Sijaisvanhemmuusinfo

Olemme koostaneet alle usein kysyttyjä kysymyksiä sijaisvanhemmuudesta SOS-Lapsikylässä. Vastaukset aukeavat kysymystä painamalla.

Jos haluat kysyä jotain muuta sijaisvanhemmuuteen liittyvää, voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan sinua kiinnostavaan lapsikylään.

 • Voinko toimia sijaisvanhempana omassa kodissani?

  SOS-Lapsikylässä voi toimia sijaisvanhempana joko SOS-Lapsikylän asunnossa tai omassa kodissaan. Koska SOS-Lapsikylä haluaa tarjota sijaisperheille vahvaa tukea, kodin on sijaittava riittävän lähellä SOS-Lapsikylän toimipistettä, jotta tuen antaminen onnistuu.

  Ota yhteyttä omaa kotiasi lähellä sijaitsevaan toimipisteeseen ja kysy lisää.

 • Paljonko maksan vuokraa sijaisvanhempana SOS-Lapsikylän asunnosta?

  Vuokra määräytyy asunnon koon, sijainnin ja perhekoon mukaan.

  Sijaisvanhemmat maksavat täyttä neliövuokraa omassa ja perheenjäsentensä käytössä olevista tiloista. Henkilömäärän mukaan jyvitettyä vuokraa maksetaan yhteisessä käytössä olevista neliöistä. Sijoitettujen lasten asumiskustannukset maksaa SOS-lapsikyläsäätiö.

  Vuokran määräytymisessä noudatetaan verottajan ohjeita. 

 • Kuinka monta lasta sijaisperheessä voi olla?

  Sijaisperheessä voi olla enintään neljä sijoitettua lasta. Tähän lasketaan mukaan perheen omat, alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä hoitoa vaativat lapset.

  Mikäli perheessä on kaksi lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa aikuista, sijaisperheessä voi olla yhteensä kuusi lasta. Tällöin toisella sijaisvanhemmalla on oltava soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.

 • Voiko sijaisvanhemmalla olla omia lapsia?

  Omat lapset eivät ole este sijaisvanhemmaksi ryhtymiselle. Omat alle kouluikäiset lapset vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka monta sijoitettua lasta perheessä voi olla (ks. Kuinka monta lasta sijaisperheessä voi olla?).

 • Minkälaista korvausta sijaisvanhemmalle maksetaan?

  Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä käynnistämiskorvaus. Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio on korvaus perhehoitajan lapsen hoitoon käyttämästä ajasta.

  Kulukorvaus kattaa lapsen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Niitä ovat esimerkiksi asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat menot. Myös tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset sekä lapselle hänen omaan käyttöönsä annettavat käyttövarat katetaan kulukorvauksesta.

  Käynnistämiskorvauksella korvataan hoidon käynnistämisestä aiheutuvia tarpeellisia kustannuksia, jotka perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin. Käynnistämiskorvauksella voidaan hankkia esimerkiksi hoito- ja harrastusvälineitä, vaatteita, kalusteita sekä tehdä perhehoidon kannalta välttämättömiä asunnonmuutostöitä.

 • Saavatko syntymävanhemmat pitää yhteyttä sijoitettuun lapseensa?

  Sijoitetulla lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin hänelle läheisiin ihmisiin. Yhteydenpitoa voidaan kuitenkin rajoittaa muun muassa silloin, kun siitä aiheutuu vaaraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle tai rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta muuten välttämätöntä.

  On tärkeää ja lapsen edun mukaista pyrkiä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön sijoitetun lapsen läheisten kanssa. Kun yhteistyö sujuu hyvin, lapsi voi keskittyä omaan kasvuunsa ja kehitykseensä tarvitsematta kantaa huolta siitä, miten hänen syntymä- ja sijaisvanhempansa tulevat toimeen keskenään.

 • Mitä jos sijaisvanhemmuus ei sovikaan minulle?

  SOS-Lapsikylän järjestämä PRIDE-valmennus auttaa arvioimaan omia valmiuksia ja halua toimia sijaisvanhempana.

  Jos sijaisvanhemmuus kiinnostaa mutta tuntuu liian suurelta haasteelta, kannattaa harkita ryhtymistä tukiperheeksi.

 • Missä sijaisvanhempia tarvitaan tällä hetkellä?

  SOS-Lapsikylä etsii jatkuvasti uusia sijaisvanhempia ympäri Suomea. Jos olet kiinnostunut sijaisvanhemman tehtävästä, voit ottaa yhteyttä sinua kiinnostavaan tai lähimpänä olevaan toimipisteeseen.

  Sijaisvanhempia haetaan tällä hetkellä erityisesti tulevien vuosien aikana rakentuviin lapsikyliin: Vantaan Kivistöön ja Espoon Niittykumpuun, Kuopion Saaristokaupunkiin, Tampereen Vuorekseen ja Kaarinaan.

  Uusiin lapsikyliin rakennutetaan sijaisperhetoimintaan sopivia isoja asuntoja, jotka mahdollistavat usean lapsen sijoituksen sijaisperheeseen. SOS-Lapsikylän asunnoissa on mahdollista ryhtyä päätoimisesti sijaisvanhemmaksi ja keskittyä sijaisvanhemman tehtävään.

  Katso myös: Avoimet työpaikat

 • Mitkä ovat sijaisvanhemman lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet?

  Sijaisvanhemmalla on oikeus saada valmennus tehtäväänsä. Lisäksi hänen pitää saada tukea, koulutusta ja työnohjausta hoito- ja kasvatustehtävässään. Sijaisvanhemmalla on myös oikeus korvauksiin (hoitopalkkio, kulukorvaus) ja tulla kuulluksi lapsen huoltoon liittyvissä asioissa. Sijaisvanhemmalle on lisäksi tarjottava säännöllisesti mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen

  Sijaisvanhempi sitoutuu turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä huolenpitoa ja valvontaa. Hän myös tukee lapsen ja hänen läheistensä välistä yhteydenpitoa. Sijaisvanhempi tekee yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja SOS-Lapsikylän kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

  Sijaisvanhemmalla on lapsen ja hänen vanhempiensa tietojen salassapitovelvollisuus. Mikäli olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, sijaisvanhemman velvollisuus on ilmoittaa niistä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja SOS-Lapsikylään.

 • Mikä ero on perhehoitajalla ja sijaisvanhemmalla?

  Perhehoitolaki tuntee sanan perhehoitaja, mutta arkikielessä puhutaan lapsen tai nuoren sijaisvanhemmasta/sijaisperheestä. Sijaisvanhempi on lapsen tai nuoren perhehoitaja.

Katso millainen on matka SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmaksi

Katso diaesitys