SOS-Lapsikylä kehittää lasten ja perheiden tukea

11.1.2019
Tukea työhösi
Ihmisiä aivoriihessä pöydän ympärillä

SOS-Lapsikylän saama eduskunnan erillisrahoitus on mahdollistanut lasten ja perheiden palveluiden kehittämistyön yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa. Kehittämistyötä on tehty yhdessä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kanssa ja se jatkui myös vuonna 2019.

Lasten ja perheiden palveluja kehitettiin kansallisesti vuosina 2017–2018 hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Muutosohjelman yhtenä tarkoituksena oli vahvistaa yhteistyötä lapsia ja perheitä kohtaavien toimijoiden välillä. SOS-Lapsikylä on liittynyt muutostyöhön eduskunnan myöntämän hankerahan turvin, joka jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun asti.

Hankerahan avulla hankkeen SOS-Lapsikylä on tehnyt yhteistyötä Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan LAPE-hankkeiden kanssa. Yhteistyössä on kehitetty esimerkiksi perhekeskustoimintaa, monialaisen yhteistyön johtamista, asiakaslähtöistä auttamista, asiakasosallisuutta sekä kohtaamisen tapoja ja merkitystä

Koulutuksia, työpajoja, pilottiryhmiä

Alueellista yhteistyötä on toteutettu esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja työpajoja. Päijät-Hämeessä on toteutettu Myönteisen tunnistamisen koulutuksia ja tuettu perhekeskusalueiden työn muodostamista, mallintamista ja raportointia. Pohjois-Karjalassa on järjestetty perhekeskuksen alueellisille ja maakunnallisille toimijoille yhteisiä perhekeskuksen strategiaa ja yhteistyötä jäsentäviä työpajoja. Lisäksi SOS-Lapsikylä on tukenut Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveys-palveluiden kuntayhtymä Siun sotea lastensuojelun kotiin vietävän perhekuntoutuksen mallintamisessa.

SOS-Lapsikylä on tukenut alueita myös keräämällä tietoa lasten ja perheiden asiakaslähtöisen auttamistyön tueksi. Esimerkiksi Keski-Suomessa toteutettiin analyysi, jossa selvitettiin mitä vanhemmuuden varhainen tuki vanhempien näkökulmasta on ja millä tavoin helppo ohjautuminen tuen piiriin muodostuu. Päijät-Hämeessä kerättiin tietoa lapsilta hyvän arjen ja palveluiden kehittämisen tueksi.

Ammattilaisten näkemyksiä kehittämistarpeista

SOS-Lapsikylä on kerännyt kehittämistyönsä tueksi myös ammattilaisten näkemyksiä lasten ja perheiden auttamisesta. Näissä haastatteluissa ammattilaiset nostivat keskeiseksi kehittämiskohteeksi yhteisen työn edellytysten parantamisen. SOS-Lapsikylän korkeakouluharjoittelija Noora Kiviojan tekemän analyysin mukaan ammattilaiset toivoivat tukea erityisesti sektorit ja toimialat ylittävän yhteistyön vahvistumiselle.

Samoin ammattilaiset nostivat esiin tarpeen muuttaa omaa suhtautumistaan apua kaipaaviin perheisiin. Tavoitteena tulisi olla, että työtä tehdään perheiden tarpeista käsin, ei pelkästään ammattilaisen ymmärryksen varassa. Kiviojan analyysin perusteella ammattilaiset olettivat edelleen tietävänsä perheitä paremmin heidän tarpeensa, mutta tunnistavat tämän ongelmalliseksi.

Ammattilaiset kaipasivat myös lisää joustavuutta ja sallivuutta työn tekemiseen. He kokivat tärkeänä voida nykyistä väljemmin muokata omaa työtään perheiden tarpeita vastaavaksi. Ammattilaisten mukaan tulisi myös luoda nykyistä enemmän toimintamuotoja, joilla apua ja tukea voitaisiin viedä lähemmäs perheitä. Näin perheiden mahdollisuus saada apua oikea-aikaisesti paranisi.

SOS-Lapsikylän vuonna 2019 jatkuvalla LAPE-työllä autetaan kuntia ja maakuntia ratkomaan esimerkiksi edellä esiin nostettuja haasteita. Tämä tarkoittaa yhteisen ymmärryksen muodostamista siitä, millaisia käytännön työn muutoksia perheiden tukemiseksi halutaan toteuttaa, ja näiden tavoitteiden suunnitelmallista eteenpäin viemistä käytäntöön. Lisäksi tuetaan perhekeskusten käynnistämiseen liittyvää strategiatyötä ja johtamismallien muodostumista. Kaiken tekemisen lähtökohtana on yhteisen tavoitteen asettaminen, jonka pohjalta on mahdollista jäsentää kullekin alueelle sopivat ratkaisut tavoitteen saavuttamiseksi.

Kehittämistyö jatkuu, vaikka LAPE-hanke päättyy

Laajemmin tarkasteltuna SOS-Lapsikylän työ tukee lasten ja perheiden auttamistyön painopisteen siirtämistä korjaavasta työstä ennakoivaan työhön. Työn tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen, työntekijöiden sujuvampi yhteistyö ja päällekkäisen työn vähentämisen myötä myös resurssien säästäminen. SOS-Lapsikylä pyrkii rakentamaan kokonaisvaltaista ajattelua lasten ja perheiden auttamiseksi, koko perheen huomioimiseksi, ammattilaisten yhteisen työn vahvistamiseksi sekä toimijat yhdistävän johtamisen tukemiseksi.

Hallituksen LAPE-kärkihankkeen päättyessä SOS-Lapsikylä jatkaa kehittämistyötä maakunnallisten kumppanien kanssa myös vuonna 2019. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä jatketaan perhekeskuskehittämistä ja Pohjois-Karjalassa perhekeskuksen toimijoiden yhteistä strategiatyötä. Tavoitteena on jatkaa pitkäjänteistä kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Teksti: Elina Stenvall ja Liisa Jokinen
Kuva: iStock

Juttu on vuodelta 2019.