Perhekumppani ja perhekuntoutus tarjoavat vaikuttavaa apua perheille

SOS-Lapsikylä tarjoaa perheille monipuolista tukea tavoitteenaan saada aikaan positiivisia muutoksia perheiden elämään. Perhekumppanipalvelun tarkoituksena on löytää perheelle oikeanlaista apua, joka vastaa juuri niihin ongelmiin, joita perheellä on.

Perheterapeuttinen perhekuntoutus auttaa perheitä silloin, kun lähtötilanne on vaikea ja huostaanoton uhka mahdollinen. Kokonaisvaltaisella kuntoutuksella tuetaan yhteyden löytymistä perheenjäsenten välillä sekä perheen elämänlaadun paranemista ja kykyä selviytyä haasteista huolimatta.

Perhekumppani kulkee perheen rinnalla

Perhekumppani on palvelu, joka mahdollistaa uudenlaista apua sellaisten perheiden tarpeisiin, jotka eivät tunnu hyötyvän olemassa olevista palveluista. Tavoitteena on vähentää useita sosiaali- ja perhepalveluita samanaikaisesti käyttävän perheen tarvitsemien palvelujen päällekkäisyyttä ja määrää. SOS-Lapsikylä on kehittänyt tätä toimintamallia yhdessä Varkauden kaupungin kanssa.

Silloin kun perheen omat voimavarat ovat vähäisimmillään, rinnalla kulkeva perhekumppani tulee tukemaan, valmentamaan ja vahvistamaan perheenjäseniä aktiivisiksi toimijoiksi. Perhekumppani tukee perheitä luottamaan ja sitoutumaan heidän tarpeistaan lähteviin tukitoimiin ja hyötymään tarkoituksenmukaisista ja oikea-aikaisista palveluista.

Perustana arvostava ja välittävä kohtaaminen

Työskentelyn perustana on arvostava ja välittävä kohtaaminen, joka mahdollistaa perheen kiinnittymisen työskentelyyn, tavoitteiden asettamisen ja niihin sitoutumisen. Perheelle palveluiden aiheuttama kuormittavuus vähenee. Kunnan kannalta perheen asioiden hoitaminen tehostuu ja saavutetaan taloudellista säästöä, kun apu on oikea-aikaista ja tarvelähtöistä eikä tehdä turhaa työtä. Monessa tilanteessa perhekumppani on pystynyt toimimaan kunnan sosiaalityöntekijän apuna luomassa ymmärrystä perheen tuen tarvetta aiheuttavista syistä.

”Perhekumppanilla on ollut aikaa keskustella ja selvittää, millaisia ovat ne asiat, jotka vaativat jatkoselvittelyä tai konkreettisia tekoja. Saimme apua käytännön asioissa, paperitöissä/lomakkeissa, selvittelyissä ja erilaisissa tapaamisissa puhumisessa. Perhekumppanimme oli huomioonottava ja helposti lähestyttävä”, perhekumppanipalvelua saanut vanhempi kertoo.

Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen tärkeää

Perhekumppanipalvelun pilottiversiossa mukana olleet perheet kertoivat hyötyneensä palvelusta. Tyytyväisyys syntyi ennen kaikkea kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.

”Itseluottamus ja kunnioitus omaa itseä kohtaan lisääntyi. Aloin uskoa omiin kykyihini uudelleen. Aiemmin minusta tuntui, että sanomaani ei uskottu, mutta perhekumppanilla oli enemmän vaikutusvaltaa saada asioita eteenpäin”, toinen perhekumppanipalvelun piirissä ollut vanhempi jatkaa.

Perhekuntoutuksessa keskeistä avoimuus, läpinäkyvyys ja osallisuus

SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen. Perhekuntoutus on tehokas apu tilanteissa, joissa on vakava huoli lapsen ja perheen selviytymisestä ja perhe itse on motivoitunut kuntoutukseen.

Moniammatillinen tiimi tukee perhettä tämän tarpeisiin räätälöidyllä, tavoitteellisella ja muutokseen tähtäävällä työskentelytavalla. Perheet elävät kuntoutusyksikössä arkea kodinomaisissa, heille varatuissa asunnoissa tiiviin tuen avulla. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa lähestymistapa on perheterapeuttinen ja pohjautuu avoimeen keskusteluun sekä perheenjäsenten näkemysten ja tiedon kunnioittamiseen.

Keskeistä on tarkastella yhdessä perheen kanssa heidän tilannettaan ja pohtia, miten löydetään yhdessä ratkaisuja koettuihin ongelmiin. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa ja työskentelyllä parannetaan perheen vuorovaikutuksen sekä kiintymyksen ongelmia. Perheitä autetaan myös arkeen ja kasvattamiseen liittyvissä haasteissa.

Perhekuntoutus on saanut kiitosta asiakkailta

SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja osallisuus. Perhekuntoutus on saanut paljon kiitosta asiakkailta. Kiittäviä kommentteja on tullut myös tiloista, jotka soveltuvat hyvin perhekuntoutukseen.

”Mielikuvani SOS-Lapsikylästä oli paljon negatiivisempi, mutta aikaa kun meni enemmän, huomasin että he todella auttavat täällä. Omalla hyvällä asenteella pääset paljon pidemmälle kuin huonolla asenteella”, eräs asiakas kuvaa kokemuksiaan.

”Olemme saaneet apua ja tykänneet olla perhekuntoutuksessa, koska työntekijät kohtelevat perhettämme erittäin hyvin ja apua saa perheen ehdoilla ihan perusarkeen. Ensimmäisen kerran tuntuu, että meidän perhettä kuunnellaan ja autetaan kokonaisvaltaisesti. Meitä on esimerkiksi autettu hakemaan vanhimmalle lapselle apua terveydenhuollon puolelta ja järjestetty päivähoitopaikkaa. Myös mies on saanut omaan sairauteensa ohjeita ja apua. Työntekijöillä on hyvä suhde lapsiin ja täällä on työntekijöissä sekä miehiä että naisia, ja nuoria ja vähän vanhempia, mikä myös on hyvä asia”, perhekuntoutuksessa ollut vanhempi kiittelee.

Teksti: Elina Pitkäranta
Kuvitus: Elise Liikala

Juttu on julkaistu Uudistuva lastensuojelu -lehdessä 1/2018