Användningen av kakor och registerbeskrivning

SOS-Barnbyar Finland har förbundit sig till att i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) och annan tillämplig lagstiftning skydda integriteten för de personer som använder tjänsterna.

Personuppgifterna lagras i SOS-Barnbyar Finlands kund- och intressentgruppsregister. Om du har några frågor som rör vår webbplats eller våra produkter kan du kontakta oss per e-post på adressen lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi. Vi försöker svara på ditt meddelande så snabbt som möjligt.

På vår webbplats finns videor som har inbäddats från videotjänsten Youtube. När du tittar på videorna överförs dina tittaruppgifter till Youtube-tjänsten. Genom att titta på videorna godkänner du att uppgifterna överförs.

Innehållet på SOS-Barnbyar Finlands webbplats www.sos-lapsikyla.fi är skyddat av upphovsrätt.

© SOS-Barnbyar Finland, alla rättigheter förbehålls.

 

Användningen av kakor

På vår webbplats sos-lapsikyla.fi används kakor. En kaka är en liten fil som skickas från vår webbplats och som lagras i din dator.

Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra användarvänligheten och våra tjänster. Med hjälp av kakorna följer vi till exempel upp hur länge besökarna vistas på vår webbplats, hur de  rör sig på vår webbplats och antalet videoklipp de tittar på. Med hjälp av kakorna kan vi dock inte få reda på besökarens identitet. För att samla in uppgifterna använder vi bland annat Googles avgiftsfria Analytics-tjänst.

På vår webbplats använder vi även tredje parts kakor, till exempel för marknadsföring. Detta betyder att när du har besökt vår webbplats ser du sannolikt vår reklam även på andra ställen på nätet.

Genom att besöka vår webbplats på adressen sos-lapsikyla.fi godkänner du användningen av kakor.

Du kan hantera kakor eller förhindra att de används i webbläsaren. Du hittar mer information i anvisningarna för din webbläsare och på adressen aboutcookies.org. Om du gör så här kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar korrekt och vi ansvarar inte för eventuella fel.

 

Att betala

Som betalningsförmedlare av donationer på nätet fungerar Paytrail Oyj (FO-nummer 2122839-7), som har registrerats i det register över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Du kommer till betalningen av din donation via Paytrails nättjänst och på kontoutdraget visas Paytrail Oyj som betalningsmottagare och företaget förmedlar sedan betalningarna till SOS-Barnbyar Finland. Betalningen är säker eftersom alla uppgifter som rör transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så, att ingen utomstående part kan se transaktionens uppgifter.

Kortbetalning är ett betalningssätt för regelbundna donationer (SOS-Fadder och SOS-Månadsgivare), varvid kunden betalar sin donation från bankkortets debit- eller kreditsida. SOS-Barnbyar Finland hanterar eller sparar inte i något skede donatorns kortnummer. Nets (tidigare Luottokunta) garanterar säkerheten vid kortbetalning med ett PCI DSS-certifierat system (Payment Card Industry Data Security Standard).

Vid mobilbetalning förmedlas din donation via SecurityCast Oy:s betaltjänst ”Klik, Klik– din donation har kommit fram” eller som en sms-donation.

 

Registerbeskrivningar för kund- och intressentgruppsregister

Bifogat hittar du registerbeskrivningarna för stiftelsen SOS-Barnbyar Finland och föreningen SOS-Barnbyar Finland.

Med SOS-Barnbyar Finland avses i registerbeskrivningen stiftelsen SOS-Barnbyar Finland och SOS-Barnbyar Finland rf.

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Upprättat: 13.2.2013

 

Registeransvarig

SOS-Barnbyar Finland
Gumtäktsvägen 3
00520 Helsingfors

Telefon (09) 5404 880
Fax (09) 5404 8811

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi
www.sos-lapsikyla.fi

 

Person som ansvarar för registerärenden och/eller kontaktperson i registerärenden

Jenna Jalava
insamlingsansvarig
jenna.jalava@sos-lapsikyla.fi

 

Registrets namn

SOS-Barnbyar Finlands kund- och intressentgruppsregister

 

Registrets offentlighet

Offentligheten vad gäller kund- och intressentgruppsregistrets användarnamn begränsas av dataskyddsorsaker. De uppgifter som har lagrats i systemet är begränsade som företagets information eller som information för personer som den registeransvarige har befullmäktigat.

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrens användningsändamål

Personuppgifterna samlas in för ett särskilt, specifikt och lagligt ändamål.

För ändamål som rör upprätthållande av kund- och intressentgruppsrelationer, planeringen och utvecklandet av SOS-Barnbyar Finlands medelanskaffning med hjälp av olika forskningsmetoder, informering om verksamheten, samordning av frivilligarbete samt annan hantering av personuppgifter med anknytning till SOS-Barnbyar Finlands verksamhet. Personuppgifterna hanteras med stöd av 25 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, kommunikationsmarknadslagen och personuppgiftslagen.

Uppgifterna används för kundinformation och direktreklam i enlighet med Finlands personuppgiftslag (523/1999), såvida kunden har gett sitt samtycke till detta. Samtycket uppstår när kunden gör en donation eller ger ett särskilt tillstånd till detta, till exempel i samband med att han eller hon beställer nyhetsbrevet.

 

Registrets datainnehåll

I registret upprätthålls följande uppgifter: kundens kontaktuppgifter (namn, adress, kön, födelsetid, telefonnummer, e-postadress), identifikationsnummer eller faddernummer, kontonummer, nätbetalningsuppgifter, information om kund- eller intressentgruppsrelation, gjorda donationer, information om målet för donationen, skickade försändelser, förbud mot och samtycke till direktreklam, kontakter och annan information som kunden har angett om sig själv.

