Vahvistamme lasten kuulemista ja osallistumista oikeusministeriön kanssa

2.6.2022
Uutiset
kaksi pipopäistä poikaa nojaavat päitään yhteen

SOS-Lapsikylässä on vahvaa osaamista lasten osallisuudesta, ja olemme mukana toteuttamassa oikeusministeriön hanketta, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumista myös ministeriöissä esimerkiksi lainvalmistelussa.

SOS-Lapsikylälle on kertynyt tietoa siitä, millä tavoin erilaiset lapset ja nuoret haluavat olla mukana vaikuttamassa ja jakamassa kokemuksiaan ja miten vuorovaikutukseen tullaan sellaisten lasten ja nuorten kanssa, jotka eivät siitä lähtökohtaisesti innostu.

Lasten ja nuorten kuuleminen on kansallisen lapsistrategian myötä nostettu keskeiseen asemaan yhteiskunnassa. Työtä lasten kuulemiseksi tehdään monessa paikassa ja esimerkiksi kansallinen demokratiaohjelma 2025 kiinnittää huomiota myös lasten ja nuorten kuulemisen vahvistamiseen.

Testaamme käytäntöjä ympäri Suomen

SOS-Lapsikylän hankeryhmän tehtävänä on koota, testata ja mallintaa osallistumisen käytäntöjä sekä löytää esimerkkejä, jotka soveltuvat erityisesti ministeriöiden valmistelun tueksi. Tuotamme myös ministeriöiden käyttöön viestintämateriaaleja, jotta he voisivat omalta osaltaan vahvistaa lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumista.

Kokeilemme näitä käytäntöjä mahdollisimman moninaisella joukolla lapsia ja nuoria ympäri Suomen. Erityistä huomiota kiinnitämme pienten lasten, eli alle 10-vuotiaiden, sekä eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tavoittamiseen.


Teemat näihin eri toimenpiteisiin tulevat demokratiaohjelmasta ja ovat äänestysaktiivisuus, uudet kuulemismenetelmät, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus sekä valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvän tiedon saatavuus ja ymmärrettävyys. Teemojen valinta tehtiin keskustelemalla SOS-Kehittäjänuorten, eli lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorten, kanssa.

Työskentely rakentuu työpajoista (sekä etä- että lähityöpajoja), jotka toteutetaan kansallisen lapsistrategian ja Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeiden mallin pohjalta. Uusia kuulemisen tapoja kehitetään myös yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Hyödynnämme jo olemassa olevia digitaalisia kanavia kuten Digiraatia.

Yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa

Hankkeessa teemme myös yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa, jotta voisimme rakentaa ja testata yhteistyön mahdollisuuksia ministeriöiden ja lasten arkisten yhteisöjen välille. Näin voimme vahvistaa lasten ja nuorten kuulemista.

S[ML(1] elvitämme myös uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten ja nuorten osallistumisen mahdollisuuksia sekä keinoja tavoittaa monenlaisia lapsia ja nuoria erityisesti valtakunnallisten ja laajojen chat-kanavien avulla (Apuu-chat ja Sekasin-chat).

Keskitymme hankkeessa case-esimerkkien ja hyvien käytäntöjen kuvaamiseen sekä lasten ja nuorten että virkamiesten näkökulmasta, jotta voimme vastata siihen, miksi valitut toteutuksen tavat ja esimerkit toimivat. Yksi keskeinen tekijä on kuvata, mitä väyliä pitkin lapset ja nuoret saavat tietoa ja millaiset tekijät muodostavat heidän näkökulmastaan hyviä käytäntöjä. Toinen tekijä on luoda selkeät ja toteuttamiskelpoiset raamit lasten kuulemiselle, jotta lasten kuuleminen voisi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimenpiteet toteutetaan osana Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanketta, joka on osa Euroopan neuvoston koordinoimaa ja yhteisrahoittamaa CP4Europe-projektia. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014–2020). Euroopan neuvoston ja Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Tšekki, Slovenia, Portugali ja Islanti.