Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö ryhtyy toimenpiteisiin toimintaansa koskevien omien selvitystensä johdosta

7.5.2021
Uutiset

SOS-lapsikyläjärjestön olemassaolon perusta on varmistaa, että tukemme piirissä olevat lapset ja perheet ovat turvassa. Pyrkimyksemme on jatkuvasti parantaa toimintaamme ja korjata esiin nousevia epäkohtia.

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö käynnisti jokin aika sitten puolueettoman tutkimuksen, joka koskee järjestön kansainvälistä hallintoa. Tutkimusraportti on viime viikolla toimitettu kansainväliselle senaatillemme ja meille on vahvistettu, että tutkittavat väärinkäytökset liittyvät systemaattiseen sääntöjen rikkomiseen hallinnossa, varojen käytössä, henkilöstöhallinnossa ja lasten suojelemisessa.  

Lasten ja nuorten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meidän työmme tärkeimmät asiat. Olemme äärettömän pahoillamme siitä, että tutkinta on nyt paljastanut meidän epäonnistuneen niiden periaatteiden noudattamisessa, joita olemme itsellemme asettaneet. Pyydämme anteeksi niiltä lapsilta, nuorilta ja aikuisilta, joille vahinkoa on aiheutunut.  

Viime viikolla kansainvälisen järjestömme senaatti päätti erityisistunnossaan seuraavista toimenpiteistä:  

  1. Perustetaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton työryhmä selvittämään, mistä epäonnistumiset johtuvat. Työryhmä aloittaa toimintansa toukokuussa 2021.  
  2. Perustetaan oikeusasiamiesjärjestelmä, joka turvaa lasten, nuorten ja muiden asianosaisten oikeudet mahdollisissa kaltoinkohtelutapauksissa. Tällainen järjestelmä on jo toiminnassa Itävallassa ja Saksassa. Se tukee uhreja ja kaikkia huolensa ilmaisseita asioiden ratkaisemisessa. Oikeusasiamiesjärjestelmä luodaan toukokuussa 2021. 
  3. Lapsille, nuorille ja muille SOS-lapsikylien ohjelmissa väärinkäytöksistä kärsineille tarjotaan kaikki mahdollinen tuki. Tuki perustuu yksilöllisiin tarpeisiin, ja se sisältää lääketieteellistä, mielenterveydellistä, psykososiaalista ja oikeudellista apua sekä taloudellista ja muuta tukea yksilön elinolojen parantamiseksi.
  4. SOS Children’s Villages tarkastaa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kaikki järjestön käytännöt ja toimintaperiaatteet, jotka liittyvät lastensuojeluun, korruption torjumiseen ja hyvään hallintoon. 

Suomen SOS-Lapsikylä on kirjallisesti pyytänyt kansainvälisen järjestön presidentti Siddhartha Kaulia ja varapresidentti Gitta Trauernichtia astumaan sivuun tehtävistään tutkinnan ajaksi.

Tämä tutkinta ei liity Suomen SOS-Lapsikylän kotimaan lastensuojelutyöhön, eikä yleishyödylliseen työhömme kotimaassa. Tiedämme kuitenkin, että aina ihminen ihmiselle -työskentelyssä on mahdollisuus kaltoinkohteluun ja tilanteisiin, joissa lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ei toteudu.

Suomessa SOS-Lapsikylän palvelutoiminnassa tehdään säännönmukaisesti itsearvioinnit kaikissa keskeisissä palveluissa sekä toteutetaan niiden pohjalta sisäiset auditoinnit vuosittaisin painopistein. Meillä käyttöön otettu SHQS on sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin laadittu laatujärjestelmä, joka tukee työtämme palvelujen laadun varmistamisessa. Lisäksi meillä on poikkeamaraportointijärjestelmä, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemastaan laatupoikkeamasta. Ilmoitukset käsitellään 24 tunnin sisällä ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin.


Tietoa kansainvälisestä SOS-lapsikyläjärjestöstä

SOS-lapsikyläjärjestö on maailman suurin kansalaisjärjestö, joka keskittyy tukemaan lapsia ja nuoria, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon.

Järjestöllä on federaatiojärjestelmä, jonka jäsenjärjestöt toimivat 137 maassa, ja useimmilla niistä on itsenäinen hallitus. Korkein valvontaelin on kansainvälinen senaatti. Pääsihteeristöön kuuluvat Itävallassa sijaitseva kansainvälinen keskustoimisto sekä viisi aluetoimistoa. Jäsenjärjestöjen ja pääsihteeristön työntekijöitä on yhteensä yli 39 000.

SOS-lapsikylissä on hoivan piirissä yli 65 000 lasta, ja järjestö tukee 347 000 lasta, nuorta ja aikuista perheiden tukemisen ohjelmien kautta ympäri maailman.