Ylitse MentorApp tuo virtuaalisen vertaistuen kotisohvalle

SOS-Lapsikylä on julkaissut sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille vertaistukea tarjoavan Ylitse MentorApp -mobiilisovelluksen. Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumatonta vertaistukea. Sovelluksella saa yhteyden valmennettuihin vertaismentoreihin.

Ylitse MentorApp -mobiilisovellusta on kehitetty SOS-Lapsikylän kolmivuotisessa Ylitse-projektissa. Sovelluksen kehittämisen rinnalla on tuotettu kokemustietoa ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ilmiöstä.

Idea sovelluksesta syntyi sijaishuollosta aikuistuneille järjestetyissä työpajoissa. Projektin osallistujista monet ovatkin olleet aktiivisesti mukana sovelluksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Ideointi pääsi käyntiin keväällä 2017 Futurice Oy:n ottaessa Ylitse-projektin osaksi ChiliCorn Fund pro bono -toimintaansa. Sovelluksen teknisen koodaustyön tekivät Aalto-yliopiston opiskelijat.

Maksuton sovellus on rakennettu siten, että sen käyttöönottaminen on mahdollisimman helppoa ja turvallista, kertoo projektipäällikkö Oskari Savisalo SOS-Lapsikylän Ylitse-projektista.

”Rekisteröityminen vaatii vain nimimerkin ja salasanan määrittämisen, eli sovellusta voi käyttää nimettömästi. Kehittämiseen osallistuneet kokivat, että nimettömyys on edellytys sovelluksessa, jossa käsitellään sensitiivisiä asioita. Käyttäjä voi koska tahansa poistaa profiilinsa, jolloin myös hänen aloittamansa viestiketjut poistuvat”, lisää Savisalo.

Valmennettujen mentorien tukea sijaishuollosta itsenäistyville

Sovellus tarjoaa vertaistukea sijaishuollosta itsenäistyville ja aikuistuneille ajasta ja paikasta riippumatta. Sovelluksella saa yhteyden SOS-Lapsikylän Ylitse-projektin valmentamiin vertaismentoreihin.

Keskustelutukea tarjotaan esimerkiksi opiskeluun, itsenäistymiseen, jälkihuoltoon tai viranomaisten kanssa asiointiin liittyen.

”Vertaismentorit eivät toimi terapeutteina tai terveydenhuollon ammattilaisina, mutta opastavat ja tukevat omaan kokemukseen pohjaavan tiedon avulla. Erilaisten palvelujen ja avun piiriin opastamisen lisäksi vertaismentori voi sparrata ja herätellä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista”, sanoo Savisalo.

Osalla vertaismentoreista on perhettä ja lapsia, joten myös vanhemmuuteen liittyvien kysymysten ja tilanteiden läpikäyminen on mahdollista heidän kanssaan. Tukea saa myös avun hakemiseen.

”Varsinkin jos avun hakeminen viranomaisilta tuntuu aikaisempien kokemusten tai ennakkoluulojen vuoksi pelottavalta, vertaismentori voi olla tuki ja sillanrakentaja palveluihin hakeutumisessa. Vertaismentoroinnin avulla toivotaan tavoitettavan heitä, jotka eivät muuten hakeutuisi tuen piiriin vaikeista tilanteista huolimatta”, selittää Savisalo.

Sovellus täydentää olemassa olevia palveluja

Jokainen appin kautta tavoitettava mentori on käynyt läpi SOS-Lapsikylän järjestämän valmennuksen, joka tarjoaa valmiudet toimia vertaismentorina sijaishuollosta itsenäistyvälle tai aikuistuneelle. Lisäksi se opettaa hyödyntämään omaa kokemustaustaa tuen antamisessa ja haastaa pohtimaan mentorointiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Valmennuksessa mentorit ovat saaneet myös välineitä kohtaamiseen ja digiauttamiseen. SOS-Lapsikylän yhteistyökumppanina mentorointitoiminnassa on Auta lasta ry:n Veturointi-toiminta.

Vertaismentoreiden jaksamista ja mentorointitoimintaa tuetaan SOS-Lapsikylän tarjoaman tukikanavan ja työnohjauksellisten tapaamisten kautta. Vertaismentoreilla on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä Ylitse-toiminnan työntekijään tilanteissa, jos hän tarvitsee ohjeita tai tukea mentoroinnissa esiin nousseisiin haasteisiin. Vertaismentoreilla on käytössään myös erilaisiin tilanteisiin vastauksia antava opas.

Sovelluksen tarjoama vertaismentorointi ja vielä sijaishuollosta aikuistuessa tarjottu tuki täydentävät Savisalon mukaan sijaishuollossa kasvaneille tarjottavia palveluja.

”Ymmärrys digitaalisten palvelujen mahdollisuuksista sekä huostaanoton merkityksestä ihmisen koko elämänkaarelle on lastensuojelun kentällä vielä vähäistä. Ylitse-projektin aikana tuotetun tiedon ja toimintamallien tarkoituksena on vahvistaa elämänkaariajattelua lastensuojelussa. Lisäämme myös ymmärrystä ylisukupolvisuuden ilmiöstä ja tarjoamme keinoja ilmiön katkaisemiseen.”

Mentoroinnissa iso merkitys on myös sillä, mistä päin Suomea on kotoisin. Projektiin osallistuneet sanoivat, että lapsuuden ja nuoruuden aikainen kasvuympäristö määrittelee vahvasti sen, miten myöhemmin aikuisuudessa hahmottaa itsensä osana paikallista yhteisöä.

”Alueellisuutta on pyritty huomioimaan vertaismentoroinnissa. Voi olla, että on helpompi lähestyä mentoria, jonka kertoo asuneensa samalla alueella kuin itse ja pystyy siten peilaamaan kokemuksia myös sen alueen olosuhteisiin”, sanoo Savisalo.

Mitä tänä vuonna tapahtuu?

Vuonna 2019 SOS-Lapsikylä jatkaa Ylitse MentorApp -sovelluksen ja mentorointitoiminnan käyttöönottoa, vakiinnuttamista ja kehittämistä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämän jatkorahoituksen turvin.

Tavoitteena on Ylitse-toiminnan vakiinnuttaminen osaksi SOS-Lapsikylän palveluita ja yleishyödyllistä toimintaa. Vuoden aikana tarjotaan tukea muun muassa sijaishuollosta itsenäistyville toisen asteen opinnoissa ja tarjotaan perhettä perustaville tukea ja keskusteluapua vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 

Teksti: Oskari Savisalo, Tiina Tuominen
Kuvat: Pekka Lähteenmäki

 

Mikä on Ylitse-projekti?

Ylitse-kehittämistyöllä ja -toiminnalla haetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamana ratkaisuja lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen. Projekti aloitti vuonna 2016.

Toiminnan päätavoitteet:

  • ehkäistä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta sijaishuollosta itsenäistyvien, jälkihuollossa olevien ja 21 vuotta täyttäneiden sijaishuollosta aikuistuneiden perustaessa perheen ja saadessa omia lapsia,
  • juurruttaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille suunnattu vertaismentoritoiminta ja Ylitse MentorApp -palvelu osaksi tarjolla olevia sosiaalipalveluja,
  • ylläpitää vapaaehtoisresurssia, joka toiminnallaan mahdollistaa vertaistuen itsenäistyttäessä ja myöhemmin aikuisuudessa lapsena huostaan otetuille.

Projektissa on koostettu julkaisu:

Näkökulmia lastensuojelun ja ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn - kokemustietoa ammattilaisten työn tueksi