Toimenpiteisiin onkin onneksi ryhdytty ripeästi. Menetetty luottamus palautuu vain konkreettisilla teoilla ja vaatii aikaa. Tämän tosiseikan ymmärtävät varmasti kaikki osapuolet.

***

Lastensuojelupalvelut ovat yksi tärkeä yhteiskunnan tuki lapsille ja perheille. Palveluina niitä koskevat samat lainalaisuudet kuin hoivapalveluita. Palveluiden tulee olla kestävästi tuotettuja, läpinäkyviä sekä osallisuutta ja ihmisarvoa vahvasti kunnioittavia. Näiden tekijöiden takaaminen päivittäin edellyttää lastensuojelun ammattilaisilta vahvaa omavalvontaa, aitoa ja jatkuvaa keskustelua asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä toimivaa verkostoitumista eri viranomaistahojen kanssa. Kaikessa toiminnassa tulee olla kirkas näkymä asiakkaan parhaan toteutumisesta.

Lastensuojelupalveluissa, kuten missä tahansa palvelussa, toimintatavat muodostuvat vuorovaikutuksessa. Palvelun voima ja vaikuttavuus mitataan siinä, miten sen tuottajat kykenevät syvään vuorovaikutukseen ja vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Lastensuojelupalveluissa tähän tulee lisätä asiakkaan vahva osallisuus oman elämänsä ehdottomana subjektina. Puolesta tekemiselle ja ennalta tietämiselle ei jää toimivassa vuorovaikutuksessa elintilaa.

***

Suomalaisen hyvinvointipalvelukentän haasteena on luoda luottamuksen kulttuuri ja rakenteet uudelleen ja uudelle tasolle. Tämä edellyttää kykyä ja halua kuulla ja kuunnella asiakasta sekä hänen läheisiään herkällä korvalla. Luottamus syntyy yhteisessä merkitysten luomisen prosessissa, johon kuuluu aito kuuntelu ja arvostava kohtaaminen. Rakentamalla luottamusta yhteisessä vuorovaikutusprosessissa tuetaan myös palvelun vaikuttavuuden kehittymistä. Luottamus ja vaikuttavuus ovat tekijöitä, jotka edistävät kestävää muutosta yksilön ja yhteisön tasolla.

SOS-Lapsikylän haasteena on olla omalta osaltaan näyttämässä tietä luottamuksen rakentamiselle vaikuttavilla palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä edellyttää lastensuojelun ammattilaisilta nöyrää, reflektiivistä asennetta omaa työtä kohtaan.

Palveluiden johtamiselta puolestaan edellytetään selkeyttä ja uskallusta nostaa arvot näkyvästi ja elävästi mukaan palveluiden arkeen. Näkemykseni on, että tämä avaa mahdollisuuksia lujittaa luottamusta kaikkien osapuolten välillä. Ja vain näin luottamus voi muodostua kitiksi, joka edistää eheyttä ja yhteisyyttä, jopa koko yhteiskunnan tasolla.

***

Vaalikeväänä näistä teemoista on muuten hyvä haastaa myös omaa ehdokasta. Ihmisyydellä mitataan koko yhteiskunnan pulssia.