Sijaishuollon vaikuttavuuden mittaaminen

4.1.2022
SOSblogi ammattilaisille
polku-sovellus

SOS-Lapsikylän sijaishuollossa otetaan käyttöön Polku-sovellus ja sen tukema tavoitteellinen työskentely vuoden 2022 aikana. Jokaisen sijoitukseen tulevan lapsen elämäntilanne kartoitetaan sijoitushetkellä, ja sen mukaisesti asetetaan tavoitteita lapsen sijoituksen ajalle. Tavoitteenamme on, että jokainen sijoitettu lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Uskomme, että kaikessa lastensuojelutyössä tulisi keskittyä nykyistä voimakkaammin siihen, mitä työllä saadaan aikaiseksi. Meidän kaikkien tulisi yhdessä löytää ne keinot ja tuen muodot, joiden avulla tuemme lasta tavoitteellisesti hänen elämänsä polulla. Arviointi ja seuranta ovat laadun sekä jatkuvan oppimisen tae sijaishuollossa. Pyrkimys vaikuttavuuteen auttaa meitä löytämään toimintamalleja, jotka palvelevat lapsia tutkittuun tietoon perustuen ja yksilöllisistä tarpeista käsin.

Vaikuttavuuden todentaminen on haasteellista, sillä muutos on nähtävissä vasta useiden vuosien kuluttua. Samoin tavoitetta kohti vievät askeleet, kuten lapsen luottamuksen palautuminen ja itsetunnon koheneminen, saattavat nekin viedä vuosia. Tästä huolimatta yhteisen työmme vaikuttavuutta kannattaa aina tavoitella ja asettaa työlle tavoitteita.
Se on lapsen etu.

Miksi kehitimme Polku-sovelluksen?

Polku-sovellus tarjoaa uudenlaisen tavan hahmottaa lastensuojelutyötä. Sovellus tukee pitkäjänteisten tavoitteiden asettamista niin, että jokainen sijoitettu lapsi saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämäänsä. Visuaalinen sovellus auttaa kuntaa ja työntekijöitämme kirjaamaan, mitä asioita lapsen elämässä on meneillään, mitä on jo tehty sekä asettamaan tulevia tavoitteita.

Polku-sovellus tarjoaa tavoitteita ja mittareita lapsen sijoituksen onnistumiseksi. Vuosien saatossa sovellukseen syntyy lapsen elämänpolku. Polku muodostuu kunkin lapsen yksilöllisistä tavoitteista: Jos vaikkapa lapsi ei käy koulussa, mietitään, mitä asioita olisi tehtävä, jotta koulunkäynti alkaisi tuntua hänestä mukavalta. Kun lapsen arki muuttuu vakaammaksi ja huolet väistyvät, vapautuu tilaa uusien asioiden oppimiselle. Tämän jälkeen lapsen kanssa työskentelevät voivat vaikkapa alkaa miettimään yhdessä lapsen kanssa hänelle mieluista harrastusta.

Sovellus ei korvaa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa tai ihmistuntemuksen merkitystä, vaan antaa tutkimustietoon perustuvia ehdotuksia. Polku-sovellusta käyttävät SOS-Lapsikylän työntekijät. Kunnan sosiaalityöntekijä saa jokaisessa lasta koskevassa palaverissa itselleen sovelluksen muodostaman yhteenvedon lapsen tilanteesta. Kuvallista esitystä on helppo katsoa myös lapsen kanssa yhdessä ja käydä samalla läpi hänen elämäänsä vaikuttavia asioita.

Miten Polku-sovellus toimii?

Lähtötilanne kartoitetaan kunnan ja SOS-Lapsikylän ensimmäisessä tapaamisessa. Tavoitteiden asettaminen käynnistyy kartoittamalla sijoitukseen tulevan lapsen lähtötilanne keräämällä tietoa lapsesta, hänen läheisverkostostaan ja lapsen arkeen liittyvistä asioista. Näillä taustatiedoilla on merkitystä lapsen sijoituksen kulkuun sekä siihen tukeen, jota lapsi sijaishuollossa tarvitsee.

Polku-sovelluksessa lapsen lähtötilanne määritetään kysymällä kysymyksiä, joihin vastataan vastausvaihtoehdoilla: kyllä, ei tai en osaa sanoa. Lähtötilanteen pohjalta lähdetään muodostamaan tavoitteita lapsen sijoituksen ajalle. 

