varainhankinnan kulut, 19,5%

Sisältää säätiön ja yhdistyksen varainhankinnan.

Ohjelmat:

KOTIMAA
Lastensuojelupalvelujen piirissä (0-20 -vuotiaat): 403 / v. 2015: 354
Avohuollon tukitoimien piirissä olleet lapset ja nuoret (0-20 -vuotiaat): 192 / v. 2015: 161
Sijoitettuna vuoden aikana olleet lapset ja nuoret (0-20 -vuotiaat): 211 / v. 2015: 193 
Ryhmä- tai perheryhmäkodeissa olleet alaikäiset turvapaikanhakijat: 45 / v. 2015: 31

ULKOMAAT
Gambia-hankkeen piirissä: 1000 lasta ja 334 perhettä

Henkilöstö:

Henkilöstövahvuus suhteutettuna täyttä työaikaa tekeviin oli 235 henkilötyövuotta joulukuussa 2016 (201 vuonna 2015).

Talous:

SOS-Lapsikylän talous toteutui vuonna 2016 suunnitellusti. Sen ansiosta pystyimme investoimaan yhteensä 1,2 miljoonaa euroa SOS-Lapsikylän palvelutarjooman kehittämiseen ja uusien lapsikyläkotien tilahankintoihin Espoon Niittykummussa ja Vantaan Kivistössä. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella toteutimme hanketta, jonka tavoitteena on ehkäistä ylisukupolvista lastensuojeluasiakkuutta. Lisäksi teimme 0,4 miljoonalla eurolla peruskorjauksia toimipisteiden rakennuksiin.

SOS-Lapsikylä uudistuu ja laajentaa toimintaansa

SOS-Lapsikylä uudistaa voimakkaasti toimintaansa rakentamalla kolme uutta lapsikylää. Perinteisen samalle tontille sijoitetun lapsi-
kylän sijaan uusien lapsikylien sijaiskodit integroidaan muun asutuksen joukkoon. Suomen ensimmäinen integroitu lapsikylä avattiin menestyksekkäästi Tampereen Vuorekseen vuonna 2012. 

Uudet lapsikylät ovat nyt rakenteilla Espoon Niittykumpuun, Vantaan Kivistöön ja Kuopion Saaristokaupunkiin. Niittykummussa ensimmäinen koti avattiin vuoden 2016 alussa. Tapiolassa 50 vuotta palvellut lapsikylä muuttaa sinne kesällä 2017. Vantaan Kivistössä lapsikylän toiminta käynnistyy perhekuntoutuksella kesällä 2017 ja samoihin aikoihin ensimmäinen sijaiskoti aloittaa toimintansa. Kuopiossa lapsikylätoiminta alkoi perhekuntoutuksella keväällä 2017 ja seuraavana vuonna avataan ensimmäiset sijaiskodit.

Uudet lapsikylät tuottavat myös muita lapsiperheiden tukipalveluita.

Apumme maailmalla

Kummitoiminnan, kehitysyhteistyön ja hätäavun keinoin SOS-Lapsikylä tukee kehittyvissä maissa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia, perheitä ja yhteisöjä. Työskentelemme sen puolesta, että jokaisen lapsen oikeus perheeseen, suojeluun, koulutukseen ja terveyden-
huoltoon toteutuu.

SOS-lapsikyläsäätiö tukee ulkoasiainministeriön tuella Perheiden tukemisen ohjelmia (Family Strengthening Programme, FSP) Gambiassa ja Tansaniassa. Hankkeiden tarkoitus on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Avainasemassa ovat köyhyyden vähentäminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

SOS-Lapsikylä on järjestänyt hätäapukeräyksiä mm. Syyrian sodasta ja Itä-Afrikan kuivuudesta kärsivien lasten auttamiseksi.

Yli 130 maassa toimiva kansainvälinen lapsikyläverkosto tarjoaa laajat mahdollisuudet osaamisen jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen puolin ja toisin.

Toiminnan tukeminen

SOS-Lapsikylä tarjoaa yrityksille monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskuntavastuutaan ja tilaisuuden olla rakentamassa lapsille ja perheille parempaa tulevaisuutta. Yritysrahoituksella on korvaamaton merkitys lähivuosien aikana rakennettaville uusille lapsikylille.

Yritys- ja yksityislahjoittajiemme avulla toimintamme piirissä olevat lapset ja perheet saavat elämyksiä ja kokemuksia sekä tukea arjen haasteisiin. Lahjoitusvaroilla tuetaan muun muassa lasten ja nuorten koulunkäyntiäharrastus- ja leiritoimintaa sekä nuorten itsenäistymistä. Lisäksi kehitämme ja laajennamme lahjoitusten avulla toimintaamme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia niin Suomessa kuin maailmalla. 

Erityisen merkityksellisiä nuorillemme ovat yritysten tarjoamat kesätyöpaikat. Näillä on merkittävä vaikutus nuorten itsenäistymisen tukemisessa ja työelämään siirtymisessä.