Perhekumppani

Perhekumppanit tarjoavat perheille varhaista tukea tilanteissa, jossa perhe ei ole saanut tarvitsemiaan palveluita tai palveluverkosto ei ole perheen tarpeiden mukainen. Työskentelyn tavoitteena on löytää perheen haasteiden juurisyyt ja perheen tarpeet riittävän ajoissa sekä vastata niihin ennen haasteiden kasautumista. Palvelulla ehkäistään tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluita.

Perhekumppanipalvelun pilottiversiossa mukana olleet perheet kertoivat hyötyneensä palvelusta ja suosittelevansa sen käyttöönottoa myös muualla. Perheet olivat myös tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tyytyväisyys on syntynyt kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.

Perhekumppani perheen näkökulmasta:

  • asettuu rinnallakulkijaksi ja luo luottamusta
  • selvittää syitä, jotka ovat johtaneet palveluiden toimimattomuuteen
  • etsii asioita, joita perheen ja palvelujärjestelmän yhteistyönä viedään eteenpäin
  • auttaa järjestämään ja organisoimaan perheen palvelut

Perhekumppani kunnan näkökulmasta:

  • auttaa järjestämään perheelle vaikuttavan palvelukokonaisuuden
  • tuottaa tietoa yhdessä perheen kanssa tuen tarpeesta
  • voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijälle yksi keino auttaa perhettä
  • tuottaa tietoa muutoksista perheen hyvinvoinnissa

Perhekumppanit Varkaudessa

Palveluinnovaatio Perhekumppani sai alkunsa Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän kehittämisyhteistyön pilottina vuonna 2016. Tulokset olivat niin rohkaisevia ja palaute perheiltä erinomaista, minkä turvin toimintamallille haettiin rahoitusta.

Vuodesta 2018 alkaen Tradeka on mahdollistanut Varkaudessa kahden kokopäiväisen perhekumppanin työskentelyn. Ensimmäisenä toimintavuotena kumppaneilla oli yhteensä 23 perhettä, joissa lapsia oli yhteensä 70.

Varkauden perhekumppaneille perheet ohjautuvat pääasiassa kaupungin moniammatillisen resurssitiimin kautta. Lastensuojelun asiakkuus ei ole Varkaudessa este perhekumppanityöskentelylle, ja useilla perheillä onkin ollut käytössään useita eri palveluita ennen kumppanuuden aloittamista. Perheet, joissa on aito halu ja valmius muutokseen, hyötyvät perhekumppanuudesta eniten. Työskentely vahvistaa perheen omaa osallisuutta ja vaatii samalla aktiivista toimijuutta myös perheeltä itseltään.

Perhekumppanit Vantaalla

SOS-Lapsikylä on Vantaan Lapset SIB -ohjelman päätoteuttajakumppani perhekumppanipalvelun kautta. Lapset SIBissä sijoittajilta kerätään varoja SIB-pääomasijoitusrahastoon varhaista tukea, kuten lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä, varten.

Vantaalla perhekumppani-palvelu alkoi helmikuussa 2019. Vantaan perhekumppanipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Perheessä ei voi olla lastensuojelun asiakkuutta.

Vantaan perhekumppanien asiakkaaksi pääsevät vantaalaiset 3-6-vuotiaat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset perheineen. Lapsella voi olla haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lisäksi ainakin toisella vanhemmalla tulee olla haaste joko vanhemmuuteen liittyen tai avio- tai avoero, yksinhuoltajuus, toimeentulon ongelma, aikuisten välisiä ristiriitoja tai psyykkinen sairaus. Palvelun piiriin perheitä ohjaavat esimerkiksi varhaiskasvatus, neuvola ja moniarviotiimi MOT. Myös vanhemmat itse voivat ottaa puheeksi toiveen palveluun pääsystä.

Ei päihteitä, ei väkivaltaa, ei toimeentulo-ongelmia, mutta perhe ei voi hyvin. Mikä avuksi?

Perheellä on tarve palveluihin, mutta oikeaa palvelua ei löydy. Mikä avuksi?

Monella taholla huoli perheestä, mutta perhe torjuu kaiken avun. Mikä avuksi?

Kyvyttömyys miettiä vaihtoehtoja omaan tilanteeseen, hankaluus tuoda omaa ääntään kuuluviin. Mikä avuksi?

Perheellä paljon palveluita, mutta tilanne näyttää monimutkaistuvan. Mikä avuksi?

Lisätietoja perhekumppanipalvelusta Varkaudessa:

perhekumppani Elisa Kettunen
elisa.kettunen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4110

perhekumppani Olli Koistinen
olli.koistinen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4145

Lisätietoja perhekumppanipalvelusta Vantaalla:

perhekumppani Sivi Rajavaara
p. 044 761 4189
sivi.rajavaara(at)sos-lapsikyla.fi

perhekumppani Jonna Salonen
p. 044 761 4119
jonna.salonen(at)sos-lapsikyla.fi

Lisätietoja perhekumppanipalvelusta (muu Suomi):

kehittämispäällikkö Hannu Rusama
p. 044 761 4117
hannu.rusama(at)sos-lapsikyla.fi

Kehitetty yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.

Perhekumppanuudesta sanottua:

"Perhekumppani on ”kartoittaja yhdessä perheen kanssa, väylien etsijä”. (Perhekumppani)

”Kumppanuus ei tule viemään muilta (toimijoilta) mitään, kaikkia tarvitaan. Ei näitä (uusia palveluja) kehitettäisi ja mietittäisi, jos ei olisi olemassa ihmisiä, jotka näistä hyötyy. Pitää olla monenlaisia mahdollisuuksia. Tämä sopii esimerkiksi hankaliin tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijä saattaa miettiä, että voisikohan tässä olla paikka perhekumppanille ja voitaisiin viedä yhdessä asioista eteenpäin. Hedelmällinen yhteistyön muoto!” (Perhekumppani)

”Sosiaalityöntekijä sai perheen vakuuttuneeksi, että ottavat minut vastaan.” (Perhekumppani)

"Vuonna 2016 ei resursseja mihinkään, vuonna 2017 paluu työelämään." (Perheen kokemus)

”Kaikki on muuttunut, en usko, että oltaisiin tässä ilman. Luottamus niin suuri, ettei ole sellaista asiaa, jota ei olisi voinut pyytää viemään eteenpäin.” (Perheen kokemus)

Nuorisokumppani

Perhekumppani-toimintamallin juurtuessa perheiden rinnalla kulkijaksi ympäri Suomea, SOS-Lapsikylä on valmistellut kokonaisuutta, jossa jälkihuoltonuori saisi rinnalleen vastaavanlaisen kumppanin. Jälkihuollolla tarkoitetaan 18-24-vuotiasta sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea nuorelle.

Suomalainen jälkihuolto kaipaa kipeästi uusia palveluinnovaatioita, jotta jälkihuollossa olevia nuoria voidaan auttaa ja mahdollistaa heille hyvät eväät elämään. Näin he voivat elää aktiivisina kansalaisina eivätkä syrjäydy koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Nuorisokumppani on muiden toimijoiden tukena nuoren rinnallakulkijana varmistamassa nuoren integroitumisen yhteiskuntaan, toisen asteen opintoihin ja työelämään sekä kasvun itsenäiseksi aikuiseksi.

Nuorisokumppanit työskentelevät tällä hetkellä sekä Varkaudessa. Työskentelyä on mahdollista laajentaa myös muualle Pohjois-Savoon ja pian myös Päijät-Hämeeseen. Nuorisokumppanien työskentelyn mahdollistavat vuonna 2020 Osuuskauppa Tradeka ja Danske Bank.