Koronan myötä peruuntuneet harrastukset heijastuvat lasten hyvinvointiin – tukea tarvitaan sekä pandemian aikana että jälkeen

18.3.2021
Tarinoita Suomesta

Koronapandemian vuoksi monet lasten harrastuspaikat ovat joutuneet pistämään ovensa säppiin. SOS-Lapsikylän harrastustukea saaneissa perheissä monet vanhemmat kertovat harrastusten tauolle jäämisen vaikuttaneen muun muassa lapsen mielialaan ja koulumenestykseen.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla ehkäistään lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja tarjotaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden lapsille mahdollisuus päästä mieluisan harrastuksen pariin. Harrastustukea saaneille perheille tehdyn kyselyn mukaan koronapandemialla on ollut melko suuri tai suuri vaikutus lasten harrastamiseen 70 prosentissa perheistä.

Vanhempien mukaan harjoitusten ja kilpailujen peruuntuminen tai harjoitusaikojen ja -paikkojen vaihdokset ovat aiheuttaneet pettymyksiä ja pahaa mieltä. Poikkeusaika on lisännyt kitkaa muutenkin kuluttavaan arkeen ja vaikuttanut muun muassa koulumenestykseen, kun lapsi ei ole päässyt purkamaan energiaa itselleen tärkeän harrastuksen parissa.

”Moni koulukuraattori, jonka kanssa olen keskustellut, on huolissaan siitä, ettei lapsilla ja nuorilla ole mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan. Kouluarjessa ovat näkyneet sekä lasten ja nuorten ahdistuksen ja hankalan käytöksen lisääntyminen että lasten yksinäisyyden kasvu”, kertoo SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen projektisuunnittelija ivi Häikiö.

Työssään harrastustuen koordinoijana Häikiö kohtaa niin kuraattoreita, tukea tarvitsevien lasten vanhempia kuin harrastustoiminnan järjestäjiä. Hän muistuttaa, että monilla perheillä on ollut haasteita jo ennen koronaa, mutta etenkin kuraattorien kanssa käydyissä keskusteluissa on näkynyt haasteiden syveneminen pandemian myötä.

”Toki ongelmien kasvuun vaikuttavat monet tekijät. Kyselyymme vastanneet vanhemmat kertoivat kuitenkin lapsen levottomuuden ja turhautumisen lisääntyneen, kun lapselle tärkeä harrastus on otettu pois arjesta”, Häikiö toteaa.

Harrastustuelle on suuri tarve

Perheille tehdyssä kyselyssä eräs vanhemmista mainitsi harrastusmaksujen juoksevan myös korona-aikana, vaikka toiminta on ollut tauolla. Kyselyyn osallistuneista perheistä suurin osa (93 prosenttia) ei ollut saanut muuta taloudellista tukea lapsen harrastamiseen kuin Unelmista totta -harrastustukea.

Harrastustukea hakeneita perheitä avustaneille koulukuraattoreille tehtiin myös oma kyselynsä. Kyselyn palautteissa nousi esiin koronan aiheuttama tulotason lasku perheissä: koronan myötä huoltaja on jäänyt työttömäksi tai vanhempi on voinut aloittaa opiskelut, minkä vuoksi perheen tulot ovat tippuneet.

”Tarve harrastustuelle on huutava. Osa tukeamme saaneista lapsista harrastaa hyvinkin tavoitteellisesti, mikä usein tarkoittaa suurempia kustannuksia. Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua harrastustoimintaan perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Haluamme tukea yhdenvertaisuutta mahdollistamalla jokaiselle lapselle yhden mieluisan harrastuksen”, Häikiö kertoo.

Unelmista totta -harrastustukea rahoitetaan lahjoitusvaroin. Tällä hetkellä tukea jaetaan Espoossa, Helsingissä, Varkaudessa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Jämsässä. Tavoitteena on laajentaa toimintaa tuen tarpeen kasvaessa uusille paikkakunnille.

