SOS-Lapsikylä valikoitui Odd Fellow’n lahjoituskohteeksi, sillä lapset sekä lasten terveys ja hyvinvointi ovat lähellä kaikkien Veljeskunnan jäsenten sydäntä. Lahjoitettavat varat ovatkin tulleet suoraan jäseniltä.

”Veljeskunta haluaa erityisesti auttaa heikoimpia yhteiskuntamme jäseniä, kuten avuntarpeessa olevia hädänalaisia lapsia. Lapset ovat aina olleet Veljeskunnan lahjoitusten kohteena, koska lasten hyvinvointi, sekä kehitys kohti tasapainoista aikuisuutta ovat meille kaikki kaikessa”, sanoo Odd Fellow Veljeskunnan suursire Kai Johansson.

Hädänalaisten ja orpojen auttamista satojen vuosien ajan

Odd Fellow Veljeskunnan juuret ulottuvat 1700-luvun Englantiin. Jäsenet ovat näistä ajoista lähtien toteuttaneet aatettaan muun muassa auttamalla hädänalaisia ja kasvattamalla orpoja. Valtakunnallisesti Veljeskunta tekee hyväntekeväisyyttä muun muassa Odd Fellow Lastenrahastosäätiön kautta, jonka tarkoituksena on edistää hädänalaisten lasten hyvinvointia ja tukea sairaiden lasten hoitoa kehittävää toimintaa.

Säätiö antaa rahallista ja muuta aineellista tukea ahdingossa eläville lapsille sekä tukee lasten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä edistävää tutkimustyötä. SOS-Lapsikylän kautta Odd Fellow halusi tukea nimenomaan tukiperhetoimintaa.

Tukiperhetoiminta on tukea perheille, joiden arjen jaksaminen on heikentynyt. Tukiperhetarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi perheen yksinhuoltajuus, vaikea elämäntilanne tai sosiaalisten verkostojen vähyys tai puute.

”Tukiperheen avulla uupunut vanhempi saa levähtää ja lapsi viettää mukavaa ja rentoa vapaa-aikaa uusien tärkeiden ja pysyvien aikuisten kanssa. Positiiviset vaikutukset lapsen elämään voivat olla mittaamattoman suuria, sillä lapselle syntyy muistoja ja arjen kokemuksia, jotka kantavat elämässä myöhemmin. Parhaimmillaan vanhemmat ovat voimaantuneet säännöllisestä tuesta ja osalla perheistä lastensuojeluasiakkuus on päättynyt tukiperheen tuen johdosta”, kertoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Tukiperhetoimintaa levitetään ympäri Suomen

SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminta kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja uusia perheitä tarvitaan koko ajan. SOS-Lapsikylä levittää Espoossa hyväksi havaittua tukiperheiden valmennusmallia muualle Suomeen, kuten Jyväskylään, Kuopioon, Kaarinaan, Tampereelle ja Rovaniemelle. 

”Kiitos Odd Fellow -järjestön tuen voimme muun muassa jatkaa tukiperhetoiminnan kehittämistä valtakunnalliseksi, lisätä tukiperheille järjestettävää valmentavaa ja täydentävää koulutusta, vauhdittaa tukiperheiden rekrytointia ja jatkaa vaikuttavaa työtämme lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi”, kiittelee SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen.

Mediatilaisuus Ritarihuoneella

Odd Fellow Veljeskunta järjestää mediatilaisuuden 200-vuotisjuhlaansa ja SOS-Lapsikylälle tehtävään lahjoitukseen liittyen Ritarihuoneella (Ritarikatu 1, Helsinki) 27.4.2019 klo 15-16.

Lisätietoja:
Odd Fellow’n suursire Kai Johansson, p. 040 545 69 62, suursire@oddfellow.fi 
SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen, p. 040 046 5020, annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi

Odd Fellow’n toiminta-ajatuksena on kehittää ihmisen luonteen hyvyyttä ja ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta painottamalla suvaitsevaisuuden ja lähimmäisenrakkauden merkitystä ihmisten välisissä suhteissa.

