lastensuojelun lakimiespalvelut

Lastensuojelun lakimiespalvelut

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelu tarjoaa lastensuojelun sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville oikeudellista asiantuntija-apua laaja-alaisesti. Lakimiehenä toimii VT Mirjam Araneva 20 vuoden kokemuksella.

Lastensuojelulain 14.1 § turvaa lastensuojelun työntekijöille oikeuden saada oikeudellista asiantuntija-apua työnsä tueksi. Säännös on kuntaa velvoittava ja sen tarkoituksena on taata sekä asiakkaiden että lastensuojeluntyöntekijöiden oikeusturva.

Lakimies osallistuu pyydettäessä myös lastensuojelun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä muihin viranomaisneuvotteluihin juridisena asiantuntijana. Kunta voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä- tai avustajana hallintotuomioistuinten kirjallisissa ja suullisissa lastensuojeluasiaan liittyvissä hakemus- ja valitusprosesseissa. Ammattitaitoisen asianhoidon lisäksi lakimiehen valtuuttaminen oikeudellista asiantuntemusta edellyttävään ja aikaa vievään tehtävään vapauttaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ajan varsinaisen sosiaalityön tekemiseen.

Yhteystiedot:

Asiakastapauksiin tai lastensuojelun järjestämiseen muutoin liittyviin kysymyksiin saa vastauksen nopeasti joko sähköpostilla tai puhelimitse (soittopyynnöt osoitteeseen mirjam.araneva(at)sos-lapsikyla.fi).

Koulutukset

 • Lastensuojelun perhehoidon juridiikka

  Koulutus on pituudeltaan koko päivän mittainen (6 tuntia + lounas ja kahvitauko) ja antaa hyvän kokonaiskuvan lastensuojelun perhehoitoon sovellettavasta sääntelystä. Koulutus soveltuu lastensuojelun työntekijöille, perhehoitajille sekä sijaishuollossa olevien lasten asiassa mukana oleville muille yhteistyötahoille.

  Lähtökohtana koulutuksessa on lastensuojelun perhehoitoon julkisena hallintotehtävänä liittyvät vaatimukset, jotka kohdistuvat lainsäädännön, erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien, tuntemukseen. Koulutuksen alussa tutustutaan lastensuojelun perhehoitoa sääteleviin perus- ja ihmisoikeussäännöksiin, jotka osaltaan rajaavat julkisen hallintotehtävän sisältöä lastensuojelulain lisäksi. Koulutuksessa perehdytään lastensuojelulain yleisten säännösten ja sijaishuoltopaikan valintaa koskevan sääntelyn lisäksi käytännönläheisesti sijaishuollossa olevan lapsen huoltoon, siihen kuka päättää lapsen henkilöön liittyvistä asioista sekä tehtävien jakautumisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, huoltajan ja perhehoitajan välillä sijaishuollon aikana. Koulutuksessa kerrotaan perhehoitajan tiedonsaantimahdollisuuksista ja salassapitovelvollisuuden tarkoituksesta, sisällöstä ja laajuudesta sekä siihen liittyvästä rangaistusvastuusta. Koulutuksessa avataan lapsen yhteydenpito-oikeutta ja käsitellään yhteydenpidon rajoittamisen, sijaishuoltopaikan muuttamisen ja huostassapidon lopettamisen edellytyksiä.

 • Lastensuojelun dokumentaatio, salassapito sekä tietojen luovuttaminen viranomaisten välillä ja asianosaisten tietopyynnöt

  Koulutus on pituudeltaan koko päivän mittainen ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille. Se antaa hyvän kokonaiskuvan lastensuojelun dokumentaatioon lainsäädännön näkökulmasta sekä salassapitoon ja tietosuojaan liittyvistä säännöksistä. Koulutuksessa käydään läpi perustuslain, hallintolain, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain asettamia vaatimuksia lastensuojelun dokumentoinnissa ja avataan sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetyn salassapitovelvoitteen tarkoitus, sisältö ja laajuus. Lisäksi koulutuksessa annetaan lastensuojelulain 33 §:ssä säädetyistä lähtökohdista käytännönläheisiä ohjeita dokumentaatiossa muutoin huomioon otettavista seikoista. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti sosiaalihuollon asiakaslain ja julkisuuslain tietojen pyytämiseen ja luovuttamiseen liittyvä sääntely tarkastelemalla erikseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvää tietojen siirtämisestä viranomaiselta toiselle sekä yksityisten asianosaisten tietopyyntöjä.

 • Viranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen vaihto lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa

  Koulutus on koko päivän mittainen ja näkökulma on lapsi- ja perhepalvelulähtöinen, mutta pitää sisällään myös kaikkia sosiaalihuollon viranomaisia koskevaa sääntelyä. Koulutus on tarkoitettu erityisesti lapsille ja perheille suunnattujen palveluiden parissa työskenteleville henkilöille. Paino on viranomaisten yhteisessä vastuussa lasten suojelusta.

  Koulutuksen alussa avataan perustuslain 19.3 §:n mukaista viranomaisten yhteistä vastuuta lasten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvää sääntelyä. Koulutuksessa käydään läpi lapsen sosiaalihuollon asian vireille tuloon ja palvelutarpeen arviointiin liittyvä sääntely sekä viranomaisten yhteistyövelvollisuus ja oikeus vaihtaa tietoja muiden hallintokunnan edustajien kanssa sosiaalihuollon palvelutarvetta arvioitaessa, sosiaalipalveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä toteutettaessa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kattavasti sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä tietosuojaan liittyvät säännökset. Koulutus antaa kattavan käsityksen viranomaisten välisen yhteistyön mahdollisuuksista, sisällöstä, tavoitteista ja tarkoituksesta helpottaen tätä kautta käytännössä toteutettava monialaista työskentelyä.

 • Lastensuojeluasian valmistelu ja päätöksenteko

  Koulutus on koko päivän mittainen ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille, erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja heidän työpareilleen sekä johtaville viranhaltijoille.

  Koulutuksessa käydään läpi hallintolain ja lastensuojelulain lastensuojeluasian selvittämiselle ja valmistelulle asettamat vaatimukset, valmisteluun liittyvät tieto- ja selvityspyynnöt yhteistyötahoille sekä ohjataan päätösesityksen laatimisessa. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä ohjeita viranomaisratkaisun perustelun laatimiseen sekä käydään läpi kuulemiseen, päätöksen tiedoksiantoon sekä hallinto-oikeuden hakemukseen liittyvä sääntely.

 • Lapsen edun arviointi lastensuojelua toteutettaessa ja järjestettäessä

  Koulutus on kestoltaan neljä tuntia ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille, erityisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja heidän työpareilleen. Koulutuksessa käsitellään lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklaan perustuvaa lapsen edun käsitettä sekä esitellään lapsen oikeuksien komitean ohjeita lapsen edun arviointiin. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lastensuojelulain 4 § 2 momentin merkitystä lastensuojelun toteuttamisessa ja järjestämisessä sekä painottaa lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä asianosaisten ja työntekijöiden oikeusturvaa edistävänä säännöksenä. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä esimerkkejä yksittäisen lapsen edun määrittelyyn liittyvästä arvioinnista sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen ja toimenpiteiden vaikutusten punninnasta lastensuojelulain mukaisten toimenpiteiden yhteydessä.

 • Lapsen osallisuusoikeus ja vaikuttamismahdollisuus omassa asiassaan sekä lastensuojelulain nojalla määrätyn edunvalvojan tehtävät

  Koulutus on kestoltaan neljä tuntia ja se on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille. Koulutuksessa käydään läpi lapsen osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuteen liittyvät perus- ja ihmisoikeussäännöksen sekä esitellään lapsen oikeuksien komitean ohjeita lapsen osallistumisoikeuden ja vaikuttamismahdollisuuden toteuttamisessa. Koulutuksessa käydään läpi lapsen mielipiteen ja toivomusten selvittämiseen sekä niiden huomioon ottamiseen liittyvää menettelyä käytännönläheisten ohjeiden avulla ja asiaan liittyvä lastensuojelulainsäädäntö. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan lastensuojelulain nojalla määrättävän edunvalvojan hakemisen ja määräämisen edellytyksistä sekä edunvalvojan tehtävästä lapsen lastensuojeluasiassa.

