Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt tutkimuksen, jossa on seurattu vuonna 1987 syntyneen ikäluokan hyvinvointia sikiökaudelta 21 vuoden ikään. Tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti heidän vanhempiensa sosioekonomisen aseman mukaan.

Perheen pitkäaikaiset taloudelliset ongelmat heijastuvat vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Pitkäaikainen toimeentulotuen tarve on merkki ongelmien syvyydestä. THL:n tutkimuksen mukaan toimeentulotukea saaneiden vanhempien lapsista 31 prosenttia oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Jos vanhemmat eivät olleet saaneet toimeentulotukea, peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttui vain 11 prosentilta nuorista. Jos vanhemmat ovat saaneet toimentulotukea pitkäaikaisesti, on erittäin todennäköistä, että myös heidän lapsensa ovat myöhemmin toimeentulotuen piirissä. Tärkeä havainto on, että yhdeksällä kymmenestä kodin ulkopuolelle sijoitetusta lapsesta oli vanhempi, joka oli saanut toimeentulotukea seuranta-aikana.

Köyhyyteen on monia syitä ja perheiden tilanteet ovat erilaisia. Pitkäaikaistyöttömyys ja muu työmarkkinoiden ulkopuolisuus ovat syvän köyhyyden taustalla. Köyhyys työssäkäynnistä huolimatta on kuitenkin yleisempää. Vuonna 2014 pienituloisissa perheissä elävistä lapsista 61 prosenttia kuului perheeseen, jossa ainakin toinen vanhempi kävi töissä. Osa-aikatyön lisääntyminen, pätkätyöt ja matalapalkkaisuus ovat aiempaa useammin köyhyyden taustalla.

Lapsiperheiden köyhyyden torjunnassa perustan muodostavat universaalit etuudet ja palvelut. Niitä on täydennettävä kohdennetuilla syrjäytymisen ehkäisyn toimilla, kuten lastensuojelulla, mielenterveys- ja kuntoutuspalveluilla ja erityisnuorisotyöllä. Koulutukseen on investoitava niin, että mahdollisimman moni suorittaisi ainakin toisen asteen opinnot. Työn ja perheen yhteensovittamista on parannettava. Perheiden toimeentuloetuuksien heikentäminen on lopetettava. Lasten peruspalveluista – neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, kouluista, oppilashuollosta ja vapaa-ajanpalveluista on huolehdittava. Lisäksi on kaavoitettava ja rakennettava nykyistä enemmän asuntoja, jotta lapsiperheiden asumisen hinta pysyisi kohtuullisella tasolla.