Lastensuojelijan tilipäivä

12.3.2021
SOSblogi ammattilaisille

Lastensuojelutyössä ei saa (monen keskustelupalstan arvailuista huolimatta) bonuspalkkioita tehdyistä huostaanotoista. Vaikuttavuuden osoittamiseksikin pitää yleensä antaa vuosien kulua ja luottaa siihen, että yhdessä kuljettu matka kantaa. Asiakastyöhön sisältyy aina pieni jännitys siitä, pystynkö auttamaan: osasinko toimia oikein? Oliko työtapani oikea? Autoinko lasta ja perhettä heidän matkallaan?

Jälleen sain kunnian käydä läpi kaikki SOS-Lapsikylän palveluiden asiakaspalautekoosteet edeltävältä vuodelta. Kuten aiemminkin, vuoden 2020 palautteen sisältö liikutti, kosketti ja sai ajattelemaan.

Kaikki menee tosi hyvin

Tukiperheessä käyvä lapsi totesi otsikossa kuvatun yleisenä tavoitteena tukiperhetoiminnasta. Samoin 86 prosenttia vastanneista koki, että heidän mielipidettään kysytään silloin, kun päätetään heitä koskevista asioista.

Tukiperheessä käydään monesti silloin, kun perheen omat tukiverkostot ovat vähäiset ja vanhempi tarvitsee muita aikuisia tukemaan kasvatustyötään. Tukiperheissä käyvien lasten vanhemmista 92 prosenttia vastanneista kokeekin, että heidän tavoitteensa tukiperhetoiminnalle ovat toteutuneet. 89 prosenttia vanhemmista kokee tukiperhetoiminnan auttaneen perheensä elämää. Kaikki vastanneet vanhemmat kertoivat, että heitä on kohdeltu kunnioittavasti ja arvostavasti.

Samaa mieltä vanhempien kanssa olivat kunnan työntekijät: 95 prosenttia vastanneista arvioi, että toiminta on järjestetty lapsen tarpeiden mukaan – sen vuoksi tätä tehdään!

Kannustavaa yhteistyötä

Perhekumppanipalvelun tavoitteena on luoda luottamuksen ilmapiiri perhekumppanin ja perheenjäsenten välille. Asiakaspalautteen perusteella se on toteutunut, sillä kaikki palautekyselyyn vastanneet arvioivat ilmapiirin olleen kannustava. Vastanneista 75 prosenttia koki työskentelyn hyödyntäneen perhettään.

’’Kiitos todella paljon. Työskentely auttoi, voimautti, kannusti ja antoi uskoa elämään’’ kirjoittaa eräs vastaajista.

Perhekuntoutus tuo turvaa

Perhekuntoutuksen onnistumisen keskeinen elementti on luottamuksellinen ja hyvä yhteistyösuhde – joskus kuntoutukseen tullaan kuitenkin tilanteen ollessa kriisiytynyt ja huostaanoton mahdollisuuden ollessa olemassa. Tällöin hyvän yhteistyösuhteen ja luottamuksen rakentaminen on äärimmäisen tärkeää vaikuttavan kuntoutuksen aikaansaamiseksi.

SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa keskeistä on huomioida lapsi ja auttaa häntä saamaan äänensä kuuluviin. Kaikista vastanneista lapsista 76 prosenttia oli sitä mieltä, että heitä on kuunneltu kuntoutusjakson aikana ja 82 prosenttia lapsista koki työntekijöiden auttaneen perhettään.

Vastanneista vanhemmista eräs kuvasi kuntoutusta seuraavasti: ’’täällä tunsin oloni turvalliseksi’’. Toinen kuvasi, että ’’sain ISON avun elämäntilanteessani’’ ja totesi, että ’’hyvä, että tämmöinen paikka on olemassa’’.

Melkein 80 prosenttia perhekuntoutuksen palautekyselyyn vastanneista vanhemmista suosittelisi perhekuntoutusta toisille apua tarvitseville perheille ja 93 % kuvasi työntekijöiden olevan ammattitaitoisia.

Kuntien sosiaalityöntekijät kuvasivat työtä ’’joustavaksi ja jämäkäksi’’ sekä ’’asiakasta kunnioittavaksi ja avoimeksi’’.

