Rohkea ja kokeileva kehittämistyö kasvatti perheiden hyvinvointia Varkaudessa

29.4.2020
SOSblogi ammattilaisille

Yli neljä vuotta sitten, kun aloitin Varkauden kaupungin kehittäjäkonsulttina, haasteenani oli kääntää kunnallisen palvelujärjestelmän painopiste korjaavista palveluista kohti varhaisempaa ja oikea-aikaisempaa auttamista perheille. Onneksi vielä tuolloin en tiennyt, kuinka paljon haastekerrointa tässä tehtävässä tulee riittämään jokaiseen kehittämisvaiheeseen. Ilokseni olen nähnyt, että pitkäjänteinen ja sitkeä kehittäminen palkitaan – voimme todeta SOS-kumppanuudella olleen vaikutusta sekä varkautelaisten lapsiperheiden hyvinvointiin että korjaavien palveluiden kustannusten laskuun.

Erityisesti haluan kiittää Varkauden kaupungin johtoa luottamuksesta siihen, että yhteisellä työllä tavoite on saavutettavissa. Varsinaisen kehittämistyön toki ovat tehneet lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät rautaiset ammattilaiset, jotka ovat mahdollistaneet tämän muutoksen omaa toimintaansa jatkuvasti kehittämällä. Tehdystä työstä hyötyvät nyt varkautelaiset lapsiperheet entistä parempina ja vaikuttavampina palveluina.

Apu löytyy perheiden käyttämistä palveluista

Varkauden kaupungin ammattilaiset, järjestöt, seurakunta sekä harrastustoimintaa tarjoavat tahot koottiin yhteen yhteisen tavoitteen määrittämiseksi – jokaista toimijaa kaupungissa tarvitaan, jos halutaan, että perheet voivat hyvin omissa arjen ympäristöissään. Rakensimme eri toimijoiden kanssa yhteistyössä muun muassa www.unelmista.fi -sivuston, joka mahdollistaa vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan. Myöhemmin sivuston kautta on tuettu lasten harrastustoimintaa myös Helsingissä ja Espoossa. Laajensimme myös Vekara-Varkaus -tapahtuman kesäisestä festivaaliviikosta ympärivuotiseksi loma-aikojen ilahduttajaksi.  

Jotta jokainen lapsi, nuori ja perhe saisi tukea jo varhaisessa vaiheessa, rakennettiin Varkauteen monta helppoa tapaa, jolla perheet voidaan ohjata tuen piiriin. Mukana on sekä sähköisiä että aitoon kohtaamiseen perustuvia väyliä. Yhteisen kehittämistyömme aikana Varkauteen on syntynyt avoimia kohtaamispaikkoja. Olemme ottaneet perheiden kokemukset ja näkemykset huomioon osana kehittämistyötämme. Varkaudessa on nykyisin yksi puhelinnumero, josta lapsiperheet saavat ohjausta ja neuvontaa virka-aikana. Sähköisistä kanavista tukea saa 24/7.

Neuvolan ja oppilaitosten terveydenhoitajat nimettiin perheiden Omatyöntekijöiksi, jotta jokainen varkautelainen lapsi, nuori ja perhe tietää, että kaupungissa on ammattilainen heitä varten. Yksin ei kenenkään tarvitse pärjätä. Perheille suunnattu apu on tuotu osaksi muita heidän käyttämiään palveluita. Perheneuvonnan sosiaalityöntekijä jalkautuu varhaiskasvatukseen, neuvolaan ja suunterveydenhuoltoon. Näin perheiden ei tarvitse erikseen hakea apua, vaan sitä voidaan tarjota osana muita kohtaamisia. Yhdessä tehtävästä työstä on muodostunut luonteva osa lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten toimenkuvaa.

Kehittämisestä nopeaan kokeiluun

Yhteisten kehittämisvuosien aikana olemme Varkauden kaupungin työntekijöiden kanssa oppineet paljon puolin ja toisin. Yksi näistä opeista ollut se, että johdon ja kehittäjien yhteisen tavoitteen tulee olla kristallinkirkas. Lisäksi Varkaudessa on alettu kokea ylpeyttä omasta tekemisestä ja nostamaan onnistumisia esille. Pitkässä kehittämistyössä matkalle mahtuu monenlaisia mutkia, jonka vuoksi tärkeä onnitella ja kiittää jokaisesta pienestäkin erävoitosta. Kiitoksen avulla jaksaa taas sen vaikeammankin hetken yli.

Perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä on osattava arvostaa. Kaikki näkökulmat vievät asiaa eteenpäin, vaikka jokainen ei toteutukseen asti johtaisikaan.
Suurin oppi minulle henkilökohtaisesti on ollut se, että kehittämistyötä ja konkreettisia kokeiluja kannattaa viedä varsin nopeassa aikataulussa asiakkaille. Tällöin toki astutaan epämukavuusalueelle, mutta onnistumisilla saavutetaan myös merkittäviä tuloksia. Retoriikka ja erilaiset selvitystyöt eivät paranna asiakkaiden saamia palveluita – konkreettiset teot puolestaan parantavat.

Perheet voivat paremmin ja kulut laskivat

Kehittämistyömme aikana olemme kysyneet joka vuosi varkautelaisilta lapsiperheiltä heidän hyvinvointinsa tilaa muutaman yksinkertaisen väittämän avulla. Vertailemalla näiden vuosien aikana tapahtunutta muutosta näemme, että lapsiperheiden hyvinvointi on kehittynyt selvästi myönteiseen suuntaan. 

Olemme seuranneet ja arvioineet kehittämistyötä vuosittain myös taloudellisten ja tilastollisten tunnuslukujen valossa. Huostaan otettujen tai kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on Varkaudessa lähtenyt laskuun vuodesta 2016 alkaen. Taloudellisten tunnuslukujen valossa myös korjaavien palveluiden tarve, samoin kuin niiden kustannukset, ovat lähteneet laskuun. 

Nämä kaikki yllä mainitut tulokset ovat meille kehittäjille osoitus siitä, että ketterän kehittämisen ideologiaa noudattaen perheiden arjessa syntyy tuloksia varsin nopeasti.

Kirjoittaja