Laadun varmistaminen SOS-Lapsikylässä

Laadun varmistaminen

SOS-Lapsikylä ja sen johto sitoutuvat vastuuseen toimintansa laadun varmistamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Yhteisesti laaditut SOS-Lapsikylän arvot luovat pohjan toiminnalle. SOS-Lapsikylän keskustoimiston lastensuojelutiimin tehtävänä on tukea, kehittää ja arvioida toimipisteissä tehtävää lastensuojelutyötä.

Laatupolitiikkaa toteutetaan systemaattisesti kaikissa SOS-Lapsikylän toimipisteissä toimintakäsikirjoissa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Kaikissa toimipisteissä on myös laadittu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma.

Vuonna 2012 SOS-Lapsikylän keskustoimisto on aloittanut toimipisteiden sisäiset auditoinnit, joiden avulla pyritään mahdollisimman järjestelmällisesti tarkistamaan, ovatko toimintayksikön toimintatavat toimintaamme säätelevien lakien, valvontaohjelmien, sovittujen käytäntöjen tai laatuvaatimusten mukaiset, järkevät sekä toimintaa ja asiakkaiden tarpeita palvelevat.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja räätälöityjä lastensuojelupalveluja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin sekä lapsia, perheitä että kuntia. Toimipisteet tuottavat yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemaa perhehoitoa. SOS-Lapsikylän yhteisöllinen toimintamalli on yksi toiminnan laatua varmistava tekijä.

Hoidon laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti yksilöasiakkaiden ja kuntien kanssa käytävissä keskusteluissa ja neuvotteluissa sekä säännöllisesti toteutettavien asiakaspalautteiden avulla.

SOS-Lapsikylässä on kehitetty eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja valmiuksien arviointimittaristot, joiden avulla hoidon vaikuttavuutta arvioidaan. Arviointiin osallistuvat lapsi ja häntä hoitavat aikuiset.

SOS-Lapsikylä on laatinut toimintaperiaatteet lasten kaikenlaisen kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi. Kaikissa SOS-Lapsikylän toimintayksiköissä toimitaan yhtenäisen prosessin mukaan, jos syntyy epäily lapsen kaltoinkohtelusta.

Noudatamme työssämme YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.


Arvomme:

 • ROHKEUS

  Me toimimme:

  Kehitämme innovatiivisesti toimintaamme.
  Uskallamme kyseenalaistaa, oppia ja toimia lasten ja nuorten parhaaksi.

 • SITOUTUMINEN

  Pidämme lupauksemme:

  Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
  Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

 • LUOTTAMUS

  Uskomme toisiimme:

  Kunnioitamme toistemme osaamista ja edistämme avointa vuorovaikutusta.

 • VAIKUTTAVUUS

  Lisäämme hyvinvointia:

  Saamme aikaan haluttuja muutoksia ja tuotamme arvoa asiakkaille.

Esitteet:

SOS-Lapsikylän toimintaperiaate lapsen suojelemiseksi -esite

Lapsikylien toimintakäsikirja


Kysy lisää:
Lastensuojelupäällikkö Anna-Liisa Koisti-Auer
p. 040 524 5747
anna-liisa.koisti-auersos-lapsikylafi