fbpx
Poika hymyilee
Laitoshoito

Turvallista ja kuntouttavaa arkea

Laitoshoito

Turvallista ja kuntouttavaa arkea SOS-Lapsikylän laitoshoidossa

Lastensuojelun laitoshoidolla tarkoitetaan sijoitettujen lasten ympärivuorokautista laitoshoitoa. SOS-Lapsikylä tarjoaa laitoshoidon palveluja eri-ikäisille ja erilaisen hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille neljällä paikkakunnalla:

  • Perustason lastenkoti Kirre sijaitsee Kaarinassa.
  • Erityislastenkoti Rauha sijaitsee Espoossa
  • Erityistason lastenkoti Esko ja perustason lastenkoti Kivis sijaitsevat Lahdessa

Laitoshoidossamme keskeistä on lapsen tai nuoren kuntoutuminen, lapsen yksilöllisyyden huomioiminen palvelun toteuttamisessa ja suunnittelussa, voimavarakeskeisyys sekä panostaminen terapeuttisen omaohjaajatyöskentelyyn.  

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Perustason laitoshoito

Tarjoamme SOS-Lapsikylässä perustason laitoshoitoa kolmella eri paikkakunnalla etelästä pohjoiseen. Lastenkoti Kirre on 7-paikkainen lastenkoti 6–17-vuotiaille Kaarinassa, lastenkoti Kivis on 7-paikkainen lastenkoti 10–18-vuotiaille Lahdessa ja lastenkodit Kippari ja laituri ovat lastenkoteja 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille Limingassa.

Luomme laitoksissamme lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön selkeillä säännöillä ja rutiineilla.

Laitoshoito tarjoaa lapsille turvallisen kasvuympäristön silloin, kun kotona asuminen ei ole mahdollista. Perustason laitoshoito on suunnattu oirehtiville lapsille, joilla voi olla esimerkiksi neuro- tai autismin kirjon pulmia, psyykkistä oireilua, haasteita koulunkäynnissä tai tunne-elämän haasteita. Tavoitteenamme on edistää lapsen kokonaisvaltaista kuntoutumista. Haluamme, että lapsen terveys, itsetunto, sosiaalisuus, omatoimisuus, kyky käydä koulua, suhteet omaan verkostoon ja psyykkinen eheytyminen kohenevat lähtötilanteeseen nähden.

SOS-Lapsikylässä laitoshoitoa tehdään aina yhdessä eri osapuolten kanssa kunnioittaen eri osapuolten näkemyksiä ja mielipiteitä. Uskomme, että lapsen kohtaaminen ja välittävän vuorovaikutussuhteen luominen lapseen auttaa lasta kuntoutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteenamme on aina lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun.

Tutustu perustason laitosyksikköihimme

Eristyislastenkoti Rauha Espoossa

Erityistason laitoshoito

Tarjoamme SOS-Lapsikylässä myös erityistason laitoshoitoa. Erityislastenkoti Rauha tarjoaa seitsemälle 3–12-vuotiaalle lapselle erityisen tason kuntouttavaa laitoshoitoa Espoon Matinkylässä. Rauhassa erityisosaamisalana on käytöshäiriöisten lasten kuntoutus. Erityislastenkoti Esko Lahdessa tarjoaa paikan viidelle 10–18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle. Eskon  erityisosaamisalana on mielenterveys- ja päihdeongelmat.

Erityistason laitoshoitomme vahvuutena on aito kohtaaminen, läsnäolo ja pysyvyys. Erityistason laitoshoidon kohderyhmään kuuluvat vakavasti oirehtivat lapset, joilla voi olla merkittäviä puutteita arjen toimintakyvyssä ja suuri tuen tarve. Lapsella voi olla erityisen haastavaa käytöstä ja tunteiden säätelyn vaikeuksia, vaikea traumatausta tai muuta erityistä tuen tarvetta. Erityistason laitoshoitomme tarkoituksena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kuntoutumista. Luomme lapselle turvallisen kasvuympäristön ja arjen rutiinit silloin, kun lapsi sitä eniten tarvitsee.

Erityistason laitoshoidossa koulutettua henkilökuntaa on enemmän lasta kohden kuin perustason lastensuojelulaitoksessa. Laitoshoidon henkilökuntamme vahvuuksia ovat ratkaisukeskeisyys sekä voimavaralähtöinen ja osallistava työote. Työmme tavoitteena on aina lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun.

Tutustu SOS-Lapsikylän erityistason lastenkoteihin

Aikuinen auttaa lasta solmimaan kengännauhat

Oikea-aikaista, lapsen tarpeisiin vastaavaa ja tavoitteellista laitoshoidon palvelua

SOS-Lapsikylän laitoshoidon kokonaisuus perustuu lasten ja nuorten jatkuvaan yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin. Tämän pohjalta voimme tarjota erilaisia laitoshoidon palveluita siten, että lapsen yksilöllinen tilanne ja ajankohtainen tuen tarve tulevat huomioiduiksi koko sijaishuollon ajan.

Mikäli lapsella on oman tilanteensa kannalta mahdollisuus siirtyä perus- tai erityistason laitoshoidosta vahvasti tuetun perhehoidon palveluun, tuemme osaamisellamme ja asiantuntemuksellamme lasta ja hänen verkostoaan turvallisessa ja suunnitelmallisessa siirtymässä.

Nuorisoikäisenä sijoitetuilla lapsilla saattaa olla taustallaan aiempia sijoituksia tai katkenneita sijaishuollon polkuja. SOS-Lapsikylän nuorisoikäisille suunnattujen perustason sekä erityistason ja vaativan tason laitospalveluiden tavoitteena on mahdollistaa riittävä tuki ja kuntoutus sijoitetuille nuorille matkalla kohti jälkihuoltopalvelua. Valmistautuminen itsenäistymisvaiheeseen aloitetaan nuoren tilanteen salliessa hyvissä ajoin,  jo sijaishuollon aikana.

Tuemme lapsia ja nuoria vaikuttavalla tavalla laitoshoidossa joka päivä, mikä heijastuu lasten elämään myös pitkällä aikavälillä. Laitoshoitomme tarjoamat rakenteet ja tuki auttavat lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja oman polkunsa elämässä. Haluamme laitoshoidossamme rakentaa yhdessä lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa lapselle tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia.
lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä

Osallisuuden vahvistaminen on työmme keskiössä

Lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa osallisuuden mahdollistaminen on meillä SOS-Lapsikylässä tärkeä osa työtämme.

Lapsella ja nuorella on oikeus osallistua oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsen läheisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeiksi tunnustettuja laatutekijöitä SOS-Lapsikylässä.

Ajankohtaista