lastensuojelun lakimiespalvelut

Lastensuojelun lakimiespalvelut

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa lastensuojelun sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville koulutuksia ja oikeudellista asiantuntija-apua laaja-alaisesti. Lakimiehenä toimii VT Mirjam Araneva 20 vuoden kokemuksella.

Lastensuojelulain 14.1 § turvaa lastensuojelun työntekijöille oikeuden saada oikeudellista asiantuntija-apua työnsä tueksi. Säännös on kuntaa velvoittava ja sen tarkoituksena on taata sekä asiakkaiden että lastensuojeluntyöntekijöiden oikeusturva.

Järjestettävien koulutusten lisäksi lakimies osallistuu pyydettäessä myös lastensuojelun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä muihin viranomaisneuvotteluihin juridisena asiantuntijana. Kunta voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä- tai avustajana hallintotuomioistuinten kirjallisissa ja suullisissa lastensuojeluasiaan liittyvissä hakemus- ja valitusprosesseissa. Ammattitaitoisen asianhoidon lisäksi lakimiehen valtuuttaminen oikeudellista asiantuntemusta edellyttävään ja aikaa vievään tehtävään vapauttaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ajan varsinaisen sosiaalityön tekemiseen.

Yhteystiedot:

Asiakastapauksiin tai lastensuojelun järjestämiseen muutoin liittyviin kysymyksiin saa vastauksen nopeasti joko sähköpostilla tai puhelimitse (soittopyynnöt osoitteeseen mirjam.araneva(at)sos-lapsikyla.fi).

Tilattavat koulutukset

Koulutuksia järjestetään myös asiakkaiden toivomista aiheista. Kaikki koulutukset on mahdollista räätälöidä tarpeisiin sopiviksi. Ota rohkeasti yhteyttä.

 • Lapsen edun arviointi lastensuojelussa (3 tuntia)

  Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan konkreettisia ohjeita yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun ensisijaisuutta ratkaisukriteerinä, lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa sekä antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

 • Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa (4 tuntia)

  Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelulain 30 §. Koulutuksessa avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lastensuojelulain 30 §:n velvoittavuutta ja asiakassuunnitelman keskeistä merkitystä lastensuojelun sosiaalityön suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa (3 tuntia)

  Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain sosiaalihuollon vireille tuloa ja palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset. Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti palveluntarpeen arvioinnin tarkoitus ja arvioinnin kohteet sekä "erityistä tukea tarvitsevan lapsen" ja "lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen" käsitteitä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön välineitä lapsen edun mukaiseen palvelutarpeen arviointiin oikea-aikaisten ja riittävien tukitoimien turvaamiseksi lapselle. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluu lapsen palvelutarpeen arviointi.

 • Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa sekä lastensuojelun asiakassuunnitelma (6 tuntia)

  Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain sosiaalihuollon vireille tuloa ja palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset. Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti palveluntarpeen arvioinnin tarkoitus ja arvioinnin kohteet sekä "erityistä tukea tarvitsevan lapsen" ja "lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen" käsitteitä. Asiakassuunnitelmaa koskevan osuuden lähtökohtana on lastensuojelulain 30 §, jonka sisällöllisiä vaatimuksia käydään läpi THL:n asiakassuunnitelmalomakkeen rinnalla. Samalla koulutuksessa avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia sekä lapsen edun arviointi. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen palvelutarpeen arvioinnin keskeistä merkitystä oikea-aikaisten ja tuen tarpeeseen nähden riittävien palveluiden ja tukitoimenpiteiden kannalta. Lisäksi tavoitteena on korostaa lastensuojelulain 30 §:n velvoittavuutta ja asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen – huoltoratkaisu ja lapsen sijoittaminen lastensuojelun toimenpiteenä (4 tuntia)

  Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lastensuojelulain 32 §:n lastensuojeluviranomaisen menettelyä ohjaavan säännöksen tarkoitus ja tavoitteet sekä sen soveltamiseen liittyvä lapsen edun vertaileva arviointi. Koulutuksessa käsitellään lapsen huoltoa ja lastensuojelulain mukaista sijoitusta koskevien ratkaisujen oikeusvaikutuksia ja eroavaisuuksia sekä lapsen sijais- tai oheishuoltajan ja lastensuojelun perhehoitajan asemaa sekä taloudelliseen tukeen liittyviä kysymyksiä. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää lastensuojelulain 32 §:n soveltamista, painottaa lapsen edun ensisijaisuutta ratkaisukriteerinä ja avata eri ratkaisuvaihtoehtojen eroavaisuuksia lapsen, lapsen tosiasiallisesta hoidosta vastaavan henkilön ja lastensuojeluviranomaisen näkökulmasta. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille ja aivan erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

 • Lastensuojelun perhehoito ja perhehoitajan oikeudellinen asema (6 tuntia)

  Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä, jota tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti, sijoitetun lapsen ja lastensuojelulain näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään lapsen sijaishuoltopaikan valintaan ja lastensuojelun perhehoitoa raamittaviin lastensuojelulain säännöksiin ja selkiytetään lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, huoltajan, vanhemman ja perhehoitajan asemaa ja tehtäviä lapsen sijaishuollon aikana. Koulutuksessa avataan muun muassa sitä, kuka päättää sijoitetun lapsen asioista ja mitä perhehoitajan tehtäviin kuuluu sekä lapsen yhteydenpito-oikeutta sijaishuollon aikana. Lisäksi koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti myös perhehoitajan tiedonsaantimahdollisuuksiin, salassapitovelvollisuuteen ja asiaan osallisuuteen. Koulutuksen tavoitteena on korostaa ammatillisuutta, ammatillista asennoitumista ja kasvatuskumppanuuden merkitystä myös perhehoidossa. Koulutus soveltuu lastensuojelun työntekijöille, perhehoitajia valmentaville tahoille, perhehoitajille tai sellaiseksi haluaville sekä sijaishuollossa olevien lasten asiassa mukana oleville muille yhteistyötahoille.

 • Lastensuojelun dokumentaatio ja tietosuoja (6 tuntia)

  Koulutuksen lähtökohtana on lastensuojelulain 33 § ja lapsen edun arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot lastensuojelun dokumentoinnissa. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä ohjeita, joiden avulla toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset ja niiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot ovat helpommin tunnistettavissa käytännön työssä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kattavasti tietojen pyytämiseen ja luovuttamiseen liittyvä sääntely tarkastelemalla erikseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvää tietojen antamista ja yksityisten asianosaisten tietopyyntöjä. Koulutus antaa hyvän kokonaiskuvan lastensuojelun dokumentoinnin tarkoituksesta ja tavoitteista, salassapidosta ja muista tietosuojaan liittyvistä säännöksistä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa dokumentoinnin merkitystä lapsen edun arvioinnissa ja selkeyttää vaikeasti hallittavaa tietosuojaan liittyvän lainsäädännön käytännön soveltamista. Koulutus soveltuu kaikille lastensuojelun työntekijöille.

 • Lastensuojeluasian valmistelu ja päätöksenteko sekä hallinto-oikeuskäsittely (6 tuntia)

  Koulutuksessa käydään läpi hallintolain ja lastensuojelulain lastensuojeluasian selvittämiselle ja valmistelulle asettamat vaatimukset, valmisteluun liittyvät tieto- ja selvityspyynnöt yhteistyötahoille sekä ohjataan päätösesityksen laatimisessa. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä ohjeita viranomaisratkaisun perustelun laatimiseen sekä käydään läpi kuulemiseen, päätöksen tiedoksiantoon sekä hallinto-oikeuden hakemukseen liittyvä sääntely. Koulutuksessa kuvataan myös hallinto-oikeuden suullisen käsittelyn kulku sekä käsitellään sitä, miten lastensuojeluviranomaisen tulee käsittelyyn valmistautua. Koulutus on koko päivän mittainen ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille, erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja heidän työpareilleen sekä johtaville viranhaltijoille.

 • Yhteinen vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista - monialainen yhteistyö lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa (4 tuntia)

  Koulutuksessa käydään kattavasti läpi lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin monialaiseen turvaamiseen velvoittava sääntely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon säännökset, jotka velvoittavat eri ammattiryhmien väliseen yhteistoimintaan lapsen sosiaalihuollon asiassa. Lisäksi koulutuksessa käydään monialaisen yhteistyön mahdollistava tietojen luovuttamista koskeva sääntely sekä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseen liittyvät yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuudet. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja opetuksen työntekijöiden lisäksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka tekevät töitä lasten ja perheen aikuisten kanssa, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyön tekijöille ja aikuispsykiatrian edustajille.

