Leimaavaa auttamistyölle on, ettei kukaan näe perheen kokonaistilannetta. Kun jokaisella auttajalla on oma suunnitelmansa, on lopputuloksena perheen näkökulmasta hajanainen, arviointien ja erilaisten palveluiden viidakko.

On hienoa, että meillä Suomessa on pitkälle koulutetut ammattilaiset, jotka ovat huippuosaajia työssään. Pulmana kuitenkin on, että heidän osaamistaan ei osata johtaa viisaasti perheiden ainutlaatuiset elämäntilanteet huomioiden. Ei auta, että perheneuvolan psykologi on loistava lapsen tunne-elämän häiriöiden kuntoutuksessa, jos samaan aikaan ei pystytä johtamaan viisaasti aikuisten tarvitsemaa osaamista perheen aikuisten auttamiseksi. Kysymys ei silloin ole vain vanhemmuuden tukemisesta vaan vanhempien omasta kuntoutuksesta. Tuloksena on liian usein tehoton, pitkäkestoinen ja rikkonainen palvelupolku.

Koko perheelle palvelut samasta paikasta

Oma kokemukseni on, että lapsille suunnatut palvelut ovat usein paremmin resurssoituja kuin aikuisten palvelut. Siksi ei ole tavatonta, että lasta kuntoutetaan oireiden mukaisella hoidolla, mutta siitä ei ole pidemmän päälle hyötyä, jos vanhemmat eivät kuntoudu samaan aikaan vastaamaan lapsen tarpeisiin.

Miksi emme voisi auttaa perhepalveluissa perheen kaikkia jäseniä kokonaisvaltaisesti? Miksi meillä on erikseen aikuisten palvelut ja lasten palvelut, joita johdetaan omissa siiloissaan? Jos olisimme sotea rakentaessa riittävän kunnianhimoisia, voisimme tavoitella tilannetta, jossa perhettä autettaisiin yhdestä paikasta. Haaste on iso, mutta ei mahdoton ratkaistavaksi.

Perheen rinnalle Perhekumppani

Olemme SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin asiantuntijoiden kanssa yhdessä luoneet kokonaan uudenlaisen tavan johtaa resursseja siten, että perheen tueksi räätälöidään heidän tarpeistaan lähtevä ainutlaatuinen osaajien joukko. Perheen näkökulmasta on yhdentekevää minkä nimisiä palvelut ovat tai kuinka monta palvelua heillä on käytettävänään samanaikaisesti. Oleellista on, tulevatko he autetuiksi.

Ainutlaatuisen ratkaisun perheen tueksi osaa räätälöidä moniammatillinen tiimi, joka kuuntelee perhettä ja jolla on ymmärrys siitä, mitä kaikkea osaamista Varkaudesta löytyy tai miten osaamista ostetaan tarvittaessa. Niissä tilanteissa, joissa perheen elämäntilanne vaatii enemmän selvittelyä, perhe voi saada rinnalleen Perhekumppanin. Perhekumppani on luotettava henkilö, joka auttaa perhettä tuottamaan tietoa juurisyistä, jotka aiheuttavat tuen tarvetta. Moniammatillisen tiimin tehtävä on puolestaan räätälöidä oikea osaaminen tukemaan perhettä muutostyössä. Tällä toimintamallilla uskomme pääsevämme oireisiin reagoimisesta todellisten juurisyiden korjaamiseen.

Perhetasoinen budjetointi päätöksentekoon

Palveluiden jakaminen lasten ja aikuisten palveluihin on myös tehnyt mahdottomaksi johtaa perheille räätälöitävää tukea talousnäkökulmasta. Meille on Varkaudessa ollut tärkeää tuoda perheiden tuen räätälöintiin perhetasoinen budjetointi osaksi päätöksentekoa. Tiedämme, mitä perheen käyttämät palvelut maksavat ja pystymme näin tekemään tietoon perustuvia investointeja perheisiin, jotta sekä inhimillisessä että taloudellisessa mielessä voitaisiin välttää ei-toivottavien kehityskulkujen muodostuminen.

Esimerkiksi huostaanottojen välttämiseksi voidaan tehdä hyvin luovia ratkaisuja samalla rahalla kuin huostaanotto. Pitkässä juoksussa rahaa saadaan myös säästymään samalla, kun perheet voivat kokea hyvinvointinsa lisääntyneen.

Tehtävää on paljon ja mikään pienparantelu rakenteiden ja toimintamallien osalta ei riitä. Toisaalta mahdollisuudetkin ovat isot. Me SOS-Lapsikylässä haluamme olla jatkossakin perheiden puolella!