SOS-Lapsikylän Tansanian kehitysyhteistyöhanke saavutti kesäkuussa puolivälin – mitä hankkeelle kuuluu nyt?

23.8.2022
Tarinoita maailmalta
Tansania nuoret

SOS-Lapsikylän ja Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön yhteistyössä Tansanian Iringassa toteuttama kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke tuli kesäkuun lopulla puoleen väliin. Hankkeen avulla on saatu aikaan hyviä tuloksia sekä kerätty tärkeitä oppeja, jotta työmme olisi entistäkin vaikuttavampaa. 

Yksi Tansaniassa tekemämme työn keskeisistä tavoitteista on parantaa nuorten äitien toimeentuloa ja edellytyksiä huolehtia lapsistaan. Hankkeen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana 305 nuorta äitiä on parantanut merkittävästi toimeentuloaan. Hanke on fasilitoinut 29 naisten ryhmän perustamista. Ryhmissä on yhteensä 305 nuorta äitiä, jotka ansaitsevat tuloja esimerkiksi maanviljelyn avulla. Hankeessa on edistetty nuorten naisten mahdollisuuksia riittävään toimeentuloon muun muassa koulutusten sekä verkostoitumisen avulla. Esimerkiksi tomaatin viljelyyn keskittynyt naisten ryhmä on saanut hyvät yhteydet paikallisen Mafingan markkinoiden ostajiin ja saanut siten myytyä tuotteitaan hyvällä hinnalla. 

Parantunut toimeentulo on myös vaikuttanut positiivisesti nuorten äitien edellytyksiin huolehtia lapsistaan. Hankkeessa mukana olevien nuorten äitien lapset ovat esimerkiksi alkaneet saamaan paremmin terveydehuollon palveluita. Lisäksi äideillä on nyt paremmat tiedot perhesuunnittelusta ja seksuaaliterveydestä, mikä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvointiin.

Parantunut tietoisuus seksuaalioikeuksista edistää oikeuksien toteutumista

Toinen Tansaniassa tekemämme työn tavoite on tietoisuuden lisääminen seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Tansanian projektitiimi on pitänyt viimeisen kuuden kuukauden aikana lapsiin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä seksuaalioikeuksia käsitteleviä keskustelutilaisuuksia, jotka ovat tavoittaneet jo yli 2500 yhteisön jäsentä. Tavoitteena on edistää tietoisuutta näistä aiheesta sekä varmistaa, että yhteisön jäsenet ovat myös tietoisia erilaisista raportointikanavista tilanteissa, joissa väärinkäytöksiä on tapahtunut.

Hanke on myös lisännyt tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kouluissa nuorille järjestettävien koulutusten avulla. Terveysviranomaisilta saadun tiedon mukaan alueen kouluissa havaitut teinilaskaudet ovat olleet laskussa viime vuosina, mikä antaa rohkaisevaa viestiä siitä, että tietoisuuden lisääminen todella vähentää ennenaikaisia teiniraskauksia. Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön fasilitoimien kouluissa järjestettävien koulutusten avulla on tavoitettu viime vuonna yli 10 000 ja tänä vuonna jo yli 5000 nuorta.

Yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on olennainen osa Tansaniassa tehtävää työtä ja siksi myös paikallisia terveyssektorin työntekijöitä on koulutettu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, lapsiin kohdistuvasta väkivallasta sekä sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Tavoitteena on, että terveysviranomaiset pystyvät paremmin kohtaamaan hyväksikäytön uhreja, ja että väärinkäytökset tulisivat entistä paremmin raportoiduksi, jotta niihin voitaisiin puuttua. Lisäksi hanketiimi tekee vaikuttamistyötä niin paikallishallinnon tasolla kuin kansallisestikin, jotta lasten ja naisten oikeuksien toteutumiseen ohjattaisiin paremmin resursseja tulevaisuudessa. Tämä työ jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. 

Tansanian kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke alkoi vuonna 2021 ja se perustuu vuosina 2017–2020 käynnissä olleesta, naisten ja lasten voimaannuttamiseen keskittyneestä hankkeesta saatuihin oppeihin. Hanketta toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella. Työllä edistetään seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita: tavoite 1, ei köyhyyttä; tavoite 4, hyvä koulutus; tavoite 5, sukupuolten tasa-arvo; tavoite 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä tavoite 10, eriarvoisuuden vähentäminen.

Teksti: Sara Sintonen

Kuvituskuva: Anthony Ubaud