Arvoa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisellä

SOS-Lapsikylä, kunnat ja maakunnat taloudellisesti ja inhimillisesti kestäviä lapsiperheiden palveluita toteuttamassa

TAUSTA

SOS-Lapsikylä on kehittänyt yhdessä Varkauden kaupungin kanssa uudenlaisen toimintamallin, jossa tavoitteena on samanaikaisesti lisätä perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia. Perheiden hyvinvoinnin edistämisellä tavoitellaan perheiden välisten hyvinvointierojen kaventamista. Kyseessä on iso yhteiskunnallinen haaste. Lapsiperheiden palvelujen kustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta jo vuosikymmenten ajan. Keskeinen kustannusten nousuun vaikuttava tekijä on korjaavien palveluiden suuri tarve sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuus.

MITÄ TEEMME TOISIN?

  • Vakiintunut ja yksinkertainen malli ei riitä ottamaan haltuun koko hyvinvoinnin kenttää. Tarvitsemme toimintamallin, jossa auttamisen lähtökohtana ovat lapsen ja hänen perheensä tarpeet ja perhekokonaisuuden huomioiminen.
  • Olemme kustannustietoisia, tehokkaita sekä ketteriä ja räätälöimme ainutlaatuisia ratkaisuja.


AJATTELUMME PERUSTA

  • Lapsiperheiden ongelmien ratkaiseminen ei ole ensisijaisesti resurssikysymys. Yhden perheen ympärillä saattaa olla kymmeniä ammattiauttajia. Selvityksemme mukaan perhe käyttää keskimäärin kuutta tukipalvelua.
  • Ongelmat eivät ratkea lasten erityispalveluita parantamalla, vaan perheiden auttaminen pitää nähdä laajemmin hyvinvoinnin edistämisenä.
  •  Keskeistä on osaamisresurssien joustava johtaminen perheiden oikea-aikaisen ja -sisältöisen tuen mahdollistamiseksi.
  • Muotoutuvat, varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat ajattelumme lähtökohta.


KOHTI RATKAISUA

Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys
Kehitystyömme pohjaksi olemme rakentaneet hyvinvoinnin tukemisen viitekehyksen, joka kattaa kaikki ne osa-alueet, joilla tarvitsemme uudenlaisia tekoja ja uutta ymmärrystä. Näin voimme lisätä yhtä aikaa kestävästi lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentää palveluiden kustannuksia. Oleellista on ymmärtää, että lapsiperheiden palveluissa olevat resurssit tulee jakaa kahteen koriin; ennustettaviin resursseihin ja niin sanottuihin ad hoc -resursseihin. Viitekehys mahdollistaa laajasti kunnan, soten, yritysten ja yhteisöjen resurssien hyödyntämisen.

Keskitetty tukiresurssien ohjaus
Näemme tärkeäksi keskittää lapsiperheiden tukemisen erityisosaajien, kuten perhetyöntekijöiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden resurssit. Näin pääsemme ohjaamaan resursseja kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti perheiden avuksi.

Palveluiden käytön elinkaaren ymmärtäminen
Tukipalveluiden käytön elinkaaren ymmärtäminen auttaa suuntaamaan interventiot oikein, eikä huomiomme keskity vain palveluiden suurkäyttäjiin.

Kustannustietoisuus mukaan perheiden tukemiseen
Laskelmiemme mukaan suuntaamalla lapsiperheiden palveluiden nykyiset resurssit tehokkaammin, ottamalla paljon tukea tarvitsevat perheet kokonaisvaltaisemmin haltuun ja tehostamalla ennakoivien palveluiden toimintaa voimme säästää lapsiperheiden palveluiden kustannuksista jopa 25 prosenttia viiden vuoden kuluessa.

Vuoden 2016 ARVO-teko -palkinto SOS-Lapsikylän Varkauden mallille

ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen:

”SOS-Lapsikylä on onnistunut tekemään sen mistä monet vain puhuvat: luomaan moniammatillisen mallin lapsiperheiden tueksi niin, että perheen yksilölliset tarpeet pystytään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti ja kaupungin palveluista luomaan kattava, kullekin perheelle räätälöity kokonaisuus. Kun ammattilaiset pystyvät tukemaan perhettä oikealla hetkellä, ongelmat eivät ehdi kasautua. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti vaikuttavaa toimintaa. Malli onkin saanut tunnustusta myös kansainvälisesti”

LISÄTIETOJA

Kati Palsanen, kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanensos-lapsikylafi

Hannu Rusama, kehittämispäällikkö
p. 044 761 4117
hannu.rusamasos-lapsikylafi

Miia Lahtela, kehittämiskonsultti
p. 040 738 3753
miia.lahtelasos-lapsikylafi