fbpx
SHR-Training-Tansania
TANSANIA

Tansaniassa
edistetään nuorten tyttöjen ja äitien oikeuksia

Tansania

Teiniraskauksien määrä on Tansaniassa yksi Itä-Afrikan korkeimpia. Raskaus vaikuttaa teinityttöjen elämään radikaalilla tavalla, sillä se keskeyttää heidän koulunkäyntinsä ja heikentää merkittävästi tulevaisuuden työllisyysnäkymiä ja toimeentuloa. SOS-Lapsikyläsäätiö aloitti vuonna 2021 ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella kolmivuotisen, nuorten tyttöjen ja äitien oikeuksia ja hyvinvointia edistävän hankkeen Iringan alueella Tansaniassa.

Puolet Tansanian 54 miljoonasta asukkaasta on lapsia. Koulutus on yksi keskeisimmistä lasten ja nuorten tulevaisuuteen vaikuttavaista tekijöistä. Silti erityisesti monet tytöt eivät saa käytyä koulua loppuun. Tämän taustalla on osin vuodesta 2017 voimassa ollut käytäntö, joka on kieltänyt raskaana olevien tyttöjen koulukäynnin ja synnyttäneiden palaamisen koulunpenkille.

Marraskuussa 2021 asiaan tuli kuitenkin muutos, kun maan koulutusministeri ilmoitti, että käytäntöä muutetaan ja raskaana olevien ja synnyttäneiden tyttöjen koulukäynti sallitaan jälleen. Nuorten tyttöjen kohtaama eriarvoinen kohtelu on kuitenkin edelleen merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja teiniraskauksien ja eriarvoisuuden juurisyihin puuttumisen parissa riittää vielä töitä tehtävänä, jotta nuorten tyttöjen oikeudet toteutuisivat täysmääräisesti ja ennenaikaisista raskauksista johtuva koulupudokkuus vähenisi. 

SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhanke pyrkii vahvistamaan rakenteita, joiden avulla kaikki nuoret voivat saada mahdollisimman hyvät eväät aikuisuuteen. Lisäksi hanke huomioi myös vammaisten lasten ja nuorten kohtaamia haasteita. Hankkeeseen on otettu oppeja naisten voimaannuttamiseen ja lapsen oikeuksien edistämiseen keskittyneestä, jo päättyneestä SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhankkeesta, joka oli käynnissä Tansaniassa vuosina 2017–2020.

Kuinka SOS-Lapsikylä auttaa?

Iringan kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on voimaannuttaa teinityttöjä ja -äitejä, joiden määrä Tansaniassa kasvaa jatkuvasti. Hankkeessa puututaan sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Hankkeen keskeinen osa-alue on lapsiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn panostaminen. Hanke tavoittaa 15 000 nuorta tyttöä ja poikaa parantaen heidän tietämystään ja taitojaan seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista.

Tansanian hanke pyrkii saamaan aikaan pysyvää muutosta niin kansallisella, kuin yhteisöiden ja yksilöidenkin tasolla. Työtä tehdään esimerkiksi vaikuttamistyön, kampanjoinnin, työpajojen, koulutuksen, vertaistuen ja edunvalvonnan keinoin.

Nuori tyttö Tansania

Tansanian kehitysyhteistyöhankkeessa:

 • vahvistetaan paikallisia rakenteita, jotta niiden avulla voidaan ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaa, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä puuttua väärinkäytöksiin
 • vahvistetaan nuorten äitien sosioekonomista asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • parannetaan lisääntymisterveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja käyttöastetta
 • edistetään tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Tansaniaan.

Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 2396

”Iringan hanke on ajankohtainen ja tärkeä, sillä Tansanian hallinto on tukenut käytäntöä, jossa raskaana olevat tai jo synnyttäneet tytöt eivät saa enää käydä koulua”
Victor Mwaipungu
kehitysyhteistyöhankkeen projektipäällikkö
pikkupojat kurkkaavat ovenraosta

Lapsiin kohdistuva väkivalta Tansaniassa

Lapsiin kohdistuva väkivalta on merkittävä ongelma Tansaniassa. Tansaniassa joka 3. tyttö ja joka 7. poika on kohdannut seksuaalista väkivaltaa alle 18-vuotiaana. Tekijä on usein lapsen lähipiiristä, mikä vaikeuttaa tekijän rankaisemista.

Yli 70 % tansanialaislapsista kohtaa fyysistä väkivaltaa, useimmiten vanhempansa tai opettajansa taholta. Lisäksi joka 4. lapsi kokee emotionaalista väkivaltaa.

Lapsiin kohdistuva väkivalta traumatisoi lapsia ja jättää kauaskantoisia vaikutuksia heidän tulevaisuuteensa.

Kikombon naisten ryhmä

Menneiden hankkeiden tuloksia

SOS-Lapsikylän nelivuotinen, Suomen ulkoministeriön tukema kehitysyhteistyöhanke Tansanian Mufindissa tuli päätökseen vuoden 2020 lopulla. Vuosina 2017–2020 toteutetun hankkeen tavoitteena oli vähentää köyhyyttä sekä parantaa naisten ja lasten oikeuksia. Hanke pyrki kehittämään naisten taitoja ja osaamista toimeentulon parantamiseksi, edistämään lapsiystävällisiä kasvatusmenetelmiä sekä puuttumaan epätasa-arvoisiin rakenteisiin.

Hankkeella saatiin aikaan esimerkiksi seuraavanlaisia tuloksia:

Hankkeen piirissä olleista 250 haavoittuvassa asemassa olevasta naisesta 237 kerrytti hankkeessa uusia taitoja ja osaamista, jotka mahdollistavat paremman toimeentulon ja lapsiystävällisemmän kasvuympäristön. Naisilla oli yhteensä 928 lasta, joiden hyvinvointia huoltajien parantunut asema edistää.

Niiden perheiden osuus, jotka pystyvät tarjoamaan lapsille kolme ateriaa päivässä, nousi 19 prosentista 74 prosenttiin. Yksi merkittävä ruokaturvaan ja toimeentuloon vaikuttava tekijä on maanviljelyn tehostuminen – vuonna 2020 maissia pystyttiin tuottamaan 6 säkkiä aiemman 2 säkin sijaan.

Hankkeen piirissä olleet naiset ja lapset kokivat oman osallisuutensa parantuneen ja elinympäristön muuttuneen heille suotuisammaksi – hankkeen alkaessa tyytyväisyys elinympäristöön oli 40 %, kun hankkeen päättyessä vastaava luku oli 92 %.

Paikallinen aluehallinto nosti sosiaalipalveluiden vuosittaista budjettia 60 %, 25 miljoonasta Tansanian shillingistä 40 miljoonaan shillinkiin.

Perustietoa Tansaniasta

 • 58 miljoonan asukkaan valtio itäisessä Afrikassa, Intian valtameren rannalla
 • Virallinen pääkaupunki Dodoma, mutta suurin ja merkittävin kaupunki Dar es Salaam
 • Reilu 30 % väestöstä on lukutaidottomia
 • Verrattuna moneen muuhun Afrikan maahan, Tansaniassa poikkeuksellisesti suurin osa väestöstä puhuu samaa kieltä, swahilia
 • Lähes 65 % väestöstä alle 24-vuotitaita
 • Peruskoulutus on ilmaista: 98 % lapsista ainakin aloittaa koulunkäynnin

SOS-lapsikyläjärjestö Tansaniassa:

 • SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Tansaniassa 1990-luvulta lähtien.
 • Maassa toimii järjestön ylläpitäminä kolme lapsikylää, neljä nuorisokotia, kolme lastentarhaa, kaksi koulua ja kaksi terveyskeskusta sekä useita kehitysyhteistyöhankkeita.

Ajankohtaista