Vuoden 2019 koulutukset

Ma 15.4.2019 Helsinki, Sokos Hotel Presidentti

Aamupäivä: Lapsen edun arviointi lastensuojelussa klo 9–12, aamukahvi klo 8.30 alkaen
Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan käytännön työvälineitä yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa ja antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin.

Lounas klo 12–13

Iltapäivä: Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 13–16
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Hinnat:

Kokopäivä 199 € + alv. (sis. aamukahvin, lounaan ja iltapäväkahvin)
Puolipäivä  120 € + alv. (sis. lounaan ja kahvituksen)

10 % ALENNUS jos samasta organisaatiosta ilmoittautuu vähintään kolme osallistujaa. Kokopäivähinta tällöin 179 € + alv. ja puolipäivä 120 € + alv.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset viimeistään 31.3.2019 oheisesta linkistä.

To 5.9.2018 Rovaniemi

Aamupäivä: Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 9–12 (3 tuntia)
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Iltapäivä: Lapsen palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa klo 13–16 (3 tuntia)
Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset sekä avataan "erityistä tukea tarvitsevan lapsen" ja "lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen" käsitteitä käytännönläheisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön välineitä lapsen edun mukaiseen palvelutarpeen arviointiin oikea-aikaisten ja riittävien tukitoimien turvaamiseksi lapselle.

Pe 8.11.2019 Jyväskylä

Aamupäivä: Lapsen edun arviointi lastensuojelussa klo 9–12 (3 tuntia)
Koulutuksessa avataan käytännönläheisesti lapsen edun käsitteen oikeudellinen sisältö ja annetaan käytännön työvälineitä yksittäisen lapsen edun arviointiin ja määrittelyyn lastensuojelutyössä. Koulutuksen tavoitteena on korostaa lapsen edun näkyvän ja avoimen arvioinnin merkitystä lastensuojelussa ja antaa sosiaalityöntekijälle konkreettisia apuvälineitä lapsen edun arviointiin.

Iltapäivä:Asiakassuunnitelman laatiminen lastensuojelussa klo 13–16 (3 tuntia)
Koulutuksessa käydään läpi asiakassuunnitelman sisällölliset vaatimuksen yksityiskohtaisesti ja avataan lainsäätäjän asiakassuunnitelmalle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia. Koulutuksen tavoitteena on korostaa asiakassuunnitelman merkitystä lastensuojelun suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa työskentelyssä.

Yhteystiedot:

Lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva
soittopyynnöt osoitteeseen mirjam.araneva(at)sos-lapsikyla.fi

Mirjam Araneva

Tehtävän suorittamisen kannalta merkityksellinen työkokemus ja koulutus:

Merikratos Oy, Lastensuojelun lakimiespalvelu 2011 – 2017

Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun lakimiespalvelu 1998 – 2017

Lappeenrannan käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu 1996 – 1997, josta varatuomarin titteli

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, josta valmistui helmikuussa 1996 oikeustieteen kandidaatiksi

Julkaisut:

Araneva, Mirjam (2016). Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeus. Teoksessa Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen (toim.) Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kauppakaari.

Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu – totuttaminen ja päätöksenteko. Alma Talent.

Araneva, Mirjam (2010). Lapsen asema ja edunvalvojan rooli lastensuojeluasiassa. Teoksessa Lastensuojelun edunvalvonta - lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Marjomaa P., Lapinleimu O., ja Laakso M. (toim.) Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusajra n:o 15, 58 – 86.

Araneva, Mirjam (2008). Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä Lastensuojelun käsikirjassa (https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen)

Araneva Mirjam (2001). Lastensuojelulain muutostarpeet. Teoksessa Maritta Törrönen

(toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 108-127

Araneva, Mirjam (2001) Lapsen oikeuksien yleissopimus. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino, 100 –107.

Pelastakaa Lapset lehdessä julkaistuja arikkeleita aikavälillä 1998 – 2011. Yhteisartikkeli Araneva M. ja Kalland M, Onko syntymättömällä lapsella oikeuksia? Pelastakaa Lapset 2001;4:6–7.