Lapsen etu luiskahtaa nopeasti käyttökelpoisena fraasina yhdeltä jos toiselta, kun hyvää tarkoittavat aikuiset pyrkivät oikeuttamaan ratkaisujaan ja toimintaansa lapsen parhaalla. 

Lapsen etu -käsite on tarkoitettu edistämään lapsen parasta. Tästä huolimatta sitä käytetään myös tilanteissa, joissa on selkeästi loukattu tai rajoitettu lapsen perus- tai ihmisoikeutta. Olen kuullut lapsen edulla perusteltavan muun muassa valvontakameran asentamista lapsen käytössä olevaan huoneeseen tai lapsen huoneen, jopa wc:n, lukkojen poistamista, sekä muita lapsen yksityisyyttä, liikkumisvapautta tai ihmisarvoa loukkaavia kasvatukseksi kutsuttuja toimia.

Lapsen etu kääntynyt lasta vastaan

Puhe lapsen edusta on kärsinyt inflaatiota ja kääntynyt ajoittain lasta vastaan. Näin on käynyt, kun lapsen etua ei ole edes arvioitu, vaan käsitys siitä perustuu aikuisen omaan mielipiteeseen. Lapsen etu on kuitenkin paljon enemmän kuin käytössä kulunut sanapari tai aikuisen mielipiteeseen perustuva oikeutus lapseen kohdistuvalle toiminnalle. 

Lapsen etu on lapsen oikeuksien sopimuksessa lapselle turvattu oikeus saada etunsa arvioiduksi, huomioon otetuksi ja asetetuksi ensisijaiseksi ratkaisuperusteeksi kaikissa lasta koskevissa ja hänen elämäänsä vaikuttavissa asioissa. Se on lain tulkintaperiaate, joka ohjaa valitsemaan vaihtoehtoisista tulkinnoista parhaiten lapsen etua toteuttavan. Se ohjaa lapsen asioista päättäviä aikuisia vertailemaan eri ratkaisu- ja toimenpidevaihtoehtojen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja ratkaisemaan asian tavalla, joka toteuttaa lapsen etua parhaiten.

Lapsen edun arvioinnin pitää olla avointa ja näkyvää etenkin viranomaistoiminnassa. Lapsen etu on myös eräs lapsen oikeuksien yleisperiaatteista, joka on huomioitava tulkittaessa lapsen oikeuksien sopimuksen muita oikeuksia.

Aikuisen mielipide ei ole lapsen etu

Lapsen edun käsitettä ei pitäisi käyttää harkitsemattomasti tai fraasinomaisena hokemana lapsiin liittyvissä asioissa silloin, kun lapsen etua ei ole aidosti edes arvioitu. Näin toimiessaan aikuinen loukkaa lapsen oikeutta. Erityistä huolellisuutta lapsen edun käsitteen käytössä voi edellyttää lastensuojeluviranomaisilta, lastensuojelun parissa työskenteleviltä ja lastensuojelun toimeksiannosta lasta hoitavilta ja kasvattavilta henkilöiltä.

Määrittelemätön, yksinomaan aikuisen mielipiteeseen perustuva lapsen etu on kaukana lapsen edun käsitteen tarkoituksesta edistää lapsen parasta. Etenkin, jos lapsen edulla perustellaan mielivaltaista puuttumista lapsen perus- ja ihmisoikeuteen tai lapsen ihmisarvoa loukkaavaa menettelyä. 

Lapsen etu ja sen ensisijaisuus kaikissa lapseen liittyvissä toimissa on lastensuojelulaissa säädetyistä lastensuojelun keskeisistä periaatteista keskeisin. Keskeisiä periaatteita koskevaan lastensuojelulain säännökseen sisältyy yksityiskohtainen luettelo elementeistä, joiden avulla lapsen edun vertaileva eri vaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset huomioiva arviointi on tehtävä. Kaikilla kohdilla on merkitystä tehtäessä lapsen etua koskevaa kokonaisarviota.

Jokaisen sellaisen aikuisen, joka vetoaa lapsen etuun toimintansa oikeuttamisperusteena lastensuojelun asiakaslapsen elämässä, on hyvä tutustua luetteloon. Ehkä näin lapsen edun käsitteen väärinkäyttö vähenee. Lapsen edun arvioinnin on oltava eri vaihtoehtojen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia vertailevaa, todellista, näkyvää ja avointa tekipä sen kuka tahansa aidosti lapsen parasta tarkoittava. Lapsen etu ei ole tyhjä sanapari, eikä sitä saa sellaiseksi latistaa.