 

Med anledning av sitt jubileumsår skänker Odd Fellow Orden 100 000 euro till SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet

Odd Fellow Orden fyller 200 år i år. Med anledning av jubileumsåret har Orden samlat in 100 000 euro som skänks till SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet. Med hjälp av denna donation kan man hjälpa trötta familjer att bättre orka med sin vardag.

Odd Fellow valde att ge en donation till SOS-Barnbyar Finland, eftersom barn och deras hälsa och välbefinnande står nära alla ordensmedlemmars hjärta. De medel som doneras har samlats in direkt från medlemmarna.

”Orden vill i synnerhet hjälpa de svagaste medlemmarna av vårt samhälle, såsom barn i nöd. Barn har alltid varit föremål för donationer från Orden, eftersom barns välbefinnande och utveckling till balanserade vuxna är centralt för oss”, säger Odd Fellow Ordens storsire Kai Johansson.

Orden har hjälpt nödställda och föräldralösa barn i hundratals år

Odd Fellow Orden har sina rötter i 1700-talets England. Sedan den tiden har medlemmarna förverkligat sin ideologi bland annat genom att hjälpa nödställda och uppfostra föräldralösa. På det nationella planet ägnar sig Orden åt välgörenhet bland annat genom Stiftelsen Odd Fellows Barnfond, vars syfte är att främja nödställda barns välbefinnandet och stödja verksamhet som utvecklar vården för sjuka barn.

Stiftelsen ger ekonomisk och annan materiell hjälp till barn i svåra situationer samt stödjer forskningsarbete och främjar vård och förebyggande av fysiska och psykiska sjukdomar hos barn. Via SOS-Barnbyar Finland ville Odd Fellow uttryckligen stödja stödfamiljsverksamheten.

Stödfamiljsverksamheten är ett stöd för familjer som har svårt att orka med sin vardag. Orsaken till att en stödfamilj behövs kan exempelvis vara att föräldern är ensamstående, att familjens livssituation är svår eller att familjen saknar nätverk.

”En stödfamilj ger en utmattad förälder möjlighet att vila, samtidigt som barnet får tillbringa trevlig och avkopplande fritid tillsammans med viktiga och varaktiga vuxna. De positiva effekterna på barnets liv kan vara mycket stora, eftersom barnet får minnen och vardagliga upplevelser som blir ett stöd senare i livet. I bästa fall har det regelbundna stödet gett föräldrarna ny energi, och en del familjer har kunnat avsluta sitt klientskap inom barnskyddet tack vare stödfamiljens stöd”, berättar SOS-Barnbyar Finlands vd Mikaela Westergård.

Stödfamiljsverksamheten sprids över hela Finland

SOS-Barnbyar Finlands stödfamiljsverksamhet växer snabbt, och nya familjer behövs hela tiden. SOS-Barnbyar Finland sprider sin modell för handledning av stödfamiljer, som i Esbo konstaterats fungera bra, till andra delar av Finland, såsom Jyväskylä, Kuopio, S:t Karins, Tammerfors och Rovaniemi. 

”Tack vare Odd Fellows stöd kan vi bland annat fortsätta utveckla stödfamiljsmodellen nationellt, utöka utbildningarna och fortbildningarna för stödfamiljer, påskynda rekryteringen av stödfamiljer samt fortsätta vårt arbete för att stärka barns och barnfamiljers välbefinnande”, säger SOS-Barnbyar Finlands företagssamarbetschef Annemi Usva-Vänttinen.

Presskonferens vid Riddarhuset

Odd Fellow Orden ordnar en presskonferens med anledning av sitt 200-årsjubileum och donationen till SOS-Barnbyar Finland vid Riddarhuset (Riddaregatan 1, 00170 Helsingfors) 27.4.2019 kl. 15-16.


Mer information:
Odd Fellows storsire Kai Johansson, tfn 040 545 69 62, suursire@oddfellow.fi 
SOS-Barnbyar Finlands företagssamarbetschef Annemi Usva-Vänttinen, tfn 040 046 5020, annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi

Odd Fellows verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet genom att betona betydelsen av tolerans och människokärlek i de mänskliga relationerna.