 • Lastensuojelun jälkihuolto

  Koulutuksessa käydään kattavasti läpi jälkihuoltoa koskeva sääntely ja raamitetaan subjektiivisen jälkihuolto-oikeuden tarkoitus ja tavoitteet sekä asiakassuunnitelman merkitys jälkihuollon sisällön määrittelijänä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään jälkihuoltoon liittyviä päätöksiä, jälkihuollon päättymistä sekä itsenäistymisvarojen kerryttämistä ja maksamista. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun jälkihuollon parissa työskenteleville. 

Vuoden 2019 koulutuspäivät

Koulutusten hinnat: 

Kokopäivä 199 € + alv. (sis. aamukahvin, lounaan ja iltapäväkahvin)
Puolipäivä  120 € + alv. (sis. lounaan ja kahvituksen)

10 % ALENNUS jos samasta organisaatiosta ilmoittautuu vähintään kolme osallistujaa. Kokopäivähinta tällöin 179 € + alv. ja puolipäivä 99 € + alv.


To 12.9.2019 Helsinki, Sokos Hotel Presidentti

Aamupäivä: Lapsen edun arviointi lastensuojelussa klo 9–12, aamukahvi klo 8.30 alkaen
Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan käytännön työvälineitä yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa ja antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin.

Lounas klo 12–13

Iltapäivä: Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 13–16
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Ilmoittautumiset tästä linkistä


To 10.10.2019 Rovaniemi, Scandic Pohjanhovi

Aamupäivä: Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 9–12
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Iltapäivä: Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa klo 13–16
Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset sekä avataan "erityistä tukea tarvitsevan lapsen" ja "lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen" käsitteitä käytännönläheisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön välineitä lapsen edun mukaiseen palvelutarpeen arviointiin oikea-aikaisten ja riittävien tukitoimien turvaamiseksi lapselle.

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2019. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Ilmoittautumiset tästä linkistä


Pe 8.11.2019 Jyväskylä, Original Sokos Hotel Alexandra

Aamupäivä: Lapsen edun arviointi lastensuojelussa klo 9–12
Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan käytännön työvälineitä yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa ja antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin.

Iltapäivä:Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 13–16
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2019. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Ilmoittautumiset tästä linkistä

Yhteystiedot:

Lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva
soittopyynnöt osoitteeseen mirjam.araneva(at)sos-lapsikyla.fi

Mirjam Araneva

Tehtävän suorittamisen kannalta merkityksellinen työkokemus ja koulutus:

Merikratos Oy, Lastensuojelun lakimiespalvelu 2011 – 2017

Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun lakimiespalvelu 1998 – 2017

Lappeenrannan käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu 1996 – 1997, josta varatuomarin titteli

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, josta valmistui helmikuussa 1996 oikeustieteen kandidaatiksi

Julkaisut:

Araneva, Mirjam (2016). Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeus. Teoksessa Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen (toim.) Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kauppakaari.

Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu – totuttaminen ja päätöksenteko. Alma Talent.

Araneva, Mirjam (2010). Lapsen asema ja edunvalvojan rooli lastensuojeluasiassa. Teoksessa Lastensuojelun edunvalvonta - lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Marjomaa P., Lapinleimu O., ja Laakso M. (toim.) Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusajra n:o 15, 58 – 86.

Araneva, Mirjam (2008). Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä Lastensuojelun käsikirjassa (https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen)

Araneva Mirjam (2001). Lastensuojelulain muutostarpeet. Teoksessa Maritta Törrönen

(toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 108-127

Araneva, Mirjam (2001) Lapsen oikeuksien yleissopimus. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 100 –107.

Pelastakaa Lapset lehdessä julkaistuja arikkeleita aikavälillä 1998 – 2011. Yhteisartikkeli Araneva M. ja Kalland M, Onko syntymättömällä lapsella oikeuksia? Pelastakaa Lapset 2001;4:6–7.