Sosiaalityöntekijät erittäin tyytyväisiä perhehoitoon

Perhehoidossa vastanneet lapset olivat erittäin tyytyväisiä sijaishuoltonsa järjestämiseen – tai ensisijaisesti kotiinsa, paikkaan jossa nyt asuvat. Haasteena on saada vastauksia lapsilta riittävästi, koska tiedämme myös sijaishuoltoon väistämättä kuuluvan negatiivisia tunteita.

Sen vuoksi onkin todella koskettavaa, kuinka perhehoidossa olevien lasten vanhemmat näkevät ratkaisun lapselleen oikeaksi.

’’Lapsen vointi on parantunut sijaisperheessä’’, toteaa eräs lapsen vanhempi.

Kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat kokevat, että SOS-Lapsikylän perhehoidon tukityöntekijät kohtelevat arvostavasti ja että työntekijöiden kanssa on helppo asioida. Lisäksi 75 prosenttia vastanneista arvioi lapsensa voivan hyvin.

Kaikki lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät suosittelisivat SOS-Lapsikylää perhehoidon palveluntuottajana ja kokivat yhteistyön olevan joustavaa ja rakentavaa.

Laitoksissa hyvää kohtelua

Kahden laitosyksikön palautteiden perusteella myös laitoshoidon osalta lapset olivat pääasiassa tyytyväisiä sijaishuoltoon. Erityisesti ohjaajien koettiin olevan mukavia. Sijaishuollon laadun osalta on ollut julkisessa keskustelussa huolta. Tuntuukin todella tärkeältä, että lähdes kaikki kyselyyn vastanneet lapset (83 %) kokivat heitä kohdeltavan hyvin sekä saavansa vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Myös lasten vanhemmat kokevat, että heidän yhteydenpitoaan tuetaan. Lähes 95 prosenttia vastanneista vanhemmista koki asioinnin työntekijöiden kanssa helpoksi.

’’Lapsen on hyvä olla täällä’’, toteaa eräs vastanneista.

Sosiaalityöntekijät olivat kaikkineen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä laitospalveluihin ja erityisen korkealle nousi lasten läheisten kunnioittava kohtaaminen.

Palautteen arvo nousee uusista ideoista

Palautteissa oli myös hyviä nostoja siitä, miten voimme jatkossa toimia vielä entistä paremmin. Aiempina vuosina on kiinnitetty erityishuomioita asiakasasiakirjoihin ja niiden laatuun. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden arviot asiakasasiakirjojen laadusta ovat nousseet, mutta toisaalta teemassa ei voi koskaan kehittyä liikaa. Jatkossa tavoitteena on yhä osallistavampi ja reaaliaikaisempi asiakastyön dokumentointi.

SOS-Lapsikylä on kasvattamassa laitoshoidon palvelua ja avaamassa kahta uutta laitosyksikköä. Vuonna 2020 saatu asiakaspalaute antaa hyviä eväitä esimerkiksi yhteydenpidon ja kohtaamisen huomioimiseen.

Turvallisuus ja osallisuus keskiöön

Vuonna 2021 tavoittelemme jälleen entistä suurempaa asiakaspalautemäärää. Tavoitteen asettamisessa emme tyydy vähään: haluamme, että jokainen asiakkaanamme oleva antaa meille palautetta. Asiakkaita siihen emme tietenkään voi velvoittaa, mutta jokainen työntekijämme tekee palautteen antamisen mahdollisimman helpoksi.

Sen lisäksi haluamme palautteen sisällössä keskittyä kaiken laadun ytimessä olevaan kokemukseen: siihen, että ihminen kokee olonsa turvalliseksi ja osalliseksi omassa elämässään. Palautekyselyitä onkin kehitetty tälle vuodelle, jotta saamme seurattua turvallisuuden ja osallisuuden kokemusta entistä tarkemmin. Asiakaspalautteen sisältöä ja kertymistä tarkastellaan tiiviisti vuoden aikana liveseurantaraportilla, jolloin pystymme reagoimaan palautteen sisältöön heti.

*

Saamamme asiakaspalaute on äärimmäisen hyvää ja sen perusteella jokainen työntekijä voi ajatella muuttaneensa lapsen ja perheen elämää ja vaikuttaneensa hyvään kokemukseen. Kaikki hoito- ja kasvatustyötä tekevät voivat palautekoosteet luettuaan olla ylpeitä seuraavasta asiakkaan palautteesta:

’’Haluan kiittää kaikkia ohjaajia hyvästä työstä ja tuesta mitä saimme täällä’’.

Kirjoittaja

Jaana Kivinen profiilikuva
kehittämispäällikkö