SOS-Lapsikylän uusi toimintamalli ottaa huomioon perheen todelliset tarpeet

SOS-kumppanuus on SOS-Lapsikylän kehittämä uusi toimintamalli, joka uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Tavoitteenamme on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia.

Lapsiperheiden palvelujen kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta jo vuosikymmenten ajan, pääasiassa korjaavien palveluiden suuren tarpeen sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuuden vuoksi.

Uudenlainen tapa toimia mahdollistaa paljon tukea tarvitseville perheille kattavan ja perheen omista tarpeista lähtevän tuen sirpaleisen palvelujärjestelmän sijaan. Toimintamallissamme keskeistä on kaikkien perheenjäsenten tarpeiden huomioiminen, ongelmien syiden selvittäminen ja riittävän pitkään jatkuva samanaikainen tuki koko perheelle. Hyvin harvoin perheen ongelmat ratkeavat vain yhtä yksilöä auttamalla. Tämä toimintamalli vaatii napakkaa keskitettyä johtamista, jotta perheen tarvitsemat erityispalvelut pystytään järjestämään oikeassa rytmissä.

SOS-kumppanuuden onnistuneen pilotoinnin ansiosta eduskunta on myöntänyt SOS-Lapsikylälle 500 000 euron määrärahan vuosille 2017-2019. Tämän määrärahan turvin pääsemme jakamaan asiantuntemustamme asiasta kiinnostuneisiin maakuntiin valtakunnallisen Lapsiperheiden palveluiden muutosohjelman kautta.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä niin tulemme kertomaan!

Kati Palsanen
kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä
p. 040 825 1620
kati.palsanensos-lapsikylafi

Miia Lahtela
kehittämiskonsultti, SOS-Lapsikylä
p. 040 738 3753
miia.lahtelasos-lapsikylafi

SOS-kumppanuus rakentuu seuraavista palvelukokonaisuuksista:

1. Lähtötilanneanalyysin avulla luomme yhdessä kumppanimme kanssa kuvan siitä, mikä on kunnan/maakunnan kyky tukea lapsiperheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Analyysin tavoitteena on tehdä näkyväksi kunnan/maakunnan lapsiperheiden tukemisen nykytilanteen kipupisteet, muutoksen mahdollisuudet ja esteet.

2. Asiakkuuksien elinkaarianalyysin tavoitteena on tunnistaa, kuinka asiakaskanta jakautuu lapsiperheiden erityispalveluiden suhteen. Tämän analyysin avulla kunta/maakunta saa käsityksen esimerkiksi asiakkuuksien kestosta ja määrästä sekä monipalveluasiakkuuksien rakenteesta.


3. Kehittämistyön tuki merkitsee kehittäjäkumppania, jonka kanssa kunta/maakunta yhdessä suunnittelee palvelujärjestelmän muutoksen ja sen toimeenpanon. Kehittämiskumppanina tuemme suunnitelman toteuttamista, paikallisen toimintamallin juurruttamista ja arviointia. Kehittämistyön tuki suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, kunkin kunnan/maakunnan tarpeisiin.

4. Matala kynnys palveluihin tarkoittaa sitä, että tuemme kuntaa/maakuntaa helpottamaan lapsiperheiden yhteydenottoa ja ohjautumista tukipalveluiden piiriin.

5. Keskitetty resurssien johtaminen auttaa kuntaa/maakuntaa suuntaamaan omat resurssinsa ja ostopalvelunsa mahdollisimman tehokkaasti perheiden tueksi. Ideana on räätälöidä perheille heidän tarpeistaan lähtevä kokonaisuus, jossa jokainen ammattilainen osaa työskennellä perheen hyväksi yhteisten tavoitteiden ohjaamina.

6. Perhekumppani on palvelu, jossa monenlaista tukea samanaikaisesti tarvitseva perhe saa rinnalleen kumppanin, joka auttaa ymmärtämään, mitkä asiat perheessä aiheuttavat tuen tarvetta ja minkälaisesta avusta perhe itse kokee hyötyvänsä. Perhekumppani auttaa kuntaa/maakuntaa räätälöimään perheen tarvetta vastaavan tukipalvelukokonaisuuden ja jää kulkemaan perheen rinnalle niin pitkäksi aikaa, kuin perhe hyötyy hänen avustaan.

7. Arviointi- ja tutkimustyön avulla tuotamme kunnan/maakunnan käyttöön tietoa siitä, miten yhdessä päätetyt ja käytäntöön viedyt toimenpiteet tehoavat. Me SOS-Lapsikylässä olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, lisääntyykö kuntalaisten hyvinvointi ja miten lapsiperheiden palveluiden kustannukset kehittyvät.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä niin tulemme kertomaan!

Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä
p. 040 825 1620
kati.palsanensos-lapsikylafi

Hannu Rusama, kehittämispäällikkö, SOS-Lapsikylä
p. 044 761 4117
hannu.rusamasos-lapsikylafi

Miia Lahtela, kehittämiskonsultti, SOS-Lapsikylä
p. 040 738 3753
miia.lahtelasos-lapsikylafi