Tavoitteiden valitsemisessa hyödynnetään sekä teoreettista tutkimustietoa että sijaishuollon kokemusasiantuntijatietoa. Lapsen polulle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista seurataan lapsen asiakassuunnitelmaneuvotteluissa yhdessä lapsen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, SOS-Lapsikylän työntekijän sekä lapsen läheisverkoston kanssa. Lapsen tavoitteet voivat liittyä muun muassa koulunkäyntiin, harrastamiseen, sosiaalisiin suhteisiin, terveydentilaan sekä suhteisiin omaan syntymäperheeseen. Myös lapsen sekä hänen läheistensä oma tavoite on tärkeä osa tavoitteellista sijaishuollon polkua.

Tavoitteita voidaan päivittää ja muuttaa missä vaiheessa tahansa lapsen sijoitusta. Lapsen tilanteen muuttuessa sijaishuollon aikana tavoitteet vaihtuvat. Tavoitteiden saavuttaminen tai uusien tavoitteiden asettaminen merkitään Polku-sovellukseen, jolloin nähdään, mitä tavoitteita on jo saavutettu.

SOS-Lapsikylän työntekijät yhdessä lapsen verkoston kanssa arvioivat lapsen tilanteen kannalta tärkeitä tavoitteita ja niiden toteutumista. Tavoitteellisen työskentelyn päämääränä on, että jokainen sijaishuollossa oleva lapsi saisi peruskoulun suoritettua vähintään 7 keskiarvolla ja saisi 2. asteen tutkinnon. Toteuttamamme analyysin mukaan koulutus on kaikkein tärkein tekijä kestävän tulevaisuuden kannalta.[1]

Tiedot ovat turvassa

Polku-sovelluksessa olevien tavoitteiden asettaminen ja päivittäminen ovat yhteistä tekemistä lapsen läheisverkoston ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. SOS-Lapsikylän työntekijät miettivät, miten asetetut tavoitteet muuttuvat konkreettiseksi tekemiseksi ja kirjaavat tehtävää työtä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Polkuun tallentuva tieto on anonyymiä. Tunnistettavaa tietoa ei kerry Polku-sovellukseen.

Tunnistettavuus lapseen muodostuu samassa vaiheessa kuin tälläkin hetkellä, eli vasta siinä vaiheessa, kun lasta koskevat tiedot tallennetaan lapsen asiakirjoihin SOS-Lapsikylän asiakastietojärjestelmä Nappulaan tai kunnan asiakastietojärjestelmään.

Polku-sovelluksen käyttämisestä ja tavoitteiden päivittämisestä vastaavat SOS-Lapsikylän työntekijät, eikä sen käyttöönotto vaadi lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä ylimääräistä työtä. Polku-sovelluksen kehittämisessä on huomioitu tietoturvallisuus ja se on läpikäynyt tietoturvatestauksen ulkopuolisen testaajan suorittamana.

Polku-työkalun avulla tietoa jäsennetään hyödynnettävään muotoon. Käsiteltävä tieto on sellaista, jota tulisi kerätä muutoinkin lapsen palvelutarpeen arviointia varten. Visuaalinen sovellus auttaa hahmottamaan helposti, mitä asioita lapsen elämässä on meneillään, mitä on jo tehty sekä asettamaan tulevia tavoitteita. Samalla kerätään tietoa siitä, miten asetettuja tavoitteita saavutetaan. SOS-Lapsikylän työn lähtökohtana on kehittäminen todennetusta vaikuttavuudesta käsin. Polku-sovellus tukee tässä työssä SOS-Lapsikylän ammattilaisia.

Säännöllinen asiakaspalaute mahdollistaa jatkuvan kehittämisen

Polku-sovelluksen tukeman tavoitteiden asettamisen ja vaikuttavuuden mittaamisen lisäksi SOS-Lapsikylän sijaishuollossa kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelujen yhteydessä lapselta, lapsen läheisiltä sekä lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä. Asiakaspalautteessa kysytään muun muassa kokemuksia lapsen hoidon toteutumisesta ja yhteydenpidon tukemisesta lapsen läheisiin. Asiakaspalautteen perusteella voimme kehittää sijaishuoltoamme niin eri toimipisteissä ympäri Suomea kuin valtakunnallisesti.

Lisätiedot ja kysymykset:
Tiina Rihti
kehittämispäällikkö, sijais- ja jälkihuolto
SOS-Lapsikylä
p. 045 126 2304
tiina.rihti@sos-lapsikyla.fi


[1] Vaikuttavuusymmärryksen kehittämisessä on hyödynnetty Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineistoa sijoitettujen lasten osalta. Tämän tutkimusaineiston avulla kehittämistyössä on löydetty ne vaikuttavuusindikaattorit, joilla lapsen syrjäytymisriskiä aikuisuudessa voidaan ennustaa ja ehkäistä.