Kotiin tehtävillä palveluilla tuetaan perheitä heidän omassa ympäristössään

7.3.2024
Lastensuojelussa tapahtuu

Perheille tarkoitetut tukitoimet auttavat parhaiten silloin, kun ne ovat oikea-aikaisia ja tehokkaita juuri käsillä olevassa tilanteessa. Kotiin tehtävät palvelut on tarkoitettu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen.

SOS-Lapsikylän palvelutarjonnassa on monia niin sanottuja kevyempiä avopalveluita, joiden tarkoituksena on tukea perheitä ja lapsia heidän omissa kodeissaan. Tavoitteena on, että he eivät joutuisi tulevaisuudessa raskaampien palveluiden piiriin. Haluamme kotiin tehtävillä palveluilla olla edesauttamassa lapsen oikeutta omaan perheeseen ja merkityksellisiin ihmissuhteisiin perheessä. Kotiin tehtävien palveluiden ytimessä on niiden oikea-aikaisuus: perheen tai lapsen tilanteeseen tulee puuttua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, jotta tilanne ei eskaloidu niin pahaksi, että lapsen turvallinen arki vaarantuisi.  

Kotiin tehtävät palvelut ovat joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimenpiteitä, joihin lasketaan erilaiset perhetyön palvelut, avoperhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

Tavoitteena ymmärryksen lisääminen perheenjäsenten välillä

Perhetyön ja kotiin tehtävän perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vuorovaikutustaitoja- ja suhteita, antaa työkaluja parempaan arjenhallintaan ja vahvistaa kaikkien perheenjäsenten omia voimavaroja. Työskentelemme vahvasti perhedynamiikan ja perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden äärellä. Kun muutokseen tähtäävä, kuntouttava työskentely tapahtuu perheen omassa ympäristössä, haasteet huomataan helpommin ja näin positiiviset muutokset juurtuvat helpommin perheen arkeen.​

Lue lisää: ”Nyt osaan pyytää apua ajoissa” – tehostetusta perhetyöstä apua perheen kriisiin

Kotiin tehtävien palveluidemme työn lähtökohtana ovat systeeminen ajattelu ja vahva suhdeperustaisuus sekä myönteinen tunnistaminen ja toimijuuden vahvistaminen. Tavoitteena on auttaa vanhempaa ymmärtämään omaa lastaan paremmin. Myönteinen tunnistaminen ja toimijuuden vahvistaminen pyrkivät tunnistamaan ja vahvistamaan ihmisen omia vahvuuksia sekä ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksia omaan ja perheenjäsenten elämään ja arkeen. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä pääsemään ei-toivotuista käyttäytymismalleista eroon.

Systeemisessä työotteessa tarkastellaan perhettä systeeminä ja lapsen paikkaa sekä perhesysteemissä että esimerkiksi kaverisuhteissa. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa perheenjäsenten kanssa. Lapsen jokapäiväinen toiminta ja elinympäristö vaikuttavat lapsen kehitykseen joko sitä tukien tai haavoittaen ja arjessa tapahtuvalla vuorovaikutuksella erityisesti kodissa on valtavan suuri merkitys. Hyödynnämme siksi palveluissa muun muassa Lapset puheeksi ® -menetelmää, jonka kautta tarkastelemme vahvuuksia samalla kuitenkin tunnistaen haavoittuvuuksia.

Lisäksi hyödynnämme perhetyössä Perhearviointi -menetelmää, joka on sekä havainnoinnin, kuvailun että arvioinnin malli, mutta samalla hyvin hoidollinen työtapa. Menetelmä tuottaa niin laadullista kuin määrällistäkin tietoa ja perustuu tutkittuun tietoon.

Tutustu kotiin tehtäviin palveluihimme