SOS-Lapsikylän perhekuntoutus on vaikuttavaa

9.8.2022
SOSblogi ammattilaisille

Seuraamme järjestelmällisesti perhekuntoutuksemme vaikuttavuutta. Suhdeperusteisen toimintatapamme avulla saadaan aikaan kestäviä muutoksia perheiden hyvinvoinnissa.

Vaikuttavuutta arvioitaessa olemme erityisen kiinnostuneita siitä, kokeeko perhe tulleensa arvostetuksi kuntoutusjakson aikana, kohdattiinko heidät arvostavasti ja muodostuiko suhde omaohjaajaan luottamukselliseksi sekä millaisia vaikutuksia perheen tilanteeseen saavutamme suhdeperustaisella työotteella.

Vaikuttavuutta seurataan kehittämällämme perheiden hyvinvoinnin muutosta mittaavalla arviointityökalulla. Muutosta arvioivat sekä lapsi vanhempineen että lapsen vastuusosiaalityöntekijä palvelun alkaessa, työskentelyn aikana, palvelun päättyessä sekä vanhempien suostumuksella puoli vuotta palvelun päättymisen jälkeen.

”Tulosten perusteella SOS-Lapsikylän perhekuntoutus on vaikuttavaa. Suhdeperustaisella työotteella pystymme vaikuttamaan positiivisesti perheen sisäisiin tilanteisiin, vuorovaikutukseen ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin”, kertoo perhekuntoutuksesta vastaava kehittämispäällikkö Jaana Kivinen.

Perheen sisäisten suhteiden kehittymisellä on lapsen näkökulmasta vahva vaikutus myös laajemmin esimerkiksi lapsen kaverisuhteisiin ja muihin aikuissuhteisiin. Myös lasten toiveikkuus, tulevaisuussuuntautuneisuus ja kokemus turvallisuudesta lisääntyvät, ja lapset kokevat kotinsa turvallisemmaksi kuin ennen palvelun alkua. Tulosten perusteella perheiden kokonaisvaltainen elämäntilanne kohentuu perhekuntoutuksen aikana ja saavutetut vaikutukset näkyvät vielä kuusi kuukautta palvelun päättymisen jälkeenkin.

”Suhdeperusteinen työote ja tapamme kohdata perheet arvostavasti näkyvät selkeästi myös asiakaspalautteissamme. Vanhemmista 92 % kokee, että suhde omaohjaajaan muodostui luottamukselliseksi ja 89 % kokee, että heitä arvostettiin ja heidät kohdattiin arvostavasti perhekuntoutuksen aikana”, Jaana Kivinen kertoo.

Tavoitteena myönteinen vuorovaikutus

SOS-Lapsikylän perhekuntoutus perustuu vahvasti systeemiseen ajatteluun, jossa tavoitellaan muutosta perheen sisäisissä vuorovaikutussuhteissa. Perhekuntoutuksessa vuorovaikutustaitoja, ristiriitojen ratkaisemista ja rajojen asettamista voi opetella turvallisessa ympäristössä ja ammattilaistemme vahvan tuen avulla. Suhdeperustaisuuden ytimessä on työntekijän ja perheen välinen luottamukseen ja avoimuuteen perustuva suhde.

”Suhdeperustainen työote tarkoittaa myönteistä tunnistamista, kohdatuksi ja kuulluksi tulemista, osallisuutta ja inhimillisyyttä. On tärkeää ymmärtää perheen historiaa, koska perheelle ja sen jäsenille on syntynyt historiassa tietynlaisia toimintatapoja, uskomuksia ja sääntöjä, jotka voivat olla vahingollisia sekä lapsille että vanhemmille. Haluamme auttaa perhettä muuttamaan näitä vakiintuneita käytäntöjä ja rakentamaan myönteisiä suhteita perheenjäsenten välille”, kuvailee palveluvastaava Ari Takalo Jyväskylän SOS-Lapsikylästä.

Tavoitteena on muuttaa toimintatapoja sekä kehittää vanhemman ymmärrystä toiminnan seurauksista. On kyse mentalisaation eli mielentämisen kasvusta: kyetään aiempaa paremmin pysähtymään sen äärelle, miten eri perheenjäsenet kokevat perheessä vallitsevien toimintatapojen seuraukset.

”Mitä paremmin vanhempi kykenee tunnistamaan, miten muut perheenjäsenet kokevat vanhemman ja toisten perheenjäsenten käyttäytymisen seuraukset, sitä enemmän vanhemmalla kasvaa motivaatio muuttaa toimintatapoja perheenjäsenten hyvinvointia ja kasvua tukeviksi”, Ari Takalo sanoo.

”Perhekuntoutuksen tavoitteena on aina lapsen turvallinen arki sekä koko perheen elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantuminen. Perhekuntoutuksen vaikutuksena perheen luottamus yhteiskuntaan sekä arjenhallinta vahvistuu, jolloin lapsen on turvallista kasvaa perheessään”, Ari Takalo kiteyttää.

Lisätiedot ja kysymykset:
Jaana Kivinen
kehittämispäällikkö, perhekuntoutus ja perhetyö
SOS-Lapsikylä
p. 044 480 9175
jaana.kivinen@sos-lapsikyla.fi

Teksti: Jaana Kivinen, kehittämispäällikkö, perhekuntoutus ja perhetyö
ja Ari Takalo, palveluvastaava
Kuva: Thinkstock

Kirjoittaja

Jaana Kivinen profiilikuva
kehittämispäällikkö