Ylitse-projekti (2016—2018) on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen.

Ylitse-projekti

Ylitse-projekti (2016—2018) on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen.

SOS-Lapsikylän strategisten linjausten keskiöön on vuosille 2014-2018 kirjattu ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden kierteen katkaisu. Ylitse-projekti toimii yhtenä vastauksena tähän asetettuun linjaukseen. Ratkaisuja ja toimintamuotoja kehittäessä on tärkeää kuunnella kokemustietoa niin elämän solmukohdista kuin voimavaroista. Ylitse-projektissa kokemustieto onkin kehittämistyön keskiössä. Sijaishuollon piirissä elävät ja sieltä aikuistuneet nuoret aikuiset osallistuvat ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ilmiön jäsentämiseen ja ylisukupolvisuuden ehkäisemiseen tähtäävän toiminnan ja tukimuotojen suunnittelemiseen.

Projektin päätavoitteina ovat:

  1. Ehkäistä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta jälkihuoltoon valmistautuvien (17-vuotiaat), jälkihuollossa olevien (18-20 -vuotiaat) ja 21 vuotta täyttäneiden entisten sijoitettujen perustaessa perheen ja saadessa omia lapsia,
  2. kehittää uusia sosiaalityön muotoja ja pikkulapsiperheille suunnattuja tukimuotoja yhteistyössä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa,
  3. luoda malli, jolla sijaishuollossa olleita nuoria osallistetaan laajasti kokemustiedon keräämisessä ja jäsentämisessä,
  4. koota vapaaehtoisresurssi, joka jää toimimaan verkostona myös hankkeen jälkeen.

Projekti toimii myös yhteiskunnallisen keskustelun herättelijänä ja haastaa lastensuojelun toimintakenttää tunnistamaan ylisukupolvisuuden ilmiön. Lasten ja nuorten sijoitusten yhteydessä perheissä ilmenee usein pitkään kehittyneiden vaikeuksien ja huono-osaisuuden ylisukupolvista kasautumista. Juuriltaan moninaiset ongelmat vaativat erilaisia ratkaisukeinoja, räätälöityjä tukimuotoja sekä yhteistyötä.

Nykyajan yhteiskunnassa, jossa yksilön vastuuta ja pärjäämistä painotetaan, korostuu myös tarve yhteisöllisyyden ja läheisverkostojen kanssa työskentelyn tärkeydelle. Erityisesti sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten läheisverkostot saattavat olla vähäiset ja sitä kautta asettaa nuoren haavoittuvaiseen asemaan. Projektissa nykyajan yhteisöt ja verkostot ovat myös tarkastelun alla. Tavoitteena on projektin toiminnan kautta luoda sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille tukea tarjoava verkosto, jossa kokemustieto, onnistumisen kulmakivet ja voimavarat voidaan jakaa yli sukupolvien.

Toimintakulttuurit eivät muutu eikä kehittämistyö juurru ilman yhteistyötä ja vuoropuhelua niin virallisten kuin epävirallisten toimijoiden kanssa. Projektin toimintakauden aikana tavoitteena on vaikuttaa ja kontaktoitua niin lasten ja perheiden peruspalvelujen kuin erityispalvelujen kanssa. Tärkeitä toimijoita edustavat mm. koulu- ja varhaiskasvatustoimi, neuvola, aikuissosiaalityö, ensikodit sekä lasten- ja nuorisopsykiatria. Ylitse-projektissa tärkeinä yhteistyökumppaneina ja asiantuntijatiedon jakajina toimivat Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitos sekä Pesäpuu ry, joista jokaisen tahon toimintaympäristöä lastensuojelu koskettaa.

Projektilla on omat Facebook-sivut, joiden kautta voit seurata projektin etenemistä ja toimintaa:
https://www.facebook.com/ylitse

Lisätietoja:

Oskari Savisalo, projektikoordinaattori
p. 044 761 4183
oskari.savisalosos-lapsikylafi

Katarina Pursi, projektityöntekijä
p. 044 761 4182
katarina.pursisos-lapsikylafi

STM tukee Veikkauksen tuotoilla Ylitse-projektia

Lue opinnäytetöitä ylisukupolvisesta lastensuojelusta:

Kantokorpi, Silja, 2017, Olen kotona - Nuoren kotiutumisen tukeminen lastensuojelun jälkihuollossa, Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Kantokorven opinnäyte

Savisalo, Oskari, 2017, Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
taustatekijät.
Kandidaatin työ, sosiaalityö, Lapin yliopisto. Lue Savisalon kandidaatintutkielma

Mahosenaho, Ronja, 2017, Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena. Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden estämiseksi.  Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Mahosenahon opinnäyte