”Monissa perheissä vanhemmat ovat kuormittuneita, mikä voi olla lapsen harrastamisen este. Olemme huomanneet, että taloudellisen tuen lisäksi saatetaan tarvita muutakin konkreettista apua. Yhdessä koulukuraattorien kanssa autamme sopivan harrastuksen löytämisessä, jos lapsella ei omaa harrastusta ennestään ole, sekä avustamme harrastustuen hakemisessa. Lisäksi apua saatetaan tarvita muun muassa lapsen kuljettamisessa harrastukseen. Kehitämme SOS-Lapsikylässä parhaillaan ratkaisua myös tähän haasteeseen”, Häikiö kertoo.

Harrastus tuo itseluottamusta ja kavereita

Kyselyssä tukea saaneista perheistä 95 prosenttia ilmoitti harrastuksella olevan myönteinen vaikutus lapsen hyvinvointiin. Koko perheen hyvinvointiin lapsen harrastus oli vaikuttanut positiivisesti 93 prosentilla vastanneista.

Kyselyyn osallistuneet vanhemmat kertoivat harrastuksen muun muassa tasoittaneen lapsen ADHD-oireita, lisänneen keskittymiskykyä ja vahvistaneen itseluottamusta. Harrastamisen kautta koulussa yksinäiset lapset saivat kavereita, ja eräs vanhempi mainitsi myös kiusaamisen vähentyneen. Harrastus auttoi lapsia selviämään vaikean elämäntilanteen, kuten vanhemman terveysongelman, keskellä.

”On hienoa, että kyselyyn vastanneet perheet arvioivat harrastuksen merkityksen lapsen ja myös perheen hyvinvoinnille niin merkittäväksi. He kertoivat harrastamisen vaikuttaneen esimerkiksi lapsen vireystilaan ja itsehillintään sekä vahvistaneen sosiaalisia taitoja”, Häikiö summaa.

Tasapuoliset mahdollisuudet perheen jokaiselle lapselle

Harrastukea myönnetään perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Päivi Häikiö muistuttaa, että perheillä saattaa olla vaikeuksia maksaa lasten harrastuksia, vaikka huoltajilla olisikin säännölliset tulot.

”Osa harrastuksista, esimerkiksi ratsastus, on todella kalliita. Monilapsisissa perheissä voi olla mahdotonta kustantaa kaikkien lasten harrastamista tasapuolisesti.”

Häikiö kertoo kohdanneensa nelilapsisen perheen, jossa vanhemmilla ei ollut varaa kustantaa kaikkien lasten harrastuksia.

”Tilanne oli vanhemmille sydäntäsärkevä. Onneksi pystyimme harrastustuen avulla mahdollistamaan kaikille perheen lapsille mieluisan harrastuksen”, Häikiö iloitsee.


Unelmista totta -harrastustuki

  • Unelmista totta -harrastustukea myönnetään haasteellisessa elämätilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille.
  • Tukea tarvitsevia perheitä etsitään yhdessä perhesosiaalityön ja koulukuraattorien voimin. Tukea jaetaan tällä hetkellä 6 paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Varkaudessa, Kuopiossa, Jyväskylässä sekä Jämsässä.
  • Unelmista-harrastustuella on tuettu yli 30 erilaista harrastusmuotoa.
  • Harrastustukea saaneille perheille tehtiin kyselyt kesäkuussa 2020 ja tammikuussa 2021.
  • Yleisimpiä syitä harrastuen hakemiselle perheissä olivat taloudellinen tilanne, harrastuksen kalleus, perheen suuri koko tai yksinhuoltajuus.
  • Kyselyyn vastanneista perheistä 65 prosenttia kertoi, ettei lapsi olisi voinut harrastaa ilman tukea.

Haluatko olla mukana mahdollistamassa lapselle harrastuksen? Lahjoita lapselle harrastus osoitteessa unelmista.fi

Teksti: Matleena Merta