Pääministerin omilta verkkosivuilta löytyy hänen Keskustan puoluekokouksessa esittämänsä poliittinen tilannekatsaus, jossa Sipilä toteaa seuraavaa: ”Keskustan mielestä jokaiselle perheelle kuuluu oikeus saada apua ilman ilmoitusta lastensuojeluun. Maakunnat ovat tästä jatkossa vastuussa. On kunnia-asia Keskustalle, että lapsiperheiden kotipalvelut vihdoin palaavat.”

Edellä mainittu antaa vastauksen siihen, mistä lastensuojeluun ikävästi tarttunut stigma johtuu. Heistä, jotka eivät ole lastensuojelun tukitoimenpiteitä tai muutakaan yhteiskunnan tarjoamaa tukea koskaan tarvinneet eivätkä niitä todennäköisesti jatkossakaan tarvitse.

Lastensuojeluilmoitus ei ole uhka

Pelko-sanan käyttäminen lastensuojeluilmoituksen yhteydessä kertoo asenteesta, jolla lastensuojelua demonisoidaan. Pääministerin poliittinen tilannekatsaus osoittaa, että hänen tietonsa lastensuojelusta eivät ole riittävät. Tietämättömyys aiheuttaa pelkoa ja oikean tiedon puute on osasyy lastensuojelun yllä leijuvaan synkkään pilveen, jota media valitettavan mielellään ylläpitää.

Tiedoksi pääministerille ja muille lastensuojelua ja lastensuojeluilmoitusta kammoksuville: lastensuojeluilmoitus ei ole uhka perheelle tai moite vanhemmille. Se on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi järjestämällä lapselle ja koko perheelle heidän tarpeitaan vastaavaa tukea. Mikään muu laki ei takaa lapselle ja perheelle niin monipuolista tukea ja apua kuin lastensuojelulaki – vieläpä suurelta osin maksutta.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei välttämättä johda lastensuojelun asiakkuuteen, mutta varmistaa, että lapsen tuen tarve arvioidaan asianmukaisesti. Lapsella on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus saada hyvinvoinnilleen välttämätön suojelu ja sama sopimus perustuslain säännöksen vahvistamana velvoittaa julkisen vallan tukemaan vanhempia kasvatustehtävässä. Pääministerille vielä tiedoksi, ettei lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen ole edellyttänyt lastensuojelun asiakkuutta sosiaalihuoltolain 1.4.2015 voimaantulon jälkeen. Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus perustuu eduskunnan säätämään lakiin.

Täydellisessä maailmassa avun saisi varhain

Ideaalissa yhteiskunnassa lapsen ja perheen tuen tarpeet tunnistettaisiin varhain ja heitä autettaisiin matalan kynnyksen palveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa, terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Ideaalimaailma on elänyt lainvalmistelussa, hankkeissa, selvityksissä ja puheissa useita vuosikymmeniä ja nyt se on siirtynyt Sipilän hallituksen kärkihankkeeksi, jota kutsutaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaksi (LAPE) ja johon pääministerin edellä mainittu kommentti liittyi.

On naiivia ajatella, että juuri Sipilän hallituksen kärkihanke tai vastuun siirtäminen maakunnille olisi se viisasten kivi, joka kertaheitolla häivyttäisi tai edes merkittävästi vähentäisi lastensuojelun tarvetta. Siksi lastensuojelun demonisoiminen, lastensuojelun asiakasperheiden leimaaminen ja lastensuojeluilmoituksen yhdistäminen pelkoon ei edistä kenenkään etua, vähiten lasten.

Kaikki lapset ja perheet eivät ole autettavissa edes lastensuojelun korjaavalla tuella, eivätkä kaikki halua tulla autetuiksi. Mutta erityisesti lastensuojeluun liittyvä stigma ei saisi koskaan olla este yhdenkään perheen oma-aloitteiselle tai ohjatulle yhteydenotolle lastensuojeluun. Oman tuen tarpeen tunnistaminen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa ja etenkin sen tunnustaminen vaatii rohkeutta ja osoittaa vastuullisuutta vanhemmalta. Siinä ei ole mitään häpeällistä, vaikka se johtaisi lastensuojelun asiakkuuteen.