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Registeruppgifterna fås i regel av de registrerade personerna när de deltar i en enkät, tävling eller utlottning, prenumererar på ett nyhetsbrev eller beställer en publikation, blir SOS-Fadder eller SOS-Månadsgivare, gör en donation på SOS-Barnbyar Finlands webbplats eller i SOS-Gåvobutiken samt när de meddelar att de vill delta i SOS-Barnbyar Finlands verksamhet. I registret kan även lagras uppgifter som fås i samband med kundtjänsten. Dessutom kan man lagra kontaktuppgifter som har getts av samarbetspartners eller har hämtats från offentliga informationskällor.

SOS-Barnbyar Finland kan dessutom samla in, lagra och uppdatera personuppgifter från sådana register som en registeransvarig för adress-, uppdaterings- eller motsvarande tjänst erbjuder.

Vid uppdateringen av namn- och adressuppgifter kan man till exempel använda information från Befolkningsregistret eller Postens adressuppdateringar.

 

Regelmässigt överlämnande av uppgifter

Uppgifter överlämnas till SOS-Barnbyar Finlands samarbetspartners endast i enlighet med användningsändamålet för detta register, t.ex. för postning av tidskrifter och kampanjmaterial.

På grund av tekniska och praktiska orsaker som rör användningen av uppgifterna kan informationen lagras på servrar som tillhör sådana utomstående serviceleverantörer som SOS-Barnbyar Finland använder eller dessa serviceleverantörer kan hantera informationen för SOS-Barnbyar Finlands räkning. Detta kan även innebära att uppgifterna hanteras utanför EU/EG. Serviceleverantörerna i fråga tillämpar de krav på dataskydd som EU:s lagstiftning kräver.

 

Överföring av uppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation

SOS-Barnbyar överlåter eller överför personuppgifter utanför EU- och EG-länder endast till sådana samfund för vilka SOS-Barnbyar Finland har säkerställt ett tillräckligt dataskydd med hjälp av avtal eller på annat enligt lag förutsatt sätt.

Uppgifter om faddrarna lagras, förutom i SOS-Barnbyar Finlands register, även i den internationella SOS-barnbyorganisationens register i Österrike och de förmedlas till SOS-barnbyorganisationen i barnets hemland för hantering av fadderskapet. I dessa länder finns nödvändigtvis inte en lagstiftning för att skydda personuppgifterna som motsvarar personuppgiftslagen.

 

Principerna för registerskyddet

Det kund- och intressentgruppsregister som används via internet finns på en server, vars serviceleverantör sköter om dataskyddet på ett allmänt godkänt och effektivt sätt och strävar efter vederbörliga tekniska lösningar för att förhindra utomståendes åtkomst till informationssystemen. Dessutom har kontakten till registret skyddats med en brandmur och med lösenord. Endast de personer som på grund av sitt arbete samt som har nödvändiga användarnamn och lösenord har tillgång till SOS-Barnbyar Finlands kundregister. Användarnamnen raderas från systemet när registeranvändaren inte längre på grund av arbetsrelaterade orsaker behöver tillträde eller behörighet till systemet.

Kundregistermaterial i pappersformat förvaras i ett låst utrymme. Informationen förstörs i enlighet med dataskyddsinstruktionerna.

 

Den registrerades insynsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som har lagrats i registret. Dessutom har han eller hon rätt att efter en tillräckligt exakt och preciserad begäran om granskning få information som rör honom eller henne eller information som har lagrats. Begäran om granskning ska göras skriftligt och vara undertecknad till adressen: marianne.leppanen@sos-lapsikyla.fi

 

Rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifter

Den registeransvarige ska i personuppgiftsregistret korrigera en felaktig uppgift som den berörda personen har meddelat. Den registeransvarige är även skyldig att på eget initiativ kontrollera att uppgifterna i registret är korrekta och aktuella. Den registrerade kan även kräva att den registeransvarige raderar de uppgifter som rör honom/henne från registret. Den dataskyddsansvarige leder genomförandet av åtgärden.

 

Övriga rättigheter med anknytning till hanteringen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att kräva en begränsad hantering av personuppgifter. Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvariga att hantera uppgifter som rör honom eller henne vad gäller direktreklam, distansförsäljning och annan direktreklam samt marknads- och åsiktsundersökningar, liksom även vad gäller personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och adresseras till den person som ansvarar för registerärenden.

 

Informering om uppgifter som lagras i kund- och intressentgruppsregistret

Den registeransvarige informerar om detta i samband med anmälningsblanketten.

 

Borttagning av personuppgifter och lagringstid

Uppgifterna lagras i kundinformationssystemet så länge detta anses vara ändamålsenligt.

SOS-Barnbyar Finland raderar kundens uppgifter från registret även i de fall där personen i fråga, med stöd av lagen, kräver att SOS-Barnbyar Finland ska radera de uppgifter som gäller honom eller henne. Uppgifterna raderas dock inte om det i lag har bestämts annat eller om en behörig myndighet har inlett en process som kräver att SOS-Barnbyar Finland ska spara informationen eller om en annan part har ansökt om dataskyddsbeslut av Finlands rättväsen.

 

Godkännande av registerbeskrivningen

Registerbeskrivningen har godkänts som gällande tillsvidare och har justerats den 9 februari 2018.