Julkilausuma: Osaavat yhteisöt lapsen tukena

19.11.2019
Kannanotot ja lausunnot

Lapsen oikeuksien foorumi ÄÄNI19 nostaa esiin aiheita, joihin YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota. Se pohtii, miten epäkohtiin on Suomessa tartuttu sekä millaisia ratkaisuja niihin on olemassa. Aiheita haastetaan moniäänisesti tutkimuksen, päätöksenteon ja käytännön soveltamisen näkökulmista. Keskeiseksi nousee kysymys siitä, miten lasten hyvinvointia tukevien palvelujen ja toimenpiteiden yhdenvertaisuus ja vaikuttavuus taataan.

ÄÄNI19 -tapahtuman pohjalta laaditussa julkilausumassa keskitytään yhteen keskeiseen lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamaan huomautukseen. Se koskee erityisesti perheympäristöä ja sijaishuoltoa. Vuoden 2011 kommenteissa lapsen oikeuksien komitea esitti huolensa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten kasvuympäristöistä silloin, kun lasten elämään vaikuttavat esimerkiksi vanhempien päihdeongelmat tai huoltoriidat. Komitea painotti, että Suomessa pitäisi lisätä ammattilaisten osaamista näissä asioissa sekä panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin ja vanhemmuuden tukeen.

Julkilausuman ydinviesti on, että lapset ja tulevat sukupolvet on nostettava Suomessa päätöksenteon keskiöön. Lasten asia on meidän kaikkien asia!

Osaavat yhteisöt lapsen tukena -julkilausumassa esitetään, että

1. Valtakunnallisella tasolla tulee jatkaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa hallinnonalat ylittävää kehittämistä, kehittää monialaista koulutusta ja lisätä lasten osallisuutta.

2. Tulee parantaa lasta odottavien perheiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisyä ja varmistaa vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteen varhainen tuki sekä turvata pari- ja perheterapian palvelut.

3. Matalan kynnyksen vanhempainryhmätoiminta tulee vakiinnuttaa.

Resursseja on tärkeää kohdentaa ennaltaehkäisevin palveluihin. Lisäksi kyse on toisin tekemisen mahdollisuuden hyödyntämisestä: tehdään asioita uudella tavalla yhdessä. Tähän on syytä kannustaa sekä julkisia, kolmannen sektorin että yksityisiä palvelujen tuottajia ja sidosryhmiä. Julkilausumassa esiin nostettavat ratkaisuehdotukset lisäävät yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Ratkaisuehdotusten lisäksi julkilausumassa on mukana katsaus pohjoismaiseen Tuhat ensimmäistä päivää -hankkeeseen. Osaavien yhteisöjen roolia erityisesti nuorten osalta avaa puolestaan lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

SOS-Lapsikylä on ollut mukana laatimassa julkilausumaa.

Lue koko julkilausuma täältä.

Lue Lapsen oikeuksien foorumista ja ÄÄNI19 -tapahtumasta täältä.